Joseph Alleine (1634 – 1668) – Preek Rom. 6: 23
“Laat uwe zonden noch zoo vele, noch zoo groot, noch zoo langdurig zijn, nochtans zult gij zeker vergiffenis en zaligheid bekomen, indien gij de aanbieding, die u in Gods naam gedaan wordt, niet jammerlijk verwaarloost. De Heere Jezus roept tot u, om naar Hem te zien en zalig te worden: Wendt u naar Mij toe en wordt behouden alle gij einde der aarde. Hij roept u om tot Hem te komen en verzekert u dat Hij u geenzins zal uitwerpen. Ja Hij is als de bruid in Hooglied; en Hij bid dat gij u met Hem wilt laten verzoenen.

Hij roept op de straten, Hij klopt aan uwe deur, en smeekt u om van Hem ontvangen te worden, en met Hem te leven. Indien gij sterft, het is omdat gij tot Hem niet wilt komen, opdat gij het leven moogt hebben in Hem. Ontvangt dan den aangeboden Christus en gij zult voor eeuwig gelukkig gemaakt worden. Geeft Hem uw bewilliging, treedt dan met Hem in het huwelijk en de gehele wereld zal het niet kunnen verbreken. Aarzelt niet ter oorzaken van uwe onwaardigheid. O mens, ik zeg u, daar is niets in de wijde wereld dat u ontdoen of bederven kan, dan uwe onwilligheid.”