Een kracht Gods tot zaligheid

Reformatorische Theologie bestaande uit leespreken van oudvaders,
stichtelijke boeken en lezenswaardige citaten van vermaarde theologen. Met 
als doel de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verstoring van het 
rijk des satans. 

LeesprekenBoeken

Samenvatting lezing D.L. H3/4, art. 1 – Over de vrije wil

Lezing 21 – Dordtse Leerregels – H3/4 Het derde en vierde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels draagt als thema: “Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God, en de manier van deze” Zoals we in H1 zagen hoe onze Vaderen met name Gods eer verdedigden, zo zagen we...

Keer nochtans weder – L.G.C. Ledeboer

Keer nochtans weder! Al ligt u verloren in zonden en schuld, Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld … Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: Keer nochtans weder …!   Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood; Uw zonden register oneindig en groot … Toch klinkt...

De liefde van Christus verbindt, ondanks de verscheidenheid – Octavius Winslow

Een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft die heeft ook lief dengene die uit Hem geboren is  1 Johannes 5:1b Het gevoel waar hier naar verwezen wordt, is een liefde van de heiligen voor de heiligen. Welke natuurlijke zwakheden wij ook in hen mogen...

Geloven is God eren, ongeloof onteerd God op het hoogst – Maarten Luther

Met het geloof is het verder zo gesteld, dat wie een ander gelooft, gelooft hem, omdat hij hem een oprecht en eerlijk mens acht te zijn. Dat is de hoogste eer, die iemand zijn medemens kan geven. Zoals het daarentegen de ergste smaad is als men iemand voor sluw,...

Het Woord wat de genade werkt – Maarten Luther

Misschien vraagt u: Wat is dan toch dat Woord dat zo grote genade geeft, en hoe moet ik het gebruiken? Antwoord: Het is niets anders dan de prediking van Christus onderhouden, zoals Hij in het Evangelie geopenbaard is. Deze heeft maar één doel en inhoud: u hoort...

Met lichaam en ziel van Christus – Rutherford

Nu, geliefden, u allen beschouwt uzelf als de gelosten van Christus, en ik wilde dat het zo was. Maar als u gelost bent, bent u zowel naar lichaam als naar ziel gelost. U bent niet van uzelf en u moet ook niet van uzelf zijn. Uw tong is niet van uzelf, Christus heeft...

Nieuwjaarsgedicht – H.F. Kohlbrugge

Mag ik wederkomenMet dezelfde schuld ?Wordt Gij mij niet moede,Blijft Uw taai geduld ?Is dan Uw genadeNieuw op elken keer,Dat Gij wilt vergevenTelkens, telkens weêr? Kom ik U zo vragen,Ziet mijn oog U aan,Dan ontsluit G' Uw harte,Gij hebt mij verstaan.Liefde, lout're...

Gods inzettingen te zwaar? – Samuel Rutherford

U weet wat Jerobeam zei toen hij het gouden kalf invoerde: 'Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem (en daar te aanbidden); zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben' (1 Kon. 12: 28). Hij wil zeggen: het valt niet te ontkennen dat het...

Wat is een kind van God? – John Bunyan

In de eerste plaats is God met deze mens; God werkt en wandelt in hem. Hij is iemand wiens levensgang wordt geregeerd en bestuurd door de machtige hand van God en de krachtige werking van Zijn macht. In de tweede plaats is zo iemand op weg naar de berg Sion, het...

In Zijn handpalmen gegraveerd – C.H. Spurgeon

Het wonder dat met het woord 'zie' aangeduid wordt, is zonder twijfel gedeeltelijk veroorzaakt door die ongelovige klacht, die in de voorgaande woorden vervat is. Sion zegt: 'de HEERE heeft mij verlaten, en mijn God heeft mij vergeten.' Hoe verwondert schijnt God over...
 

Citaten & Samenvattingen

Oudvaders

We leven in een jachtige tijd en voor velen is er maar weinig tijd om zich te zetten tot het lezen van een goed boek. Nog minder mensen nemen de moeite om zich te verdiepen in de schatten die ons zijn overgeleverd door onze oudvaders. De citaten willen dienen tot stichting en aanzetten tot het lezen van dit ‘oude’ goud. De samenvattingen bieden u een handreiking om met een significant kleinere tijdsinvestering toch de kern van een goed boek te raken. De lezingen laten onze oudvaders  spreken nadat zij gestorven zijn.

Leespreek Theodorus van der Groe Jeremia 3: 7

En Ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeert u tot Mij. Maar zij bekeerde zich niet. Jer. 3 vers 7.  Onder de heerlijke en allerbeminnenswaardigste deugden van God, die Hij zo heel rijkelijk in  zijn heilig woord aan ons openbaart, zijn Zijn grote en...
 

Verantwoording

Scientiae

De Koning van de Kerk wil Zich bedienen van datgene wat niets is. De arbeid van Zijn dienaren wordt door Hem benoemd als zijnde een dwaasheid. De eenvoudige en gebrekvolle prediking van Christus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid, maar de geroepenen, die door een waar geloof verenigd worden met Christus, een kracht Gods tot zaligheid. Het is onze hartelijke wens dat het dwaze Gods, in ons kennen ten dele en in ons profeteren ten dele, toch sterker mag blijken dan de vijandschap van de natuurlijke mens. Wie door het lezen van deze boeken, samenvattingen, citaten en

lezingen gebracht mag worden tot de zaligheid, zal leren dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou en dat Hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

Leespreken – preken

Levendig en krachtig
Oudvaders

Hier vindt u zorgvuldig hertaalde en indrukwekkend mooie preken van oudvaders die kunnen dienen in leesdiensten of voor persoonlijk gebruik. Onder andere preken van Samuel Rutherford, Theodorus van der Groe, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Herman Friedrich Kohlbrugge, Joseph Alleine en meer…

Preek – Psalm 51 – Leespreek – H.F. Kohlbrugge

Een Psalm van David, voor de Opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat...

God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Voorwoord Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den...

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

MOEDWILLIGE ONBEKEERLIJKHEID DE GROFSTE ZELFMOORD. Ezechiël 18 vers 31b: ,, Werpt van u weg al uw...

Preek – De Naam Jezus – Grattan Guinnes – Leespreek Filippenzen 2:10

“Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde...

Contact

Contactpersoon: A. Visser
Adres: De Wervel 1, 2954 CD Alblasserdam
E-mail: info@scientiae.nl
Telefoonnummer: 06 86 86 6000