Leespreken oudvaders

Preek – Psalm 51 – Leespreek – H.F. Kohlbrugge

Preek – Psalm 51 – Leespreek – H.F. Kohlbrugge

Een Psalm van David, voor de Opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathséba was ingegaan. Wees mij genadig, o God! naar uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn...

Brief – H.F. Kohlbrugge – Mattheus 5: 10-12

Brief – H.F. Kohlbrugge – Mattheus 5: 10-12

"Jezus heeft het gezegd: “Verwonder u niet! Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, dan zou de wereld het hare liefhebben.” Nu, wij zijn niet van de wereld, die heeft ons uitgeworpen, gelijk de zee haar...

Leespreek – Ralph Erskine – Haggaï 2: 20

Leespreek – Ralph Erskine – Haggaï 2: 20

“Van deze dag af zal Ik u zegenen.” Haggaï 2: 20 (Engelse vertaling)  Hoe wordt een mens aan de Heere verbonden, als een levende steen op dit levende fondament? Het is geen gering werk een mens uit te houwen uit de oude steengroeve van het werkverbond, en hem van alle...

12 Bijlslagen – Thomas Boston – De viervoudige staat

12 Bijlslagen – Thomas Boston – De viervoudige staat

Hieronder volgt een (ter bevordering van de leesbaarheid licht bewerkte) weergave van de twaalf bijlslagen die Thomas Boston heeft uitgewerkt in zijn bekende werk ‘De viervoudigen staat’. In deze uitwerking wil hij aantonen hoe de ranken van de natuurlijke stam (de...

Leespreek Maarten Luther – Handelingen 13: 38

Leespreek Maarten Luther – Handelingen 13: 38

“Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt.” Handelingen 13:38  Dit is een evangelie voor zondaren, niet voor heiligen. Het is een evangelie voor hen die zich door de vloek van de Wet getroffen weten. Het moet aan...

Leespreek Theodorus van der Groe Jeremia 3: 7

Leespreek Theodorus van der Groe Jeremia 3: 7

En Ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeert u tot Mij. Maar zij bekeerde zich niet. Jer. 3 vers 7.  Onder de heerlijke en allerbeminnenswaardigste deugden van God, die Hij zo heel rijkelijk in  zijn heilig woord aan ons openbaart, zijn Zijn grote en...

Leespreek Samuel Rutherford Lukas 14: 16

Leespreek Samuel Rutherford Lukas 14: 16

Geliefden in den Heere! Wij moeten in deze gelijkenis op twee dingen letten: Op het verband daarvan met de voorafgaande woorden. Op de inhoud en het doel van de woorden van Christus daarin. Op het verband daarvan met de voorafgaande woorden. De Heere zit aan een...

Leespreek Joh. Calvijn Jesaja 53: 1-4

Leespreek Joh. Calvijn Jesaja 53: 1-4

Jesaja 53: 1-4 “Wie zal onze prediking geloven en aan wien zal de arm des Heeren geopenbaard worden? Toch zal Hij als een rijsje voor Zijn aangezicht opkomen en als een wortel uit dorre aarde. Hij heeft geen gedaante noch heerlijkheid, en als wij Hem aanzagen, was er...

Leespreek R.M. McCheyne Hosea 6: 4

Leespreek R.M. McCheyne Hosea 6: 4

Hosea 6: 4 “Wat zal Ik u doen, o Efraïm! Wat zal Ik u doen, o Juda! Dewijl uw weldadig­heid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat.”  In deze tekstwoorden betreurt God het als het ware, dat de indrukken bij zijn volk Israël zo van ...

Leespreek Joseph Alleine Romeinen 6: 23

Leespreek Joseph Alleine Romeinen 6: 23

Rom. 6: 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. Geliefden zonder een levendig gevoel van uwe zonden, zonder de zware belasting en verslagenheid van hart, ja zonder dat u van de zonden...

Leespreek Kohlbrugge Romeinen 8: 28

Leespreek Kohlbrugge Romeinen 8: 28

ROMEINEN 8: 28. "En wij weten dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, namelijk dengene, die naar Zijn voornemen geroepen zijn." Gemeente het onderwerp van onze overdenking kan worden uitgedrukt in deze volzin: Diegenen, die God liefhebben,...