Een kracht Gods tot zaligheid

Reformatorische Theologie bestaande uit leespreken van oudvaders,
stichtelijke boeken en lezenswaardige citaten van vermaarde theologen. Met 
als doel de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verstoring van het 
rijk des satans. 

LeesprekenBoeken

God meer gehoorzaam zijn dan de mensen – Johannes Calvijn

Maar bij de gehoorzaamheid, die men, gelijk we vaststelden, aan de heerschappij der overheden verschuldigd is, moet altijd deze uitzondering gemaakt worden, of veeleer hierop vooral gelet worden, dat die gehoorzaamheid ons niet mag afvoeren van de gehoorzaamheid aan...

Hoe God een zondaar rechtvaardigt – Thomas Halyburton

Wanneer de tevoren bepaalde tijd nadert, voor de werkelijke uitdeling van de voorrechten van het genadeverbond, wordt het zo beschikt dat de uitverkoren ziel, op aandrang van de rechtvaardigheid en de wet van God, gedagvaard wordt wegens zijn schending van de wet. De...

De gebruikelijke wijze waarop velen tot Christus gebracht worden – William Guthrie

De gebruikelijke wijze waarop velen tot Christus gebracht worden, is door een klaar en onderscheidenlijk werk der wet en verootmoediging, hetgeen wij gewoonlijk de Geest der dienstbaarheid noemen, gelijk wij tevoren met de vinger aanwezen. Wij verstaan dit echter niet...

Eigen gerechtigheid of de gerechtigheid van Christus – Maarten Luther

En daarom vermaan ik u, vooral de zodanigen, die zielen zullen behandelen, en voorts ieder mens in het bijzonder, dat gij uzelf hierin oefent, door studeren, lezen, overdenken en bidden, opdat gij in uw aanvechtingen van uw en ander zijn gemoed, zoudt kunnen bestieren...

Als een krachteloze kracht gevonden – H.F. Kohlbrugge

Kracht heb ik niet om mijzelf te bekeren; kracht vond ik niet om Gods gebod te bewaren, zoals ik wel gewild had en waarvoor ik mijn best deed, kracht vond ik niet om mij tot God te wenden, geen kracht om ook maar een enkele zucht uit te stoten; kracht vond ik niet om...

Christus bevelen eren boven alles – Samuel Rutherford

Nu beramen mannen van de politiek een weg in dit groot gevaar. Zij werpen ze hun verstand in een weegschaal om te zien hoe de zaak te veranderen. Hadden ze in Daniel's plaats gestaan, dan hadden ze een weg bedacht waarin ze hun plaats aan het hof toch zouden kunnen...

Christus een valse Belover? – Samuel Rutherford – Citaat oudvaders

We doen Christus erg veel onrecht aan, als we niet geloven. Nee, u zegt dat u nog niet durft te geloven. U zegt dat u twijfelt. Weet u wat u zegt, wanneer u dat zegt? U zegt zelfs, ik ben bang dat Christus me oplicht: ik vrees dat Christus een valse Beloftemaker is....

Geloof en Verzekering – Johannes Brown – Zekerheid van het geloof

Maar men dient wel te weten, dat deze daad des geloofs, waardoor de ziel naar Christus uitgaat, en Hem aanneemt, en op Hem leunt, niet even gelijk is in allen. Want: In sommigen kan ze levendiger, sterker, en werkzamer zijn, gelijk het geloof van de hoofdman, hetwelk...

De oprechte bekering – Theodorus van der Groe – Scientiae

De gebondenen van Sion, de ware uitverkorenen, welker verlossing uit die kuil de Heere van eeuwigheid reeds bij Zichzelf besloten heeft, worden hier in de tijd door de krachtige prediking van het Goddelijke Woord en de Heilige Geest uit hun diepe doodsslaap gewekt en...

Onze enige troost is een vaste troost in aanvechtingen – Zacharias Ursinus – Zondag 1

Dat deze enige troost ook een vaste troost is blijkt daaruit dat zij in de dood niet verdwijnt, volgens Rom. 8 : 35: „Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” en Rom. 14 : 8: „Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren”; en ten tweede...

 

Citaten & Samenvattingen

Oudvaders

We leven in een bijzonder jachtige tijd en voor velen is er maar weinig tijd om zich te zetten tot het lezen van een goed boek. Nog minder mensen nemen de moeite om zich te verdiepen in de rijke schatten die ons zijn overgeleverd door onze oudvaders. Deze citaten willen dienen tot stichting en aanzetten tot het lezen van dit ‘oude’ goud. De samenvattingen bieden u een handreiking om met een significant kleinere tijdsinvestering toch de kern van een goed boek te lezen.

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 7

Tweede boek – Hoofdstuk 7 – Dat de wet gegeven is, niet om het oude volk onder de duim te houden, maar om de hoop der zaligheid in Christus op te wekken en te voeden tot Zijn komst. Hoofdstuk 7, art. 1 De wet, die ongeveer vierhonderd jaar na Abraham aan het volk...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 6

Tweede boek – Hoofdstuk 6 – Dat de verloren mens zijn verlossing moet zoeken in Christus Hoofdstuk 6, art. 1 We hebben gezien hoe de mens van adellijke afkomst is, namelijk van Adam die de koning van de schepping was. Wij zijn echter zo door de zonden bezoedeld en...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 5B

Tweede boek – Hoofdstuk 5B – Wederlegging van de tegenwerpingen, die ter verdediging van de vrije wil worden aangevoerd. Hoofdstuk 5, art. 6 Ons wordt tegengeworpen dat God Zijn geboden gegeven heeft als een duidelijk bewijs dat wij ze ook kunnen houden. Waarom zouden...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 5A

Tweede boek – Hoofdstuk 5A – Wederlegging van de tegenwerpingen, die ter verdediging van de vrije wil worden aangevoerd. Hoofdstuk 5, art. 1-5 Er zijn een aantal belangrijke tegenwerpingen die de vrije wil toch aannemelijk moeten maken. Stelling 1: Als de zonde...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 4B

Tweede boek – Hoofdstuk 4B – Hoe God werkt in de harten der mensen. Hoofdstuk 4, art. 6 De werking van God in de mensen is niet alleen tot oordeel en tot uitvoering van Zijn gerichten. Hij richt hun harten ook tot het goede, zoals Hij de harten van de Egyptenaren...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 4A

Tweede boek – Hoofdstuk 4A – Hoe God werkt in de harten der mensen. Hoofdstuk 4, art. 1 De mens is niet alleen verdorven, hij is ook een slaaf van de duivel. De ziel van de mens is als een paard. Het wordt door satan bereden waarheen hij wil en hoe hij dat wil. De...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 3B

Tweede boek – Hoofdstuk 3B – Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is. Hoofdstuk 3, art. 8 De verkiezing is geen vrucht van de goede wil in de uitverkorenen. De goede wil is daarentegen een vrucht van de verkiezing. Het begin...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 3A

Tweede boek – Hoofdstuk 3A – Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is. Hoofdstuk 3, art. 1 De Schrift is niet onduidelijk in haar beschrijving van de mens. De mens is uit vlees geboren en daarom vlees. Het bedenken van het...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 2D

Tweede boek – Hoofdstuk 2D – Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen. Hoofdstuk 2, art. 22 Plato stelt dat de mens altijd uit onwetendheid zondigt. Dit gaat echter in tegen de leer van Gods Woord dat de mens door het...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 2C

Tweede boek – Hoofdstuk 2C – Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen. Hoofdstuk 2, art. 15 Omdat wij belijden dat alle verstand en waarheid overblijfselen zijn van Gods goede schepping én gaven van Gods Geest zijn...

Prijs: € 2,95 / € 1,95
Auteur: Maarten Luther
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
40
ISBN:
9789082919899
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 4,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
92
ISBN: 
9789082919820
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 8,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s: 
128
ISBN: 
9789082919806
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: n.n.b.
Auteur:  Thomas Hooker
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s:
160
ISBN:
9789082919837
Druk: 1e

Kosteloos als e-book lezen

{

Reformatorisch Dagblad (7-12-2018)

“Mij is nodig van U gedoopt te worden” is een welkome aanvulling op alle boeken over de doop die door de tijd heen geschreven zijn. De auteur  – A. Visser – werkt op een begrijpelijke wijze het originele doopformulier van Petrus Datheen door (het formulier wat in reformatorische kerken in verkorte of bewerkte vorm wordt gebruikt). Het is heel verhelderend om het complete doopformulier door te nemen. Geschikt voor ambtsdragers, maar ook voor gemeenteleden die worstelen met vragen over het sacrament op zich, over volwassen- of kinderdoop, of met (formuleringen in) het in de kerk gehanteerde doopformulier.

J. van de Breevaart (Goedeboeken.nl)

 

Verantwoording

Scientiae

De Koning van de Kerk wil Zich bedienen van datgene wat niets is. De arbeid van Zijn dienaren wordt door Hem benoemd als zijnde een dwaasheid. De eenvoudige en gebrekvolle prediking van Christus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid, maar de geroepenen, die door een waar geloof verenigd worden met Christus, een kracht Gods tot zaligheid. Het is onze hartelijke wens dat het dwaze Gods, in ons kennen ten dele en in ons profeteren ten dele, toch sterker mag blijken dan de vijandschap van de natuurlijke mens. Wie door het lezen van deze boeken gebracht mag worden tot de zaligheid,

zal leren dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou en dat Hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

Leespreken – preken

Levendig en krachtig
Oudvaders

Hier vindt u zorgvuldig hertaalde en indrukwekkend mooie preken van oudvaders die kunnen dienen in leesdiensten of voor persoonlijk gebruik. Onder andere preken van Samuel Rutherford, Theodorus van der Groe, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Herman Friedrich Kohlbrugge, Joseph Alleine en meer…

Wat gelooft gij van de Heilige Geest (Johannes 14: 16 en 17 – Pinksteren – Pinksterpreek – Catechismus – H. F. Kohlbrugge

Geliefden. Hoogst gewichtig is de Vraag van de Heidelbergse Catechismus: ,,Wat gelooft gij van de...

God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Voorwoord Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den...

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

MOEDWILLIGE ONBEKEERLIJKHEID DE GROFSTE ZELFMOORD. Ezechiël 18 vers 31b: ,, Werpt van u weg al uw...

Preek – De Naam Jezus – Grattan Guinnes – Leespreek Filippenzen 2:10

“Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde...

Contact

Contactpersoon: A. Visser
Adres: De Wervel 1, 2954 CD Alblasserdam
E-mail: info@scientiae.nl
Telefoonnummer: 06 86 86 6000