Keer nochtans weder – L.G.C. Ledeboer

Keer nochtans weder! Al ligt u verloren in zonden en schuld, Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld … Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: Keer nochtans weder …!   Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood; Uw zonden register oneindig en groot … Toch klinkt...
Nieuwjaarsgedicht – H.F. Kohlbrugge

Nieuwjaarsgedicht – H.F. Kohlbrugge

Mag ik wederkomenMet dezelfde schuld ?Wordt Gij mij niet moede,Blijft Uw taai geduld ?Is dan Uw genadeNieuw op elken keer,Dat Gij wilt vergevenTelkens, telkens weêr? Kom ik U zo vragen,Ziet mijn oog U aan,Dan ontsluit G’ Uw harte,Gij hebt mij verstaan.Liefde,...
Wat is een kind van God? – John Bunyan

Wat is een kind van God? – John Bunyan

In de eerste plaats is God met deze mens; God werkt en wandelt in hem. Hij is iemand wiens levensgang wordt geregeerd en bestuurd door de machtige hand van God en de krachtige werking van Zijn macht. In de tweede plaats is zo iemand op weg naar de berg Sion, het...
Waarschuwing aan evangeliedienaren – Cesar Malan

De aansporing tot onderwerping – Cesar Malan

Cesar Malan (1787 – 1864) – Preek 1 Kor. 16: 22“Ach, dat God aan mijn stem slechts genoeg kracht mocht geven om deze te laten doordringen tot die schuilhoek waar uw hart zich verbergt. Ja! Dat ik u aanstoot mocht geven, u moge lastig vallen en kwellen (…) opdat u...

De verwerping van Christus – Justus Vermeer

Justus Vermeer (1696 – 1745) – Preek Zondag 18“Kunt gij nu niets zien van hetgeen gij mist? Blijft gij zo blind in Uzelven, en zult gij zo sterven? O, wat zal het naar zijn, Jezus te hebben kunnen krijgen en Hem te hebben verworpen! (…) Hij zal met een ijzeren scepter...
De minnebrief van de hemel – Ralph Erskine

De minnebrief van de hemel – Ralph Erskine

Ralph Erskine (1685 – 1752) – Preek Hand 13: 26″Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden”. Deze minnebrief is van de hemel tot u gezonden. Leest de overdracht en ziet of hij niet aan u is. Hij is tot u gericht, o schuldig zondaar, zeggende: Christus is...
Ongeloof zelfmoord van de ziel – Thomas Boston

Ongeloof zelfmoord van de ziel – Thomas Boston

Thomas Boston (1676 – 1732) – Preek Spr. 8: 36“Alle ongelovigen, alle verachters van Christus, zijn zelfmoordenaars, want zij verderven hun eigen ziel. Wanneer het gebeurt dat uw ziel verloren gaat en een onderzoek ingesteld wordt door wiens handen ze is gevallen, zal...

Een woord van opwekking – Bern. Smytegeld

Bernardus Smytegeld (1665 – 1739) – Catechismus zondag 6“Mogen wij nog wel een woord tot uw opwekking spreken? Ach, dat gij het nog wist ten dezen uwen dage, wat tot uw vrede diende! Ik zoude tot u zeggen: Daar staat nu de Middelaar, Hij is de Volkomene, de...
Een brief van de hemel – Petrus Immens

Een brief van de hemel – Petrus Immens

Petrus Immens (1664 – 1720) – de Godvruchtige Avondmaalganger“Hier heb ik allereerst een woord voor u, ellendige, onwetende en zorgeloze zondaren die nog buiten het verbond zijt. Tot u moet ik zeggen, dat ik een brief heb van den God des hemels, die van het begin tot...
Roept God allen? – Wilhelmus á Brakel

Roept God allen? – Wilhelmus á Brakel

Wilhelmus á Brakel (1635 – 1711) – Hallelujah, of de lof des Heeren over het genadeverbond“Nu komt in bedenking of God ook roept allen die onder de bediening des evangelies zijn en niet zalig worden, of dat God alleen de uitverkorenen roept. Ik antwoordt: God roept...
De aanbieding van genade – Joseph Alleine

De aanbieding van genade – Joseph Alleine

Joseph Alleine (1634 – 1668) – Preek Rom. 6: 23“Laat uwe zonden noch zoo vele, noch zoo groot, noch zoo langdurig zijn, nochtans zult gij zeker vergiffenis en zaligheid bekomen, indien gij de aanbieding, die u in Gods naam gedaan wordt, niet jammerlijk verwaarloost....
De aanbieding van genade – Joseph Alleine

De evangelieklop – Joseph Alleine

Joseph Alleine (1634 – 1668) – Preek Rom. 6: 23“Laat uwe zonden noch zoo vele, noch zoo groot, noch zoo langdurig zijn, nochtans zult gij zeker vergiffenis en zaligheid bekomen, indien gij de aanbieding, die u in Gods naam gedaan wordt, niet jammerlijk verwaarloost....
De minnebrief van de hemel – Ralph Erskine

De bazuin van het evangelie – R. Erskine

Het blazen van een bazuin vereist leven, adem en ook verstand. Zo is ook tot het blazen van de bazuin des evangelies de Geest des levens en de beademing van de Geest des levens nodig. Die door de Geest van Christus niet zijn levend gemaakt, en de beademing van de...
Het lijden van een Christen – Matthew Henry

Het lijden van een Christen – Matthew Henry

En nu, indien Christus niet vrijgesteld was van lijden, waarom zouden de Christenen dat verwachten? Indien Hij leed om de zonden weg te nemen, waarom zouden wij dan niet tevreden zijn onder ons lijden, dat alleen dient tot onze verbetering en beproeving, en niet als...
Geloven is God eren, ongeloof onteerd God op het hoogst – Maarten Luther

De vrucht van pasen – Maarten Luther

Wanneer nu de zonde komt en u aanklaagt en zegt: dit en dat hebt u gedaan, waar zult u blijven? U moet in de dood en in de hel… En als u dan geen Christen bent, dan gaat u ook daarheen! Want dan kan niemand u daarvoor bewaren. Maar een Christen kan antwoorden:...