Een kracht Gods tot zaligheid

Reformatorische Theologie bestaande uit leespreken van oudvaders,
stichtelijke boeken en lezenswaardige citaten van vermaarde theologen. Met 
als doel de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verstoring van het 
rijk des satans. 

LeesprekenBoeken

De zekerheid van het geloof – Maarten Luther

Dit is de ware heilzame leer van het Christelijk geloof, namelijk, dat deze gewisse verzekering en dit getuigenis van de Heilige Geest, in het hart moeten zijn, zodat het geheel niet twijfelt, dat wij door Christus, Gods kinderen zijn, vergeving van zonden en het...

Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk – Jacobus Groenewegen

1. Zoete banden die my binden, Aan des Heeren lieve Volk, Wis zy zijn mijn herte vrinden, Hare taal mijn herte tolk; ’T zijn de kindere van mijn vader, En van ’t zelfde huysgezin, Wy bestaan malkander nader, Als de bant van aardse min, 2. Ag hoe kan ’t mijn hert...

Gods wonderen in Schotland – Een opstandeling gegrepen – John Welch

Twaalf mannen vormden zijn lijfwacht wanneer hij door de velden of bossen van Lothian en Fife reed. Zijn Meester beschermde hem en zegende zijn werk. Op een keer was hij in het nauw gedreven en wist niet hoe te ontkomen. Ten einde raad deed hij een beroep op de...

Leven uit het gevoel in plaats van uit het geloof – Ralph Erskine

Het gevoel is geneigd om de liefde Gods te beoordelen vanuit het oogpunt van de voorzienigheid, of vanuit Zijn handelen op dit moment. En als het schijnt dat Hij toornt of Zich verbergt, gooit het alles omver, en roept: De Heere heeft vergeten genadig te zijn! Maar...

Daniëls vrome ongehoorzaamheid – Matthew Henry

Toen hij wist dat het geschrift getekend was ging hij voort te doen gelijk hij voor dezen gedaan had en bracht geen enkele verandering aan in de uitvoering. Menigeen, ja menig goed man zou het voorzichtig gevonden hebben, het die dertig dagen lang na te laten, als hij...

Daniël verloor liever het leven dan dat hij iets aan zijn godsdienstige praktijk zou veranderen – Johannes Calvijn

Nu vertelt Daniël hoe hij bekrachtigd door Gods Geest aan Hem zijn leven tot een offerande kon aanbieden. Want hij wist dat er voor hem geen hoop op genade zou overblijven, als men zou merken dat hij het edict van de koning geschonden zou hebben. Ook wist hij dat de...

Geen reden meer tot vrees voor degenen die God vrezen – Maarten Luther

Zo'n God hebben wij en dienen wij. Tot deze God bidden wij. Op Zijn bevel werd het hele universum geboren. Waarvoor zijn wij dan nog bang, als deze God ons gunstig gezind is? Waarom vrezen wij dan nog voor de toorn van de gehele wereld? Wanneer Hij onze Toevlucht is,...

De noodzaak van gelovig bidden – Maarten Luther

Wanneer u gelooft dat God uw Toevlucht is, dan is Hij voor u werkelijk een Toevlucht. Wanneer u dat niet gelooft, is Hij het niet. Daarom bidden degenen die geen geloof hebben niet alleen vruchteloos, maar wordt hun gebed ook tot zonde en wekken zij bij God alleen...

Het lied van de wet en de stem van het evangelie – Maarten Luther

De stem van de wet verschrikt, wanneer zij voor de hoogmoedigen het lied zingt: 'Midden in dit leven zijn wij door de dood omgeven." Maar de stem van het evangelie richt ons weer op, en zegt: "Midden in de dood hebben wij het leven."

Een vriendelijk en genadevol aangezicht voor aangevochtenen – H.F. Kohlbrugge

Daarom, wie onder de druk ligt van zonde, dood, duivel, wereld en het eigen vlees. En hij zou van deze tirannie verlost willen worden, die zie op zijn Heere en Heiland. Die heeft een goedertieren, vriendelijk, genadevol aangezicht voor alle armen, nooddruftigen en...

 

Citaten & Samenvattingen

Oudvaders

We leven in een bijzonder jachtige tijd en voor velen is er maar weinig tijd om zich te zetten tot het lezen van een goed boek. Nog minder mensen nemen de moeite om zich te verdiepen in de rijke schatten die ons zijn overgeleverd door onze oudvaders. Deze citaten willen dienen tot stichting en aanzetten tot het lezen van dit ‘oude’ goud. De samenvattingen bieden u een handreiking om met een significant kleinere tijdsinvestering toch de kern van een goed boek te lezen.

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 7

Tweede boek – Hoofdstuk 7 – Dat de wet gegeven is, niet om het oude volk onder de duim te houden, maar om de hoop der zaligheid in Christus op te wekken en te voeden tot Zijn komst. Hoofdstuk 7, art. 1 De wet, die ongeveer vierhonderd jaar na Abraham aan het volk...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 6

Tweede boek – Hoofdstuk 6 – Dat de verloren mens zijn verlossing moet zoeken in Christus Hoofdstuk 6, art. 1 We hebben gezien hoe de mens van adellijke afkomst is, namelijk van Adam die de koning van de schepping was. Wij zijn echter zo door de zonden bezoedeld en...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 5B

Tweede boek – Hoofdstuk 5B – Wederlegging van de tegenwerpingen, die ter verdediging van de vrije wil worden aangevoerd. Hoofdstuk 5, art. 6 Ons wordt tegengeworpen dat God Zijn geboden gegeven heeft als een duidelijk bewijs dat wij ze ook kunnen houden. Waarom zouden...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 5A

Tweede boek – Hoofdstuk 5A – Wederlegging van de tegenwerpingen, die ter verdediging van de vrije wil worden aangevoerd. Hoofdstuk 5, art. 1-5 Er zijn een aantal belangrijke tegenwerpingen die de vrije wil toch aannemelijk moeten maken. Stelling 1: Als de zonde...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 4B

Tweede boek – Hoofdstuk 4B – Hoe God werkt in de harten der mensen. Hoofdstuk 4, art. 6 De werking van God in de mensen is niet alleen tot oordeel en tot uitvoering van Zijn gerichten. Hij richt hun harten ook tot het goede, zoals Hij de harten van de Egyptenaren...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 4A

Tweede boek – Hoofdstuk 4A – Hoe God werkt in de harten der mensen. Hoofdstuk 4, art. 1 De mens is niet alleen verdorven, hij is ook een slaaf van de duivel. De ziel van de mens is als een paard. Het wordt door satan bereden waarheen hij wil en hoe hij dat wil. De...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 3B

Tweede boek – Hoofdstuk 3B – Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is. Hoofdstuk 3, art. 8 De verkiezing is geen vrucht van de goede wil in de uitverkorenen. De goede wil is daarentegen een vrucht van de verkiezing. Het begin...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 3A

Tweede boek – Hoofdstuk 3A – Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is. Hoofdstuk 3, art. 1 De Schrift is niet onduidelijk in haar beschrijving van de mens. De mens is uit vlees geboren en daarom vlees. Het bedenken van het...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 2D

Tweede boek – Hoofdstuk 2D – Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen. Hoofdstuk 2, art. 22 Plato stelt dat de mens altijd uit onwetendheid zondigt. Dit gaat echter in tegen de leer van Gods Woord dat de mens door het...

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 2C

Tweede boek – Hoofdstuk 2C – Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen. Hoofdstuk 2, art. 15 Omdat wij belijden dat alle verstand en waarheid overblijfselen zijn van Gods goede schepping én gaven van Gods Geest zijn...

Prijs: € 2,95 / € 1,95
Auteur: Maarten Luther
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
40
ISBN:
9789082919899
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 4,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
92
ISBN: 
9789082919820
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 8,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s: 
128
ISBN: 
9789082919806
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: n.n.b.
Auteur:  Thomas Hooker
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s:
160
ISBN:
9789082919837
Druk: 1e

Kosteloos als e-book lezen

{

Reformatorisch Dagblad (7-12-2018)

“Mij is nodig van U gedoopt te worden” is een welkome aanvulling op alle boeken over de doop die door de tijd heen geschreven zijn. De auteur  – A. Visser – werkt op een begrijpelijke wijze het originele doopformulier van Petrus Datheen door (het formulier wat in reformatorische kerken in verkorte of bewerkte vorm wordt gebruikt). Het is heel verhelderend om het complete doopformulier door te nemen. Geschikt voor ambtsdragers, maar ook voor gemeenteleden die worstelen met vragen over het sacrament op zich, over volwassen- of kinderdoop, of met (formuleringen in) het in de kerk gehanteerde doopformulier.

J. van de Breevaart (Goedeboeken.nl)

 

Verantwoording

Scientiae

De Koning van de Kerk wil Zich bedienen van datgene wat niets is. De arbeid van Zijn dienaren wordt door Hem benoemd als zijnde een dwaasheid. De eenvoudige en gebrekvolle prediking van Christus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid, maar de geroepenen, die door een waar geloof verenigd worden met Christus, een kracht Gods tot zaligheid. Het is onze hartelijke wens dat het dwaze Gods, in ons kennen ten dele en in ons profeteren ten dele, toch sterker mag blijken dan de vijandschap van de natuurlijke mens. Wie door het lezen van deze boeken gebracht mag worden tot de zaligheid,

zal leren dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou en dat Hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

Leespreken – preken

Levendig en krachtig
Oudvaders

Hier vindt u zorgvuldig hertaalde en indrukwekkend mooie preken van oudvaders die kunnen dienen in leesdiensten of voor persoonlijk gebruik. Onder andere preken van Samuel Rutherford, Theodorus van der Groe, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Herman Friedrich Kohlbrugge, Joseph Alleine en meer…

Wat gelooft gij van de Heilige Geest (Johannes 14: 16 en 17 – Pinksteren – Pinksterpreek – Catechismus – H. F. Kohlbrugge

Geliefden. Hoogst gewichtig is de Vraag van de Heidelbergse Catechismus: ,,Wat gelooft gij van de...

God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Voorwoord Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den...

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

MOEDWILLIGE ONBEKEERLIJKHEID DE GROFSTE ZELFMOORD. Ezechiël 18 vers 31b: ,, Werpt van u weg al uw...

Preek – De Naam Jezus – Grattan Guinnes – Leespreek Filippenzen 2:10

“Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde...

Contact

Contactpersoon: A. Visser
Adres: De Wervel 1, 2954 CD Alblasserdam
E-mail: info@scientiae.nl
Telefoonnummer: 06 86 86 6000