Een kracht Gods tot zaligheid

Reformatorische Theologie bestaande uit leespreken van oudvaders,
stichtelijke boeken en lezenswaardige citaten van vermaarde theologen. Met 
als doel de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verstoring van het 
rijk des satans. 

LeesprekenBoeken

’s Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen – Thomas Boston

Thomas Boston - 's Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Romeinen 5:6 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekke. (Joh....

Jakobus Koelman – Middelen om Christus lief te krijgen

Middelen om Christus lief te krijgen - Koelman 1. Twee voorbereidende middelen om Hem lief te krijgen en om veel brandende liefde tot Hem te krijgen: 1.1 Tracht een historisch geloof te krijgen: - dat er een Middelaar en Zaligmaker is… - dat de Zoon van God mens...

De vrucht van pasen – Maarten Luther

Wanneer nu de zonde komt en u aanklaagt en zegt: dit en dat hebt u gedaan, waar zult u blijven? U moet in de dood en in de hel... En als u dan geen Christen bent, dan gaat u ook daarheen! Want dan kan niemand u daarvoor bewaren. Maar een Christen kan antwoorden: ik...

Gedicht – Verblyd u in den Heer t’aller tyd, wederom zeg ik u, verblyd u – Groenewegen

Verblyd u in den Heer t’aller tyd, wederom zeg ik u, verblyd u. Wijs: Psalm 38. 1. Komt Jehova's lievelingen, Wilt nu zingen; Wekt u op tot Godes lof: Waarom langer neer’gebogen, Met uw ogen, Heft uw zielen uit het stof. 2. Laat uw harte zich verblijden, t’Aller...

Samenvatting ‘Kostbare hulpmiddelen tegen satans listen’ – Thomas Brooks

DE NOODZAAK VAN ONDERZOEK NAAR SATANS LISTEN Omdat het onze plicht is “Christus, de Heilige Schrift, uw eigen hart en satans listen, zijn de vier voornaamste dingen die het eerst en het meest bestudeerd en onderzocht behoren te worden.” Omdat...

Is er brandende liefde tot Christus in u? – Jacobus Koelman

Maar die nogal voor vromen doorgaan en van wie men nog enige verwachting heeft om naar de liefde van hen te oordelen, dat ze niet huichelachtig, noch dood en geheel vleselijk zijn, maar dat ze de wortel der zaak in zich schijnen te hebben, helaas! hoe weinig kracht...

De kennis van onszelf opent de deur tot de ware kennis van God – Johannes Calvijn

Door deze kennis van onszelf, die ons onze nietigheid toont, wordt ons, wanneer zij waarlijk in het hart is doorgedrongen, de toegang tot de ware kennis van God vergemakkelijkt. God heeft dan als 't ware de eerste poort van Zijn Rijk geopend, wanneer Hij deze twee...

Gehoorzaamheid aan de overheid Gods bevel – Johannes Calvijn

Wij zijn echter niet alleen verplicht om de overheid, die haar macht uitoefent overeenkomstig het recht en haar plicht, maar ook overheden verdragen, die als tirannen haar macht misbruiken, totdat wij door de wettige overheid van hun juk worden bevrijd. Want zoals een...

Het (beperkt) gezag van de dienaren van het Woord – Johannes Calvijn

Laten wij er toch aan denken, dat alle gezag dat de Schrift aan de leraren (predikanten) toekent, volledig in de ambtsbediening van het Woord bestaat en begrensd is. Want Christus heeft deze volmacht en dit gezag niet aan de mensen gegeven, maar aan het Woord, waarvan...

De zekerheid van het geloof – Maarten Luther

Dit is de ware heilzame leer van het Christelijk geloof, namelijk, dat deze gewisse verzekering en dit getuigenis van de Heilige Geest, in het hart moeten zijn, zodat het geheel niet twijfelt, dat wij door Christus, Gods kinderen zijn, vergeving van zonden en het...

 

Citaten & Samenvattingen

Oudvaders

We leven in een bijzonder jachtige tijd en voor velen is er maar weinig tijd om zich te zetten tot het lezen van een goed boek. Nog minder mensen nemen de moeite om zich te verdiepen in de rijke schatten die ons zijn overgeleverd door onze oudvaders. Deze citaten willen dienen tot stichting en aanzetten tot het lezen van dit ‘oude’ goud. De samenvattingen bieden u een handreiking om met een significant kleinere tijdsinvestering toch de kern van een goed boek te lezen.

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 7

Tweede boek – Hoofdstuk 7 – Dat de wet gegeven is, niet om het oude volk onder de duim te houden, maar om de hoop der zaligheid in Christus op te wekken en te voeden tot Zijn komst. Hoofdstuk 7, art. 1 De wet, die ongeveer vierhonderd jaar na Abraham aan het volk...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 6

Tweede boek – Hoofdstuk 6 – Dat de verloren mens zijn verlossing moet zoeken in Christus Hoofdstuk 6, art. 1 We hebben gezien hoe de mens van adellijke afkomst is, namelijk van Adam die de koning van de schepping was. Wij zijn echter zo door de zonden bezoedeld en...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 5B

Tweede boek – Hoofdstuk 5B – Wederlegging van de tegenwerpingen, die ter verdediging van de vrije wil worden aangevoerd. Hoofdstuk 5, art. 6 Ons wordt tegengeworpen dat God Zijn geboden gegeven heeft als een duidelijk bewijs dat wij ze ook kunnen houden. Waarom zouden...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 5A

Tweede boek – Hoofdstuk 5A – Wederlegging van de tegenwerpingen, die ter verdediging van de vrije wil worden aangevoerd. Hoofdstuk 5, art. 1-5 Er zijn een aantal belangrijke tegenwerpingen die de vrije wil toch aannemelijk moeten maken. Stelling 1: Als de zonde...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 4B

Tweede boek – Hoofdstuk 4B – Hoe God werkt in de harten der mensen. Hoofdstuk 4, art. 6 De werking van God in de mensen is niet alleen tot oordeel en tot uitvoering van Zijn gerichten. Hij richt hun harten ook tot het goede, zoals Hij de harten van de Egyptenaren...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 4A

Tweede boek – Hoofdstuk 4A – Hoe God werkt in de harten der mensen. Hoofdstuk 4, art. 1 De mens is niet alleen verdorven, hij is ook een slaaf van de duivel. De ziel van de mens is als een paard. Het wordt door satan bereden waarheen hij wil en hoe hij dat wil. De...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 3B

Tweede boek – Hoofdstuk 3B – Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is. Hoofdstuk 3, art. 8 De verkiezing is geen vrucht van de goede wil in de uitverkorenen. De goede wil is daarentegen een vrucht van de verkiezing. Het begin...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 3A

Tweede boek – Hoofdstuk 3A – Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is. Hoofdstuk 3, art. 1 De Schrift is niet onduidelijk in haar beschrijving van de mens. De mens is uit vlees geboren en daarom vlees. Het bedenken van het...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 2D

Tweede boek – Hoofdstuk 2D – Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen. Hoofdstuk 2, art. 22 Plato stelt dat de mens altijd uit onwetendheid zondigt. Dit gaat echter in tegen de leer van Gods Woord dat de mens door het...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 2C

Tweede boek – Hoofdstuk 2C – Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen. Hoofdstuk 2, art. 15 Omdat wij belijden dat alle verstand en waarheid overblijfselen zijn van Gods goede schepping én gaven van Gods Geest zijn...

Prijs: € 2,95 / € 1,95
Auteur: Maarten Luther
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
40
ISBN:
9789082919899
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 4,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
92
ISBN: 
9789082919820
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 8,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s: 
128
ISBN: 
9789082919806
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: n.n.b.
Auteur:  Thomas Hooker
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s:
160
ISBN:
9789082919837
Druk: 1e

Kosteloos als e-book lezen

{

Reformatorisch Dagblad (7-12-2018)

“Mij is nodig van U gedoopt te worden” is een welkome aanvulling op alle boeken over de doop die door de tijd heen geschreven zijn. De auteur  – A. Visser – werkt op een begrijpelijke wijze het originele doopformulier van Petrus Datheen door (het formulier wat in reformatorische kerken in verkorte of bewerkte vorm wordt gebruikt). Het is heel verhelderend om het complete doopformulier door te nemen. Geschikt voor ambtsdragers, maar ook voor gemeenteleden die worstelen met vragen over het sacrament op zich, over volwassen- of kinderdoop, of met (formuleringen in) het in de kerk gehanteerde doopformulier.

J. van de Breevaart (Goedeboeken.nl)

 

Verantwoording

Scientiae

De Koning van de Kerk wil Zich bedienen van datgene wat niets is. De arbeid van Zijn dienaren wordt door Hem benoemd als zijnde een dwaasheid. De eenvoudige en gebrekvolle prediking van Christus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid, maar de geroepenen, die door een waar geloof verenigd worden met Christus, een kracht Gods tot zaligheid. Het is onze hartelijke wens dat het dwaze Gods, in ons kennen ten dele en in ons profeteren ten dele, toch sterker mag blijken dan de vijandschap van de natuurlijke mens. Wie door het lezen van deze boeken gebracht mag worden tot de zaligheid,

zal leren dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou en dat Hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

Leespreken – preken

Levendig en krachtig
Oudvaders

Hier vindt u zorgvuldig hertaalde en indrukwekkend mooie preken van oudvaders die kunnen dienen in leesdiensten of voor persoonlijk gebruik. Onder andere preken van Samuel Rutherford, Theodorus van der Groe, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Herman Friedrich Kohlbrugge, Joseph Alleine en meer…

Wat gelooft gij van de Heilige Geest (Johannes 14: 16 en 17 – Pinksteren – Pinksterpreek – Catechismus – H. F. Kohlbrugge

Geliefden. Hoogst gewichtig is de Vraag van de Heidelbergse Catechismus: ,,Wat gelooft gij van de...

God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Voorwoord Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den...

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

MOEDWILLIGE ONBEKEERLIJKHEID DE GROFSTE ZELFMOORD. Ezechiël 18 vers 31b: ,, Werpt van u weg al uw...

Preek – De Naam Jezus – Grattan Guinnes – Leespreek Filippenzen 2:10

“Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde...

Contact

Contactpersoon: A. Visser
Adres: De Wervel 1, 2954 CD Alblasserdam
E-mail: info@scientiae.nl
Telefoonnummer: 06 86 86 6000