“Een feit is, dat men tegenwoordig liever alles toestaat, dan God zuiver te dienen, zodat u uw plicht jegens Hem slechts vervullen kunt, door u voor te bereiden op veel tranen, of ten minste bereid te zijn veel gemurmureer en bedreigingen te verdragen. Toch moet u de mogelijkheid, om God te eren, die u nog hebt, als zó’n groot voorrecht beschouwen dat al het overige van ondergeschikt belang is. Zijn genade is het waard om ver gesteld te worden boven alle gunst van schepselen. Het is voor ons een groot voordeel dat Hij ons beloofd heeft onze zwakheden mede te hulp te komen, gelijk het ons beste wapen is tot Hem in alles onze toevlucht te nemen en Hem te bidden dat Hij onze kracht zij. Zo moet u uw vertrouwen stellen op de belofte van onzen Heere Jezus Christus, Die gezegd heeft dat al het overige ons zal toegeworpen worden. Twijfelt er dus niet aan dat, wanneer u zich in dienst stelt van God, u in elk opzicht Zijn zegen ervaren zult. Ook zal Hij u door Zijn daden tonen, hoe Hij voor Zijn kinderen zorgt, en hun geeft, wat zij behoeven. Ik smeek onze goede God, dat Hij u onder Zijn heilige hoede houde; u leide door Zijn Geest; u sterke in alle kracht, opdat wij aanleiding mogen hebben, Hem daarvoor te danken.”

Johannes Calvijn