Het blazen van een bazuin vereist leven, adem en ook verstand. Zo is ook tot het blazen van de bazuin des evangelies de Geest des levens en de beademing van de Geest des levens nodig. Die door de Geest van Christus niet zijn levend gemaakt, en de beademing van de Geest niet genieten, kunnen de bazuin des evangelies niet recht blazen tot enige goede nuttigheid. Ten minste, zij zijn Gods gewone werktuigen niet om anderen levend te maken: “Wie is tot deze dingen bekwaam?” (2 Kor. 2: 16). “Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven, maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaren des Nieuwen Testaments; niet der letter, maar des Geestes. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Kor. 3: 5-6).

De bazuin des evangelies zal weinig vrucht doen, indien de Geest van God de adem niet is, die dezelve blaast. Een grote bazuin vereist grote kracht. O, ziet dan uit naar de hemel om de sterke ademing van de Geest, dat die het evangelie vergezelle. Ja, het blazen van een bazuin vereist ook wetenschap en verstand. Iemand kan beiden, leven en adem hebben, en nochtans verstand missen om een bazuin te blazen. Evenzo is er ook veel geestelijke wijsheid en verstand nodig in het blazen van het evangelie, opdat wij met het Woord Gods niet bedriegelijk handelen, en opdat wij geen vals alarm of valse vrede zouden blazen. Of een onzeker geluid zouden geven. Want, gelijk de apostel zegt “Indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden?” (2 Kor. 14: 8).