Een kracht Gods tot zaligheid

Reformatorische Theologie bestaande uit leespreken van oudvaders,
stichtelijke boeken en lezenswaardige citaten van vermaarde theologen. Met 
als doel de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verstoring van het 
rijk des satans. 

LeesprekenBoeken

De zekerheid van het geloof – Bastingius (1594)

“Na dien de Roomsen het voornaamste des geloofs (waaraan het eigenlijk gekend wordt), namelijk een zeker en vast vertrouwen op Gods genade, verwerpen. Niet willende dat iemand zich van de vergeving der zonden verzekerd zal houden. Zo kunnen zij van het oprechte geloof...

Geen voorwendsel voor uw zonden – R.M. McCheyne

McCheyne (1813-1843) – Preek Hosea 6: 4“Hier doet zich dan de bijzondere gelegenheid voor, om u de Christus te prediken! Met al Zijn gaven en zegeningen aan ieder in het bijzonder in deze gemeente. Iedere man, iedere vrouw en ieder kind predik ik, in de naam van mijn...

Waarschuwing aan evangeliedienaren – Cesar Malan

Cesar Malan (1787 – 1864) – Preek 2 Korinthe 2 :15-16Wee mij, indien ik u niet smeek om u tot Hem te wenden, u aan Hem te onderwerpen en u op Zijn liefde te verlaten. Indien ik nu niet met liefdevolle zorg, met aandrang zeg, dat Hij u héden wordt verkondigd, dat Hij...

De aansporing tot onderwerping – Cesar Malan

Cesar Malan (1787 – 1864) – Preek 1 Kor. 16: 22“Ach, dat God aan mijn stem slechts genoeg kracht mocht geven om deze te laten doordringen tot die schuilhoek waar uw hart zich verbergt. Ja! Dat ik u aanstoot mocht geven, u moge lastig vallen en kwellen (…) opdat u...

Het bevel van het evangelie – Didericus van der Kemp

Vd. Kemp (1731 – 1780) – Catechismus“Christus is de inhoud van het evangelie waardoor Christus als de Middelaar en Verlosser van God aan den zondaar wordt bekendgemaakt en dat in Hem alle heil te zoeken en te vinden is. Door het evangelie wordt de Middelaar en alle...

Het voornaamste werk van evangeliedienaren – A. Comrie

A. Comrie (1706 – 1774) – Catechismuspreek“Laten de leraars weten wat zij voornamelijk hebben te doen. Het is niet het voornaamste om schrik in de consciënties te veroorzaken, de aarde in een hel te veranderen en de mensen zo te laten liggen. Nee, (…) dienaren van...

De handelwijze van God met verdoemelijke zondaren – Th. van der Groe

Vd Groe (1705-1784) – preek Jeremia 3: 7“O, die handelwijze van God de Heere met het snode, verdoemelijke en rampzalige mensdom, vertoont ons aan al kanten het aanbiddelijke van zijn oneindige genade, goedertierenheid, lankmoedigheid en barmhartigheid. Immers, de...

De verwerping van Christus – Justus Vermeer

Justus Vermeer (1696 – 1745) – Preek Zondag 18“Kunt gij nu niets zien van hetgeen gij mist? Blijft gij zo blind in Uzelven, en zult gij zo sterven? O, wat zal het naar zijn, Jezus te hebben kunnen krijgen en Hem te hebben verworpen! (…) Hij zal met een ijzeren scepter...

De minnebrief van de hemel – Ralph Erskine

Ralph Erskine (1685 – 1752) – Preek Hand 13: 26"Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden". Deze minnebrief is van de hemel tot u gezonden. Leest de overdracht en ziet of hij niet aan u is. Hij is tot u gericht, o schuldig zondaar, zeggende: Christus is gekomen om...

Ongeloof zelfmoord van de ziel – Thomas Boston

Thomas Boston (1676 – 1732) – Preek Spr. 8: 36“Alle ongelovigen, alle verachters van Christus, zijn zelfmoordenaars, want zij verderven hun eigen ziel. Wanneer het gebeurt dat uw ziel verloren gaat en een onderzoek ingesteld wordt door wiens handen ze is gevallen, zal...
 

Citaten & Samenvattingen

Oudvaders

We leven in een jachtige tijd en voor velen is er maar weinig tijd om zich te zetten tot het lezen van een goed boek. Nog minder mensen nemen de moeite om zich te verdiepen in de schatten die ons zijn overgeleverd door onze oudvaders. De citaten willen dienen tot stichting en aanzetten tot het lezen van dit ‘oude’ goud. De samenvattingen bieden u een handreiking om met een significant kleinere tijdsinvestering toch de kern van een goed boek te raken. De lezingen laten onze oudvaders  spreken nadat zij gestorven zijn.

God liefhebben boven alles – n.a.v. Thomas Watson

Welke liefde kan God behagen en is derhalve een vervulling van de liefdeswet? Indien het een oprechte liefde is, hebben wij God lief met ons ganse hart: "Gij zult den HEERE uw God liefhebben met uw ganse hart". God wil het gehele hart hebben. Wij moeten onze liefde...

De noodzaak van de goede werken – Toegelicht

Wanneer we Mattheus 25 lezen blijkt dat het in het oordeel op de jongste dag zal gaan over goede werken. We zijn in onze strijd tegen de Roomse leer afkerig geraakt van de goede werken, maar dat is niet Bijbels. Christus Zelf leert ons dat de uitverkorenen welkom...

’s Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen – Thomas Boston

Thomas Boston - 's Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Romeinen 5:6 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekke. (Joh....

Jakobus Koelman – Middelen om Christus lief te krijgen

Middelen om Christus lief te krijgen - Koelman 1. Twee voorbereidende middelen om Hem lief te krijgen en om veel brandende liefde tot Hem te krijgen: 1.1 Tracht een historisch geloof te krijgen: - dat er een Middelaar en Zaligmaker is… - dat de Zoon van God mens...

Samenvatting ‘Kostbare hulpmiddelen tegen satans listen’ – Thomas Brooks

DE NOODZAAK VAN ONDERZOEK NAAR SATANS LISTEN Omdat het onze plicht is “Christus, de Heilige Schrift, uw eigen hart en satans listen, zijn de vier voornaamste dingen die het eerst en het meest bestudeerd en onderzocht behoren te worden.” Omdat...

Aantekeningen lezing over de Heilige Doop – A. Visser

Het werkverbond en de val Het is voor een mens onmogelijk om God kennen dan alleen als Hij Zich aan ons openbaart. Want “niemand heeft ooit God gezien.”(Joh. 1: 18) De Heere handelt met de mensenkinderen altijd in de weg van een verbond. In de staat der rechtheid was...

Samenvatting Traktaat over het Heilig Avondmaal – Johannes Calvijn – ‘Le traite de la Sainte Cène’

1.   Wat is het doel van het Heilig Avondmaal? In het Avondmaal wordt het noodzakelijke voedsel voor de ziel genoten zoals de natuurlijke maaltijd het lichaam voedt. Wie in de natuur niet eet zal verflauwen en uiteindelijk sterven. Wie in het geestelijke niet gevoed...

Gods wonderen in Schotland – Een opstandeling gegrepen – John Welch

Twaalf mannen vormden zijn lijfwacht wanneer hij door de velden of bossen van Lothian en Fife reed. Zijn Meester beschermde hem en zegende zijn werk. Op een keer was hij in het nauw gedreven en wist niet hoe te ontkomen. Ten einde raad deed hij een beroep op de...

Het evangelie van Christus is het goddelijk liefdegetuigenis van de grootste goddelijke liefdedaad

Het evangelie van Christus is het goddelijk liefdegetuigenis van de grootste goddelijke liefdedaad, en openbaart zich als zodanig aan het hart van den door de zonde schuldigen en rampzaligen mens, door met goddelijke kracht hem te doen gevoelen, dat hier het woord is,...

De betekenis van de maaltijd in de Heilige Schrift – Heilig Avondmaal

Het juiste verstaan van de functie en de diepe betekenis van de verschillende soorten maaltijden in de Bijbel zullen, ter inleiding, bijdragen aan het verstaan van de rijkdom die is geschonken in het Heilig Avondmaal wat door de Heere Jezus Christus is geschonken aan Zijn Kerk.

Prijs: € 2,95 / € 1,95
Auteur: Maarten Luther
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
40
ISBN:
9789082919899
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 4,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
92
ISBN: 
9789082919820
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 8,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s: 
128
ISBN: 
9789082919806
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: n.n.b.
Auteur:  Thomas Hooker
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s:
160
ISBN:
9789082919837
Druk: 1e

Kosteloos als e-book lezen

{

Reformatorisch Dagblad (7-12-2018)

“Mij is nodig van U gedoopt te worden” is een welkome aanvulling op alle boeken over de doop die door de tijd heen geschreven zijn. De auteur  – A. Visser – werkt op een begrijpelijke wijze het originele doopformulier van Petrus Datheen door (het formulier wat in reformatorische kerken in verkorte of bewerkte vorm wordt gebruikt). Het is heel verhelderend om het complete doopformulier door te nemen. Geschikt voor ambtsdragers, maar ook voor gemeenteleden die worstelen met vragen over het sacrament op zich, over volwassen- of kinderdoop, of met (formuleringen in) het in de kerk gehanteerde doopformulier.

J. van de Breevaart (Goedeboeken.nl)

 

Verantwoording

Scientiae

De Koning van de Kerk wil Zich bedienen van datgene wat niets is. De arbeid van Zijn dienaren wordt door Hem benoemd als zijnde een dwaasheid. De eenvoudige en gebrekvolle prediking van Christus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid, maar de geroepenen, die door een waar geloof verenigd worden met Christus, een kracht Gods tot zaligheid. Het is onze hartelijke wens dat het dwaze Gods, in ons kennen ten dele en in ons profeteren ten dele, toch sterker mag blijken dan de vijandschap van de natuurlijke mens. Wie door het lezen van deze boeken gebracht mag worden tot de zaligheid,

zal leren dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou en dat Hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

Leespreken – preken

Levendig en krachtig
Oudvaders

Hier vindt u zorgvuldig hertaalde en indrukwekkend mooie preken van oudvaders die kunnen dienen in leesdiensten of voor persoonlijk gebruik. Onder andere preken van Samuel Rutherford, Theodorus van der Groe, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Herman Friedrich Kohlbrugge, Joseph Alleine en meer…

Wat gelooft gij van de Heilige Geest (Johannes 14: 16 en 17 – Pinksteren – Pinksterpreek – Catechismus – H. F. Kohlbrugge

Geliefden. Hoogst gewichtig is de Vraag van de Heidelbergse Catechismus: ,,Wat gelooft gij van de...

God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Voorwoord Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den...

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

MOEDWILLIGE ONBEKEERLIJKHEID DE GROFSTE ZELFMOORD. Ezechiël 18 vers 31b: ,, Werpt van u weg al uw...

Preek – De Naam Jezus – Grattan Guinnes – Leespreek Filippenzen 2:10

“Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde...

Contact

Contactpersoon: A. Visser
Adres: De Wervel 1, 2954 CD Alblasserdam
E-mail: info@scientiae.nl
Telefoonnummer: 06 86 86 6000