Bijzondere citaten van oudvaders

Samenvatting lezing D.L. H3/4, art. 1 – Over de vrije wil

Lezing 21 – Dordtse Leerregels – H3/4 Het derde en vierde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels draagt als thema: “Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God, en de manier van deze” Zoals we in H1 zagen hoe onze Vaderen met name Gods eer verdedigden, zo zagen we...

Keer nochtans weder – L.G.C. Ledeboer

Keer nochtans weder! Al ligt u verloren in zonden en schuld, Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld … Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: Keer nochtans weder …!   Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood; Uw zonden register oneindig en groot … Toch klinkt...

Het Woord wat de genade werkt – Maarten Luther

Het Woord wat de genade werkt – Maarten Luther

Misschien vraagt u: Wat is dan toch dat Woord dat zo grote genade geeft, en hoe moet ik het gebruiken? Antwoord: Het is niets anders dan de prediking van Christus onderhouden, zoals Hij in het Evangelie geopenbaard is. Deze heeft maar één doel en inhoud: u hoort...

Met lichaam en ziel van Christus – Rutherford

Met lichaam en ziel van Christus – Rutherford

Nu, geliefden, u allen beschouwt uzelf als de gelosten van Christus, en ik wilde dat het zo was. Maar als u gelost bent, bent u zowel naar lichaam als naar ziel gelost. U bent niet van uzelf en u moet ook niet van uzelf zijn. Uw tong is niet van uzelf, Christus heeft...

Nieuwjaarsgedicht – H.F. Kohlbrugge

Nieuwjaarsgedicht – H.F. Kohlbrugge

Mag ik wederkomenMet dezelfde schuld ?Wordt Gij mij niet moede,Blijft Uw taai geduld ?Is dan Uw genadeNieuw op elken keer,Dat Gij wilt vergevenTelkens, telkens weêr? Kom ik U zo vragen,Ziet mijn oog U aan,Dan ontsluit G' Uw harte,Gij hebt mij verstaan.Liefde, lout're...

Gods inzettingen te zwaar? – Samuel Rutherford

Gods inzettingen te zwaar? – Samuel Rutherford

U weet wat Jerobeam zei toen hij het gouden kalf invoerde: 'Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem (en daar te aanbidden); zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben' (1 Kon. 12: 28). Hij wil zeggen: het valt niet te ontkennen dat het...

Wat is een kind van God? – John Bunyan

Wat is een kind van God? – John Bunyan

In de eerste plaats is God met deze mens; God werkt en wandelt in hem. Hij is iemand wiens levensgang wordt geregeerd en bestuurd door de machtige hand van God en de krachtige werking van Zijn macht. In de tweede plaats is zo iemand op weg naar de berg Sion, het...

In Zijn handpalmen gegraveerd – C.H. Spurgeon

In Zijn handpalmen gegraveerd – C.H. Spurgeon

Het wonder dat met het woord 'zie' aangeduid wordt, is zonder twijfel gedeeltelijk veroorzaakt door die ongelovige klacht, die in de voorgaande woorden vervat is. Sion zegt: 'de HEERE heeft mij verlaten, en mijn God heeft mij vergeten.' Hoe verwondert schijnt God over...

De heerlijke vruchten van het geloof – Th. van der Groe

De heerlijke vruchten van het geloof – Th. van der Groe

“Er is niets zo dierbaar, zo kostelijk en zo heerlijk voor een arme, verloren zondaar, die in zichzelf geheel gezonken ligt midden in de eeuwige dood en verdoemenis, dan het ware zielzaligende geloof, wat de Heilige Geest in aller uitverkorenen harten werkt door de...

De zekerheid van het geloof – Bastingius (1594)

“Na dien de Roomsen het voornaamste des geloofs (waaraan het eigenlijk gekend wordt), namelijk een zeker en vast vertrouwen op Gods genade, verwerpen. Niet willende dat iemand zich van de vergeving der zonden verzekerd zal houden. Zo kunnen zij van het oprechte geloof...

Geen voorwendsel voor uw zonden – R.M. McCheyne

Geen voorwendsel voor uw zonden – R.M. McCheyne

McCheyne (1813-1843) – Preek Hosea 6: 4“Hier doet zich dan de bijzondere gelegenheid voor, om u de Christus te prediken! Met al Zijn gaven en zegeningen aan ieder in het bijzonder in deze gemeente. Iedere man, iedere vrouw en ieder kind predik ik, in de naam van mijn...

Waarschuwing aan evangeliedienaren – Cesar Malan

Waarschuwing aan evangeliedienaren – Cesar Malan

Cesar Malan (1787 – 1864) – Preek 2 Korinthe 2 :15-16Wee mij, indien ik u niet smeek om u tot Hem te wenden, u aan Hem te onderwerpen en u op Zijn liefde te verlaten. Indien ik nu niet met liefdevolle zorg, met aandrang zeg, dat Hij u héden wordt verkondigd, dat Hij...

De aansporing tot onderwerping – Cesar Malan

De aansporing tot onderwerping – Cesar Malan

Cesar Malan (1787 – 1864) – Preek 1 Kor. 16: 22“Ach, dat God aan mijn stem slechts genoeg kracht mocht geven om deze te laten doordringen tot die schuilhoek waar uw hart zich verbergt. Ja! Dat ik u aanstoot mocht geven, u moge lastig vallen en kwellen (…) opdat u...

Het bevel van het evangelie – Didericus van der Kemp

Het bevel van het evangelie – Didericus van der Kemp

Vd. Kemp (1731 – 1780) – Catechismus“Christus is de inhoud van het evangelie waardoor Christus als de Middelaar en Verlosser van God aan den zondaar wordt bekendgemaakt en dat in Hem alle heil te zoeken en te vinden is. Door het evangelie wordt de Middelaar en alle...

Het voornaamste werk van evangeliedienaren – A. Comrie

Het voornaamste werk van evangeliedienaren – A. Comrie

A. Comrie (1706 – 1774) – Catechismuspreek“Laten de leraars weten wat zij voornamelijk hebben te doen. Het is niet het voornaamste om schrik in de consciënties te veroorzaken, de aarde in een hel te veranderen en de mensen zo te laten liggen. Nee, (…) dienaren van...

De verwerping van Christus – Justus Vermeer

Justus Vermeer (1696 – 1745) – Preek Zondag 18“Kunt gij nu niets zien van hetgeen gij mist? Blijft gij zo blind in Uzelven, en zult gij zo sterven? O, wat zal het naar zijn, Jezus te hebben kunnen krijgen en Hem te hebben verworpen! (…) Hij zal met een ijzeren scepter...

De minnebrief van de hemel – Ralph Erskine

De minnebrief van de hemel – Ralph Erskine

Ralph Erskine (1685 – 1752) – Preek Hand 13: 26"Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden". Deze minnebrief is van de hemel tot u gezonden. Leest de overdracht en ziet of hij niet aan u is. Hij is tot u gericht, o schuldig zondaar, zeggende: Christus is gekomen om...

Ongeloof zelfmoord van de ziel – Thomas Boston

Ongeloof zelfmoord van de ziel – Thomas Boston

Thomas Boston (1676 – 1732) – Preek Spr. 8: 36“Alle ongelovigen, alle verachters van Christus, zijn zelfmoordenaars, want zij verderven hun eigen ziel. Wanneer het gebeurt dat uw ziel verloren gaat en een onderzoek ingesteld wordt door wiens handen ze is gevallen, zal...

Een woord van opwekking – Bern. Smytegeld

Bernardus Smytegeld (1665 – 1739) – Catechismus zondag 6“Mogen wij nog wel een woord tot uw opwekking spreken? Ach, dat gij het nog wist ten dezen uwen dage, wat tot uw vrede diende! Ik zoude tot u zeggen: Daar staat nu de Middelaar, Hij is de Volkomene, de...

Een brief van de hemel – Petrus Immens

Een brief van de hemel – Petrus Immens

Petrus Immens (1664 – 1720) – de Godvruchtige Avondmaalganger“Hier heb ik allereerst een woord voor u, ellendige, onwetende en zorgeloze zondaren die nog buiten het verbond zijt. Tot u moet ik zeggen, dat ik een brief heb van den God des hemels, die van het begin tot...

Roept God allen? – Wilhelmus á Brakel

Roept God allen? – Wilhelmus á Brakel

Wilhelmus á Brakel (1635 – 1711) – Hallelujah, of de lof des Heeren over het genadeverbond“Nu komt in bedenking of God ook roept allen die onder de bediening des evangelies zijn en niet zalig worden, of dat God alleen de uitverkorenen roept. Ik antwoordt: God roept...

De aanbieding van genade – Joseph Alleine

De aanbieding van genade – Joseph Alleine

Joseph Alleine (1634 – 1668) – Preek Rom. 6: 23“Laat uwe zonden noch zoo vele, noch zoo groot, noch zoo langdurig zijn, nochtans zult gij zeker vergiffenis en zaligheid bekomen, indien gij de aanbieding, die u in Gods naam gedaan wordt, niet jammerlijk verwaarloost....

De evangelieklop – Joseph Alleine

De evangelieklop – Joseph Alleine

Joseph Alleine (1634 – 1668) – Preek Rom. 6: 23“Laat uwe zonden noch zoo vele, noch zoo groot, noch zoo langdurig zijn, nochtans zult gij zeker vergiffenis en zaligheid bekomen, indien gij de aanbieding, die u in Gods naam gedaan wordt, niet jammerlijk verwaarloost....

De verschrikking van de verwerping van Christus – Thomas Watson

De verschrikking van de verwerping van Christus – Thomas Watson

Thomas Watson (1620 – 1686) – Preek Psalm 32: 6“Wat een woord zal dat zijn (op de oordeelsdag), wanneer de mensen zullen roepen, Heere Jezus behoed ons, en Hij zeggen zal: Ik was u aangeboden, maar gij wilde Mij niet. Gij verwachtte mij, nu wil Ik u en uw zaligheid...

De lieflijke evangelie nodiging – Samuel Rutherford

De lieflijke evangelie nodiging – Samuel Rutherford

Samuel Rutherford (1600-1661) – Preek Luk. 14: 16“Wij kunnen ons voorstellen, dat de dienstknecht heeft geroepen: ‘Lieve vrienden en geliefde broeders, komt en houdt het avondmaal bij mijn Meester. Hij heeft reeds lang aan u gedacht, Hij wil niet gaan eten voordat u...

De dwaasheid van hen die Christus verwerpen – William Fenner

De dwaasheid van hen die Christus verwerpen – William Fenner

William Fenner (1600-1640) – Preek Ez. 18: 31b“Ja, zo u niet wilt, dan vermoordt gij uw eigen ziel. Wie vermoordde uw ziel? Dat deed God niet. Want Hij stond gereed om u te helpen. Ook de predikant deed het niet, want hij wendde alle mogelijke middelen aan, om uw ziel...

De dwaasheid van hen die Christus verwerpen – Joh. Calvijn

De dwaasheid van hen die Christus verwerpen – Joh. Calvijn

Joh. Calvijn (1509-1564) – Preek Jes. 53: 1-4“Want het is een vreemd ding, dat God mensen tot Zich roept, ja tracht te winnen op een niet te overtreffen vriendelijke en aangename manier, en dat toch de mensen zich van Hem afkeren en opzettelijk weigeren tot het heil...

De dwaasheid van hen die Christus verwerpen – Maarten Luther

De dwaasheid van hen die Christus verwerpen – Maarten Luther

Maarten Luther (1483 – 1546) – Preek Joh. 3: 16“Als er een arm bedelaar was, die niets op of aan had en van de honger geen raad wist en een groot vorst schonk hem uit barmhartigheid een kasteel met een jaarlijks inkomen er bij en stelde hem aan tot heer daarover en...

De bazuin van het evangelie – R. Erskine

De bazuin van het evangelie – R. Erskine

Het blazen van een bazuin vereist leven, adem en ook verstand. Zo is ook tot het blazen van de bazuin des evangelies de Geest des levens en de beademing van de Geest des levens nodig. Die door de Geest van Christus niet zijn levend gemaakt, en de beademing van de...

Onze goede werken alleen in Christus volkomen – Joh. Calvijn

Onze goede werken alleen in Christus volkomen – Joh. Calvijn

Hoe wonderlijk het ook mag schijnen, het is nochtans waar, dat van ons geen werk uitgaat, dat volmaakt en zonder enig gebrek zou zijn. Daarom moeten wij, die allen zondaars zijn en talrijke sporen der zonde dragen, buiten ons rechtvaardiging vinden, d.w.z. wij hebben...

Opwekking tot gebed voor de predikanten – Octavius Winslow

Opwekking tot gebed voor de predikanten – Octavius Winslow

En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. (Romeinen 15: 30) Er zijn veel gewichtvolle redenen die krachtig pleiten voor het gebed van de gemeente van God ten behoeve...

Het lijden van een Christen – Matthew Henry

Het lijden van een Christen – Matthew Henry

En nu, indien Christus niet vrijgesteld was van lijden, waarom zouden de Christenen dat verwachten? Indien Hij leed om de zonden weg te nemen, waarom zouden wij dan niet tevreden zijn onder ons lijden, dat alleen dient tot onze verbetering en beproeving, en niet als...

De vrucht van pasen – Maarten Luther

De vrucht van pasen – Maarten Luther

Wanneer nu de zonde komt en u aanklaagt en zegt: dit en dat hebt u gedaan, waar zult u blijven? U moet in de dood en in de hel... En als u dan geen Christen bent, dan gaat u ook daarheen! Want dan kan niemand u daarvoor bewaren. Maar een Christen kan antwoorden: ik...

Is er brandende liefde tot Christus in u? – Jacobus Koelman

Is er brandende liefde tot Christus in u? – Jacobus Koelman

Maar die nogal voor vromen doorgaan en van wie men nog enige verwachting heeft om naar de liefde van hen te oordelen, dat ze niet huichelachtig, noch dood en geheel vleselijk zijn, maar dat ze de wortel der zaak in zich schijnen te hebben, helaas! hoe weinig kracht...

Gehoorzaamheid aan de overheid Gods bevel – Johannes Calvijn

Gehoorzaamheid aan de overheid Gods bevel – Johannes Calvijn

Wij zijn echter niet alleen verplicht om de overheid, die haar macht uitoefent overeenkomstig het recht en haar plicht, maar ook overheden verdragen, die als tirannen haar macht misbruiken, totdat wij door de wettige overheid van hun juk worden bevrijd. Want zoals een...

De zekerheid van het geloof – Maarten Luther

De zekerheid van het geloof – Maarten Luther

Dit is de ware heilzame leer van het Christelijk geloof, namelijk, dat deze gewisse verzekering en dit getuigenis van de Heilige Geest, in het hart moeten zijn, zodat het geheel niet twijfelt, dat wij door Christus, Gods kinderen zijn, vergeving van zonden en het...

Daniëls vrome ongehoorzaamheid – Matthew Henry

Daniëls vrome ongehoorzaamheid – Matthew Henry

Toen hij wist dat het geschrift getekend was ging hij voort te doen gelijk hij voor dezen gedaan had en bracht geen enkele verandering aan in de uitvoering. Menigeen, ja menig goed man zou het voorzichtig gevonden hebben, het die dertig dagen lang na te laten, als hij...