Een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft die heeft ook lief dengene die uit Hem geboren is  1 Johannes 5:1b

Het gevoel waar hier naar verwezen wordt, is een liefde van de heiligen voor de heiligen. Welke natuurlijke zwakheden wij ook in hen mogen ontdekken, wat voor verschillende meningen zij ook over ons hebben, en tot welke tak van de christelijke kerk zij ook mogen behoren, toch bepaalde onze Goddelijke verwantschap dat wij hen moeten liefhebben als broeders. Als wij in een belijder het beeld van Christus zien , de geestelijke familieband, ongeacht alle verschillen in leer, kerkverband, gaven, kundigheid, rang, rijkdom of volk, dan zal onze liefde ons direct opwekken om die persoon te herkennen als een gelovige in Jezus en hem erkennen als een broeder in den Heere.

Ik kan achting hebben voor zijn karakter, zijn gaven prijzen, zijn talenten bewonderen en voelen dat er een overeenkomst is van aard, van smaak en van oordeel, maar mijn christenliefde komt voort uit een bron die oneindig veel hoger en heiliger is . Ik heb hem lief omdat de Vader in hem is, omdat de Zoon in hem is en omdat de Heilige Geest in hem is. Ik heb hem lief omdat hij een aangenomen kind is van hetzelfde gezin; een lid van Christus en van hetzelfde lichaam; en een tempel van diezelfde Heilige Geest. Ik heb hem lief die is geboren, omdat ik Hem liefheb, Die hem geboren heeft.

Het is Christus in de ene gelovige, Die naar Zichzelf uitgaat in een andere gelovige. Het is de Heilige Geest in de ene tempel, Die gemeenschap houdt met Zichzelf in een andere tempel. En daaruit hebben wij het bewijs van onze overgang uit de dood in het leven. Omdat wij het Goddelijk origineel liefhebben, hebben wij ook de menselijke kopie lief, hoe onvolmaakt de gelijkenis ook mag zijn. De Geest van God Die in de wedergeboren mens woont, hunkert naar het beeld van Jezus, waar Hij dat ook maar kan vinden. Hij vindt het niet nodig om na te gaan tot welke kerk de persoon, die op Hem lijkt,  behoort.

Welnu, als wij ontdekken dat ons hart uitgaat in zoete, heilige en biddende liefde tot elke gelovige in Christus, het doet er niet toe tot welke kerk hij behoort, maar vooral die het beeld van de Zaligmaker het meest dragen, dan woont de Geest van Christus in ons. Daar treffen wij de liefde aan die alle scheidingsmuren in de Kerk overstijgt en ondanks partijen, geloofsbelijdenissen toont ze haar eigen Goddelijke natuur en hemelse geboorte, door zich te vermengen met dezelfde liefde, die gloeit in de boezem van een ander. En waar deze liefde tot de broederen helemaal niet aanwezig is, in welke belijder dan ook, daar vragen wij die persoon, met alle tere liefde die hoort bij en waar geloof: “Waar is het bewijs van uw vereniging met het lichaam van Christus?”   U hebt u enghartig afgewend, op een koele manier, misschien wel met een zekere minachting, van iemand die God liefheeft, die door Christus is verlost en in wie de Heilige Geest woont, omdat hij niet in uw bevinding past.

Hoe kunt u de Vader liefhebben en het kind haten? Wat voor liefde hebt u tot de Oudste Broeder, terwijl u de jongste veracht? Als u een levende rank bent van dezelfde Wijnstok en die gevoelens koestert die tot gevolg hebben dat u geen liefde hebt tot andere christenen en geen gemeenschap met hen wilt hebben, kunt u dan Christus dieper verwonden, door Wie zij zijn verzegeld geworden tot de dag der verlossing?