Een kracht Gods tot zaligheid

Reformatorische Theologie bestaande uit leespreken van oudvaders,
stichtelijke boeken en lezenswaardige citaten van vermaarde theologen. Met 
als doel de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verstoring van het 
rijk des satans. 

LeesprekenBoeken

John Brown – De mond der ongelovigen voor eeuwig gestopt

O! Driemaal over-gelukzalig zijn zij, die tot Hem hun toevlucht hebben genomen! Het is hun licht alle tegenwerpingen en beschuldigingen des Satans en van een vals hart te beantwoorden. Het is hun licht, Christus daartegenover te stellen om alles te beantwoorden. Maar...

Inleidende woorden op de samenvatting van de Institutie van Johannes Calvijn

Inleiding De Institutie of onderwijzing in de Christelijke religie is een bijzonder gedegen werk wat geschreven is in de tijd dat de leer van 'de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof alleen' door Gods Geest onder de dikke stoflaag van onkunde, bijgeloof...

De vergeving der zonden toegepast – H.F. Kohlbrugge

Intussen ver boven ons op de Troon van Zijn heiligheid zit God, zit Hij, Die Zich openbaart, zoals Hij is, heilig en rechtvaardig, barmhartig en genadig, en Die Zich ontfermt, over wie Hij wil. Hij geeft de zondaar een strijd te strijden tegen deze of gene zonde,...

Angst voor het naderend oordeel – Petrus Immens

"De ziel heeft wel eens te worstelen met angstvallige schrik en naarheden tegen het naderende oordeel op de jongste dag, als zij denkt: Wat zal het eens zijn als Christus zal komen op de wolken, als ook ik voor de rechterstoel zal staan om mijn vonnis te ontvangen!...

De lof, liefde en voortreffelijkheid van Christus – Samuel Rutherford

"Och dat den Hemel van binnen en van buiten van papier was, och dat de aarde van papier was, en dat al de rivieren, Fonteinen en zeeën inkt waren en ik bekwaam was om dat papier van binnen en van buiten vol te schrijven van Zijn lof en liefde en voortreffelijkheid...

Het koninkrijk Gods – James Renwick – Citaten Oudvaders

"Aangezien het dan zo is, dat zij, die het Evangelie aannemen, het Koninkrijk Gods ontvangen, o, acht dan het Evangelie groot, want dit leidt naar het Koninkrijk. Dan is het voorwaar een onschatbaar voordeel! O, indien dit Evangelie door u werd aangenomen, Christus...

Misbruikte voorspoed de oorzaak van Gods oordelen – William Perkins

"Misbruikte voorspoed is de oorzaak geweest van vele gruwelijke zonden tegen de eerste en tweede tafel der wet en in het bijzonder van de atheïstische goddeloosheid. De nalating van de ware godsdienst, het verachten van de heilige Sabbatdag en het misbruiken van de...

Vader vergeef het hun… – Lukas 23: 34 – F.W. Krummacher

Vader! Vergeef. Zoals het zevenstemmig bazuingeklank, onder welks machtige galm eenmaal de muren van Jericho vielen, waardoor de Israëlieten de toegang tot het beloofde land ontvingen, zo klonken door het geheimzinnig duister van de lijdensnacht zeven kruiswoorden,...

Een hartsterking in tijden van vervolging – Johannes Calvijn

“Een feit is, dat men tegenwoordig liever alles toestaat, dan God zuiver te dienen, zodat u uw plicht jegens Hem slechts vervullen kunt, door u voor te bereiden op veel tranen, of ten minste bereid te zijn veel gemurmureer en bedreigingen te verdragen. Toch moet u de...

Een gebed in tijden van nood en ziekte – Aurelius Augustinus

“Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere,...
 

Citaten & Samenvattingen

Oudvaders

We leven in een bijzonder jachtige tijd en voor velen is er maar weinig tijd om zich te zetten tot het lezen van een goed boek. Nog minder mensen nemen de moeite om zich te verdiepen in de rijke schatten die ons zijn overgeleverd door onze oudvaders. Deze citaten willen dienen tot stichting en aanzetten tot het lezen van dit ‘oude’ goud. De samenvattingen bieden u een handreiking om met een significant kleinere tijdsinvestering toch de kern van een goed boek te lezen.

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 15B

Eerste boek – Hoofdstuk 15 – Hoedanig de mens geschapen is; waarin gesproken wordt over de vermogens der ziel, het beeld Gods, de vrije wil en de oorspronkelijke staat der rechtheid onzer natuur Hoofdstuk 15, art. 5 De Manicheeërs wilden de tekst uit Genesis 2: 7 (“En...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 15A

Eerste boek – Hoofdstuk 15 – Hoedanig de mens geschapen is; waarin gesproken wordt over de vermogens der ziel, het beeld Gods, de vrije wil en de oorspronkelijke staat der rechtheid onzer natuur Hoofdstuk 15, art. 1 Het is nodig om de schepping van de mens eens rustig...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14C

Eerste boek – Hoofdstuk 14 – Dat ook bij de schepping van alle dingen de Schrift de ware God door gewisse tekenen onderscheidt van de verzonnen goden. Hoofdstuk 14, art. 13 Met betrekking tot de leer der duivelen wijst de Schrift ons steeds hierop dat wij vol...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14B

Eerste boek – Hoofdstuk 14 – Dat ook bij de schepping van alle dingen de Schrift de ware God door gewisse tekenen onderscheidt van de verzonnen goden. Hoofstuk 14, art. 7 Het is niet met zekerheid te zeggen of iedere gelovige een engel heeft die in het bijzonder voor...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14A

Eerste boek – Hoofdstuk 14 – Dat ook bij de schepping van alle dingen de Schrift de ware God door gewisse tekenen onderscheidt van de verzonnen goden. Hoofstuk 14, art. 1 Om ons Zichzelf te doen kennen heeft de Heere ons Zijn schepping geopenbaard. Hij heeft ons in de...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13C

Eerste boek – Hoofdstuk 13C – Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat - De Drie-eenheid Gods Hoofstuk 13, art. 17 Het denken over het geheim van de Drie-eenheid wordt bijzonder mooi verwoord door...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13B

Eerste boek – Hoofdstuk 13A – Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat - De Drie-eenheid Gods Hoofdstuk 13, art. 9 Hoewel Calvijn pas later in de Institutie wil spreken over Christus in Zijn...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13A

Eerste boek – Hoofdstuk 13A – Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat - De Drie-eenheid Gods Hoofdstuk 13, art. 1 God openbaart Zich in Zijn Woord als oneindig en geestelijk. De oneindigheid moet...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 12

Eerste boek – Hoofdstuk 12 – Dat God afgescheiden wordt van de afgoden, opdat Hij geheel en al alleen gediend worde. Hoofdstuk 12, art. 1 Afgoderij komt veelal niet op met als doel om een vervanging van de enige ware God te zijn. Zij komt op als een manier om naast...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 11B

Eerste boek – Hoofdstuk 11B – Dat het zonde is om aan God een zichtbare gedaante toe te schrijven. En dat allen van de ware God afwijken die zichzelf afgoden oprichten. Hoofdstuk 11, art. 9 Het is eveneens verwerpelijk dat sommigen stellen dat zij de beelden niet...
Prijs: € 2,95 / € 1,95
Auteur: Maarten Luther
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
40
ISBN:
9789082919899
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Gratis preview bekijken

Prijs: € 4,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
92
ISBN: 
9789082919820
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 8,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s: 
128
ISBN: 
9789082919806
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: n.n.b.
Auteur:  Thomas Hooker
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s:
160
ISBN:
9789082919837
Druk: 1e

Kosteloos als e-book lezen

{

Reformatorisch Dagblad (7-12-2018)

“Mij is nodig van U gedoopt te worden” is een welkome aanvulling op alle boeken over de doop die door de tijd heen geschreven zijn. De auteur  – A. Visser – werkt op een begrijpelijke wijze het originele doopformulier van Petrus Datheen door (het formulier wat in reformatorische kerken in verkorte of bewerkte vorm wordt gebruikt). Het is heel verhelderend om het complete doopformulier door te nemen. Geschikt voor ambtsdragers, maar ook voor gemeenteleden die worstelen met vragen over het sacrament op zich, over volwassen- of kinderdoop, of met (formuleringen in) het in de kerk gehanteerde doopformulier.

J. van de Breevaart (Goedeboeken.nl)

 

Verantwoording

Scientiae

De Koning van de Kerk wil Zich bedienen van datgene wat niets is. De arbeid van Zijn dienaren wordt door Hem benoemd als zijnde een dwaasheid. De eenvoudige en gebrekvolle prediking van Christus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid, maar de geroepenen, die door een waar geloof verenigd worden met Christus, een kracht Gods tot zaligheid. Het is onze hartelijke wens dat het dwaze Gods, in ons kennen ten dele en in ons profeteren ten dele, toch sterker mag blijken dan de vijandschap van de natuurlijke mens. Wie door het lezen van deze boeken gebracht mag worden tot de zaligheid,

zal leren dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou en dat Hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

Leespreken – preken

Levendig en krachtig
Oudvaders

Hier vindt u zorgvuldig hertaalde en indrukwekkend mooie preken van oudvaders die kunnen dienen in leesdiensten of voor persoonlijk gebruik. Onder andere preken van Samuel Rutherford, Theodorus van der Groe, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Herman Friedrich Kohlbrugge, Joseph Alleine en meer…

De ellende van hen die Christus verwerpen – Spreuken 8: 36 – Preek Thomas Boston

  De ellende van hen die Christus verwerpen.   "Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld ...

God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Voorwoord Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den...

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

MOEDWILLIGE ONBEKEERLIJKHEID DE GROFSTE ZELFMOORD. Ezechiël 18 vers 31b: ,, Werpt van u weg al uw...

Leespreek Maarten Luther – Handelingen 13: 38

“Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd...

Contact

Contactpersoon: A. Visser
Adres: De Wervel 1, 2954 CD Alblasserdam
E-mail: info@scientiae.nl
Telefoonnummer: 06 86 86 6000