Een kracht Gods tot zaligheid

Reformatorische Theologie bestaande uit leespreken van oudvaders,
stichtelijke boeken en lezenswaardige citaten van vermaarde theologen. Met 
als doel de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verstoring van het 
rijk des satans. 

LeesprekenBoeken

Onze goede werken alleen in Christus volkomen – Joh. Calvijn

Hoe wonderlijk het ook mag schijnen, het is nochtans waar, dat van ons geen werk uitgaat, dat volmaakt en zonder enig gebrek zou zijn. Daarom moeten wij, die allen zondaars zijn en talrijke sporen der zonde dragen, buiten ons rechtvaardiging vinden, d.w.z. wij hebben...

Opwekking tot gebed voor de predikanten – Octavius Winslow

En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. (Romeinen 15: 30) Er zijn veel gewichtvolle redenen die krachtig pleiten voor het gebed van de gemeente van God ten behoeve...

Het lijden van een Christen – Matthew Henry

En nu, indien Christus niet vrijgesteld was van lijden, waarom zouden de Christenen dat verwachten? Indien Hij leed om de zonden weg te nemen, waarom zouden wij dan niet tevreden zijn onder ons lijden, dat alleen dient tot onze verbetering en beproeving, en niet als...

De overtuiging van zonden opzichzelf geeft niemand deel aan Christus – Theodorus van der Groe

1. Een bloot werk van overtuiging, hoedanig het dan ook wezen moge, kan op zichzelf, niemand enig part of deel aan Christus en aan de zaligheid geven. 2. Geen overtuiging zal ooit heilzaam of zaligmakend zijn, dan die door de krachtdadige werking des Geestes in 's...

’s Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen – Thomas Boston

Thomas Boston - 's Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Romeinen 5:6 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekke. (Joh....

Jakobus Koelman – Middelen om Christus lief te krijgen

Middelen om Christus lief te krijgen - Koelman 1. Twee voorbereidende middelen om Hem lief te krijgen en om veel brandende liefde tot Hem te krijgen: 1.1 Tracht een historisch geloof te krijgen: - dat er een Middelaar en Zaligmaker is… - dat de Zoon van God mens...

De vrucht van pasen – Maarten Luther

Wanneer nu de zonde komt en u aanklaagt en zegt: dit en dat hebt u gedaan, waar zult u blijven? U moet in de dood en in de hel... En als u dan geen Christen bent, dan gaat u ook daarheen! Want dan kan niemand u daarvoor bewaren. Maar een Christen kan antwoorden: ik...

Gedicht – Verblyd u in den Heer t’aller tyd, wederom zeg ik u, verblyd u – Groenewegen

Verblyd u in den Heer t’aller tyd, wederom zeg ik u, verblyd u. Wijs: Psalm 38. 1. Komt Jehova's lievelingen, Wilt nu zingen; Wekt u op tot Godes lof: Waarom langer neer’gebogen, Met uw ogen, Heft uw zielen uit het stof. 2. Laat uw harte zich verblijden, t’Aller...

Samenvatting ‘Kostbare hulpmiddelen tegen satans listen’ – Thomas Brooks

DE NOODZAAK VAN ONDERZOEK NAAR SATANS LISTEN Omdat het onze plicht is “Christus, de Heilige Schrift, uw eigen hart en satans listen, zijn de vier voornaamste dingen die het eerst en het meest bestudeerd en onderzocht behoren te worden.” Omdat...

Is er brandende liefde tot Christus in u? – Jacobus Koelman

Maar die nogal voor vromen doorgaan en van wie men nog enige verwachting heeft om naar de liefde van hen te oordelen, dat ze niet huichelachtig, noch dood en geheel vleselijk zijn, maar dat ze de wortel der zaak in zich schijnen te hebben, helaas! hoe weinig kracht...
 

Citaten & Samenvattingen

Oudvaders

We leven in een jachtige tijd en voor velen is er maar weinig tijd om zich te zetten tot het lezen van een goed boek. Nog minder mensen nemen de moeite om zich te verdiepen in de schatten die ons zijn overgeleverd door onze oudvaders. De citaten willen dienen tot stichting en aanzetten tot het lezen van dit ‘oude’ goud. De samenvattingen bieden u een handreiking om met een significant kleinere tijdsinvestering toch de kern van een goed boek te raken. De lezingen laten onze oudvaders  spreken nadat zij gestorven zijn.

De noodzaak van de goede werken – Toegelicht

Wanneer we Mattheus 25 lezen blijkt dat het in het oordeel op de jongste dag zal gaan over goede werken. We zijn in onze strijd tegen de Roomse leer afkerig geraakt van de goede werken, maar dat is niet Bijbels. Christus Zelf leert ons dat de uitverkorenen welkom...

’s Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen – Thomas Boston

Thomas Boston - 's Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Romeinen 5:6 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekke. (Joh....

Jakobus Koelman – Middelen om Christus lief te krijgen

Middelen om Christus lief te krijgen - Koelman 1. Twee voorbereidende middelen om Hem lief te krijgen en om veel brandende liefde tot Hem te krijgen: 1.1 Tracht een historisch geloof te krijgen: - dat er een Middelaar en Zaligmaker is… - dat de Zoon van God mens...

Samenvatting ‘Kostbare hulpmiddelen tegen satans listen’ – Thomas Brooks

DE NOODZAAK VAN ONDERZOEK NAAR SATANS LISTEN Omdat het onze plicht is “Christus, de Heilige Schrift, uw eigen hart en satans listen, zijn de vier voornaamste dingen die het eerst en het meest bestudeerd en onderzocht behoren te worden.” Omdat...

Aantekeningen lezing over de Heilige Doop – A. Visser

Het werkverbond en de val Het is voor een mens onmogelijk om God kennen dan alleen als Hij Zich aan ons openbaart. Want “niemand heeft ooit God gezien.”(Joh. 1: 18) De Heere handelt met de mensenkinderen altijd in de weg van een verbond. In de staat der rechtheid was...

Samenvatting Traktaat over het Heilig Avondmaal – Johannes Calvijn – ‘Le traite de la Sainte Cène’

1.   Wat is het doel van het Heilig Avondmaal? In het Avondmaal wordt het noodzakelijke voedsel voor de ziel genoten zoals de natuurlijke maaltijd het lichaam voedt. Wie in de natuur niet eet zal verflauwen en uiteindelijk sterven. Wie in het geestelijke niet gevoed...

Gods wonderen in Schotland – Een opstandeling gegrepen – John Welch

Twaalf mannen vormden zijn lijfwacht wanneer hij door de velden of bossen van Lothian en Fife reed. Zijn Meester beschermde hem en zegende zijn werk. Op een keer was hij in het nauw gedreven en wist niet hoe te ontkomen. Ten einde raad deed hij een beroep op de...

Het evangelie van Christus is het goddelijk liefdegetuigenis van de grootste goddelijke liefdedaad

Het evangelie van Christus is het goddelijk liefdegetuigenis van de grootste goddelijke liefdedaad, en openbaart zich als zodanig aan het hart van den door de zonde schuldigen en rampzaligen mens, door met goddelijke kracht hem te doen gevoelen, dat hier het woord is,...

De betekenis van de maaltijd in de Heilige Schrift – Heilig Avondmaal

Het juiste verstaan van de functie en de diepe betekenis van de verschillende soorten maaltijden in de Bijbel zullen, ter inleiding, bijdragen aan het verstaan van de rijkdom die is geschonken in het Heilig Avondmaal wat door de Heere Jezus Christus is geschonken aan Zijn Kerk.

Samenvatting boek ‘Preacher and Prayer’ – E. Bounds (1835-1913)

Hier treft u een samenvatting aan van het lezenswaardige boek 'Preacher and Prayer' (in het Nederlands verschenen onder de titel 'Predikant en het gebed') van E. Bounds (1835-1913). " Bidden. Het is een verouderde en bijna verloren gegane kunst; de grootste weldoener...
Prijs: € 2,95 / € 1,95
Auteur: Maarten Luther
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
40
ISBN:
9789082919899
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 4,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s:
92
ISBN: 
9789082919820
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: € 8,95 / € 1,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback / e-book
Aantal pagina’s: 
128
ISBN: 
9789082919806
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Als e-book bestellen

Prijs: n.n.b.
Auteur:  Thomas Hooker
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s:
160
ISBN:
9789082919837
Druk: 1e

Kosteloos als e-book lezen

{

Reformatorisch Dagblad (7-12-2018)

“Mij is nodig van U gedoopt te worden” is een welkome aanvulling op alle boeken over de doop die door de tijd heen geschreven zijn. De auteur  – A. Visser – werkt op een begrijpelijke wijze het originele doopformulier van Petrus Datheen door (het formulier wat in reformatorische kerken in verkorte of bewerkte vorm wordt gebruikt). Het is heel verhelderend om het complete doopformulier door te nemen. Geschikt voor ambtsdragers, maar ook voor gemeenteleden die worstelen met vragen over het sacrament op zich, over volwassen- of kinderdoop, of met (formuleringen in) het in de kerk gehanteerde doopformulier.

J. van de Breevaart (Goedeboeken.nl)

 

Verantwoording

Scientiae

De Koning van de Kerk wil Zich bedienen van datgene wat niets is. De arbeid van Zijn dienaren wordt door Hem benoemd als zijnde een dwaasheid. De eenvoudige en gebrekvolle prediking van Christus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid, maar de geroepenen, die door een waar geloof verenigd worden met Christus, een kracht Gods tot zaligheid. Het is onze hartelijke wens dat het dwaze Gods, in ons kennen ten dele en in ons profeteren ten dele, toch sterker mag blijken dan de vijandschap van de natuurlijke mens. Wie door het lezen van deze boeken gebracht mag worden tot de zaligheid,

zal leren dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou en dat Hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

Leespreken – preken

Levendig en krachtig
Oudvaders

Hier vindt u zorgvuldig hertaalde en indrukwekkend mooie preken van oudvaders die kunnen dienen in leesdiensten of voor persoonlijk gebruik. Onder andere preken van Samuel Rutherford, Theodorus van der Groe, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Herman Friedrich Kohlbrugge, Joseph Alleine en meer…

Wat gelooft gij van de Heilige Geest (Johannes 14: 16 en 17 – Pinksteren – Pinksterpreek – Catechismus – H. F. Kohlbrugge

Geliefden. Hoogst gewichtig is de Vraag van de Heidelbergse Catechismus: ,,Wat gelooft gij van de...

God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Voorwoord Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den...

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

MOEDWILLIGE ONBEKEERLIJKHEID DE GROFSTE ZELFMOORD. Ezechiël 18 vers 31b: ,, Werpt van u weg al uw...

Preek – De Naam Jezus – Grattan Guinnes – Leespreek Filippenzen 2:10

“Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde...

Contact

Contactpersoon: A. Visser
Adres: De Wervel 1, 2954 CD Alblasserdam
E-mail: info@scientiae.nl
Telefoonnummer: 06 86 86 6000