Bijzondere citaten van oudvaders

Het lijden van een Christen – Matthew Henry

En nu, indien Christus niet vrijgesteld was van lijden, waarom zouden de Christenen dat verwachten? Indien Hij leed om de zonden weg te nemen, waarom zouden wij dan niet tevreden zijn onder ons lijden, dat alleen dient tot onze verbetering en beproeving, en niet als...

Jakobus Koelman – Middelen om Christus lief te krijgen

Middelen om Christus lief te krijgen - Koelman 1. Twee voorbereidende middelen om Hem lief te krijgen en om veel brandende liefde tot Hem te krijgen: 1.1 Tracht een historisch geloof te krijgen: - dat er een Middelaar en Zaligmaker is… - dat de Zoon van God mens...

De vrucht van pasen – Maarten Luther

Wanneer nu de zonde komt en u aanklaagt en zegt: dit en dat hebt u gedaan, waar zult u blijven? U moet in de dood en in de hel... En als u dan geen Christen bent, dan gaat u ook daarheen! Want dan kan niemand u daarvoor bewaren. Maar een Christen kan antwoorden: ik...

Is er brandende liefde tot Christus in u? – Jacobus Koelman

Maar die nogal voor vromen doorgaan en van wie men nog enige verwachting heeft om naar de liefde van hen te oordelen, dat ze niet huichelachtig, noch dood en geheel vleselijk zijn, maar dat ze de wortel der zaak in zich schijnen te hebben, helaas! hoe weinig kracht...

Gehoorzaamheid aan de overheid Gods bevel – Johannes Calvijn

Wij zijn echter niet alleen verplicht om de overheid, die haar macht uitoefent overeenkomstig het recht en haar plicht, maar ook overheden verdragen, die als tirannen haar macht misbruiken, totdat wij door de wettige overheid van hun juk worden bevrijd. Want zoals een...

De zekerheid van het geloof – Maarten Luther

Dit is de ware heilzame leer van het Christelijk geloof, namelijk, dat deze gewisse verzekering en dit getuigenis van de Heilige Geest, in het hart moeten zijn, zodat het geheel niet twijfelt, dat wij door Christus, Gods kinderen zijn, vergeving van zonden en het...

Daniëls vrome ongehoorzaamheid – Matthew Henry

Toen hij wist dat het geschrift getekend was ging hij voort te doen gelijk hij voor dezen gedaan had en bracht geen enkele verandering aan in de uitvoering. Menigeen, ja menig goed man zou het voorzichtig gevonden hebben, het die dertig dagen lang na te laten, als hij...

De noodzaak van gelovig bidden – Maarten Luther

Wanneer u gelooft dat God uw Toevlucht is, dan is Hij voor u werkelijk een Toevlucht. Wanneer u dat niet gelooft, is Hij het niet. Daarom bidden degenen die geen geloof hebben niet alleen vruchteloos, maar wordt hun gebed ook tot zonde en wekken zij bij God alleen...

De fakkel van Gods genade in ons brandende – H.F. Kohlbrugge

Het zij in waarheid ons genoeg om arme zondaren te zijn. Zo wij maar een God hebben, rijk in genade en erbarming. Een God, Die Woord houdt en trouwe houdt. Een God Die overvloedig doen kan boven bidden en denken. Die gezegd heeft: "Mijn genade zij u genoeg, want Mijn...

God meer gehoorzaam zijn dan de mensen – Johannes Calvijn

Maar bij de gehoorzaamheid, die men, gelijk we vaststelden, aan de heerschappij der overheden verschuldigd is, moet altijd deze uitzondering gemaakt worden, of veeleer hierop vooral gelet worden, dat die gehoorzaamheid ons niet mag afvoeren van de gehoorzaamheid aan...

Hoe God een zondaar rechtvaardigt – Thomas Halyburton

Wanneer de tevoren bepaalde tijd nadert, voor de werkelijke uitdeling van de voorrechten van het genadeverbond, wordt het zo beschikt dat de uitverkoren ziel, op aandrang van de rechtvaardigheid en de wet van God, gedagvaard wordt wegens zijn schending van de wet. De...

Als een krachteloze kracht gevonden – H.F. Kohlbrugge

Kracht heb ik niet om mijzelf te bekeren; kracht vond ik niet om Gods gebod te bewaren, zoals ik wel gewild had en waarvoor ik mijn best deed, kracht vond ik niet om mij tot God te wenden, geen kracht om ook maar een enkele zucht uit te stoten; kracht vond ik niet om...

Christus bevelen eren boven alles – Samuel Rutherford

Nu beramen mannen van de politiek een weg in dit groot gevaar. Zij werpen ze hun verstand in een weegschaal om te zien hoe de zaak te veranderen. Hadden ze in Daniel's plaats gestaan, dan hadden ze een weg bedacht waarin ze hun plaats aan het hof toch zouden kunnen...

De oprechte bekering – Theodorus van der Groe – Scientiae

De gebondenen van Sion, de ware uitverkorenen, welker verlossing uit die kuil de Heere van eeuwigheid reeds bij Zichzelf besloten heeft, worden hier in de tijd door de krachtige prediking van het Goddelijke Woord en de Heilige Geest uit hun diepe doodsslaap gewekt en...

John Brown – De mond der ongelovigen voor eeuwig gestopt

O! Driemaal over-gelukzalig zijn zij, die tot Hem hun toevlucht hebben genomen! Het is hun licht alle tegenwerpingen en beschuldigingen des Satans en van een vals hart te beantwoorden. Het is hun licht, Christus daartegenover te stellen om alles te beantwoorden. Maar...

De vergeving der zonden toegepast – H.F. Kohlbrugge

Intussen ver boven ons op de Troon van Zijn heiligheid zit God, zit Hij, Die Zich openbaart, zoals Hij is, heilig en rechtvaardig, barmhartig en genadig, en Die Zich ontfermt, over wie Hij wil. Hij geeft de zondaar een strijd te strijden tegen deze of gene zonde,...

Angst voor het naderend oordeel – Petrus Immens

"De ziel heeft wel eens te worstelen met angstvallige schrik en naarheden tegen het naderende oordeel op de jongste dag, als zij denkt: Wat zal het eens zijn als Christus zal komen op de wolken, als ook ik voor de rechterstoel zal staan om mijn vonnis te ontvangen!...

Het koninkrijk Gods – James Renwick – Citaten Oudvaders

"Aangezien het dan zo is, dat zij, die het Evangelie aannemen, het Koninkrijk Gods ontvangen, o, acht dan het Evangelie groot, want dit leidt naar het Koninkrijk. Dan is het voorwaar een onschatbaar voordeel! O, indien dit Evangelie door u werd aangenomen, Christus...

Vader vergeef het hun… – Lukas 23: 34 – F.W. Krummacher

Vader! Vergeef. Zoals het zevenstemmig bazuingeklank, onder welks machtige galm eenmaal de muren van Jericho vielen, waardoor de Israëlieten de toegang tot het beloofde land ontvingen, zo klonken door het geheimzinnig duister van de lijdensnacht zeven kruiswoorden,...

Een hartsterking in tijden van vervolging – Johannes Calvijn

“Een feit is, dat men tegenwoordig liever alles toestaat, dan God zuiver te dienen, zodat u uw plicht jegens Hem slechts vervullen kunt, door u voor te bereiden op veel tranen, of ten minste bereid te zijn veel gemurmureer en bedreigingen te verdragen. Toch moet u de...

Een gebed in tijden van nood en ziekte – Aurelius Augustinus

“Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere,...

Treuren over de openbare gruwelen – John Owen

Wij behoren ernstig te treuren over de openbare gruwelen van de wereld en van het volk waaronder wij leven. Ik wil alleen uw aandacht vestigen op dat gedeelte van Ezech. 9, waar wij lezen, dat God Zijn oordelen uitzendt en de stad verwoest; maar vooraf laat Hij een...