Lees hier het hele boek

DE NOODZAAK VAN ONDERZOEK NAAR SATANS LISTEN

Omdat het onze plicht is
Christus, de Heilige Schrift, uw eigen hart en satans listen, zijn de vier voornaamste dingen die het eerst en het meest bestudeerd en onderzocht behoren te worden.”

Omdat wij anders in groot gevaar zijn
“Als iemand de bestudering daarvan verwerpt, kan hij hier niet veilig en hierna niet zalig zijn

Omdat het de taak van iedere dienaar van Christus is
Het is mijn taak als wachter, om de volheid van Christus, de ledigheid van het schepsel en de strikken van de grote bedrieger open te leggen

Omdat satan zo actief is
Satan is zo vol boosaardigheid en afgunst, dat hij geen middel onbeproefd zal laten om alle anderen even eeuwig ellendig te maken als hij zelf is

De satan heeft zulk een zondig zaad in onze ziel geworpen, dat wij altijd gereed staan om toe te stemmen in zijn verleidingen

 • Als David hoogmoedig is wil satan hem wel aanzetten tot een volkstelling
 • Als Petrus vol vrees is wil satan hem wel aanzetten tot verloochening
 • Als Judas verraad wil plegen vaart satan gewillig in hem om zijn Meester te verkopen
 • Als Ananias zijn naam wil groot maken wil satan hem wel helpen liegen tegen de H. Geest

De satan houdt ervan met de wind mee te zeilen en zijn verzoekingen aan te passen bij de gesteldheid en neigingen der mensen.

 • Als zij voorspoed hebben zet hij ze aan om God te verloochenen
 • Als zij tegenspoed hebben, zal hij hen verzoeken God te wantrouwen.
 • Als hun kennis gering is, zal hij hen verzoeken lage gedachten van God te hebben.
 • Als ze een tere consciëntie hebben, zal hij verzoeken tot vreesachtigheid
 • Als ze ruim van consciëntie zijn zal hij aanzetten tot vleselijke gerustheid.
 • Als ze eens krachtig in het geloof zijn zal hij verzoeken tot verwaandheid
 • Zijn ze vreesachtig dan beweegt hij hen tot wanhoop;
 • Zijn ze beweeglijk dan zet hij ze aan tot onstandvastigheid;
 • Zijn ze vast in hun karakter dan zet hij ze aan tot onboetvaardigheid

Omdat satan zo listig is

 • Het ene ogenblik zal hij ophouden met verzoeken, opdat wij ons veilig wanen en onze strijdvaardigheid zullen verliezen;
 • het andere ogenblik zal hij schijnbaar vluchten, opdat we hoogmoedig op onze overwinning zullen worden;
 • weer op een andere tijd zal hij ons doen zien op de zonden van anderen, opdat hij ons opgeblazen zal maken;
 • dan weer doet hij ons staren op de genaden van anderen om ons terneer te slaan en te ontmoedigen.

Omdat de onkunde ons kwetsbaar maakt
De satan heeft groter invloed en meer overmacht over de mensen dan zij denken. Die onkunde maakt ons kwetsbaar.

Omdat ik ondervonden heb hoe vervelend satan het vindt
De vreemde tegenstand, die ik van de satan ondervond in het bestuderen van de volgende verhandeling, heeft mijn geest opgescherpt; Ik heb gemerkt dat satan zich geweldig inspant om die dingen uit het licht te houden die zijn koninkrijk doen schudden en het Koninkrijk van Jezus Christus te verheffen.

Omdat het alle mensen aangaat
Omdat deze verhandeling voor alle soorten mensen nuttig is en een middel om het verderf te ontgaan

Om anderen op te wekken deze studie voort te zetten
Ik heb het gedaan opdat anderen, die meer wijsheid en een beter hart hebben, opgewekt zullen worden om hun talenten te gebruiken tot verdere ontdekking van satans listen

Om onder Gods zegen mensen in staat te stellen zich te verzetten tegen satan
Om te zoeken naar middelen die de ziel in staat stelt om zich te wapenen

Omdat de Schrift ons er toe aanzet
2 Korinthe 2: 10-11 “opdat de satan over ons geen voordeel krijge. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.”

“Opdat de satan over ons geen voordeel krijge”, of opdat hij ons niet overweldige. Het woord in het Grieks betekent: meer nemen of hebben dan iemand toebehoort.

“Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” Wij zijn niet onbekend met satans gedachten of listen.

Hij die nooit persoonlijk met satans listen, omleidingen, kunstgrepen en pijlen kennis heeft gemaakt, is slechts een naamchristen

Omdat Paulus ons opwekt tot het aandoen van de wapenrusting

In Efeze 6: 11 vermaant Paulus ons: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels”

De woorden “listige omleidingen” hebben in het Grieks een opmerkelijke nadruk:

 • Ze duiden strikken aan die áchter iemand gelegd worden; verraderlijke aanvallen, die op iemand onbewust van achteren gedaan worden
 • De woorden hebben ook de betekenis van een hinderlaag of krijgslist, waardoor de vijand iemand onverwachts aanvalt.
 • Het woord omleidingen betekent de strikken die op de weg gespannen worden om iemand onverhoeds te verstrikken
 • Het woord omleidingen betekent hoe alles met opzet, kunstig en listig opgezet wordt, om een prooi met de grootst mogelijke zekerheid te vangen.
 • Met listigheid. Zo verwondt de satan er meer in zijn schaapskleren dan door zijn brullen als een leeuw
 1. HOE SATAN ZIELEN TOT DE ZONDEN VERLEIDT

De eerste list – Het verbergen van de haak in het aas

 • Hij laat zien het zoete, het genoegen en het voordeel zien, dat de ziel meent te verkrijgen door aan de zonde toe te geven,
 • hij verbergt de toorn en de ellende, die gewis zullen volgen op het bedrijven van de zonde.

Door deze list heeft hij onze eerste ouders bedrogen:

“Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad”, Gen. 3:4-5.

Satan zegt: Uw ogen zullen geopend worden, en gij zult als God zijn! Dit is het aas, het zoete, het genoegen, het voordeel.

Och, maar hij verbergt de haak: de schaamte, de toorn en het verlies, die daarop zeker zullen volgen.

Hij geeft hun een appel in ruil voor een paradijs…

Raadgeving 1 tegen deze list – Houd maximaal afstand tot de zonde:

Het eerste middel tegen deze list is: Houd u op de grootst mogelijke afstand van de zonde, en speel niet met het gouden lokaas dat de satan u voorhoudt om u te vangen. Daarom zegt Romeinen 12:9: “Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.”

Wij moeten de zonde haten. Anselmus was gewoon te zeggen dat hij liever zonder zonde in de hel geworpen zou willen worden dan met de zonde de hemel in te gaan. Zo groot was zijn haat en afschuw tegen de zonde.

Jozef vlucht van de zonde weg en speelt niet met het gouden lokaas van de duivel. Hij blijft staande.

David nadert de zonde, speelt met het aas, valt en slikt én het aas en de haak in. verwondt zijn consciëntie en verliest de gemeenschap met zijn God.

De zonde is de grootste en besmettelijkste plaag in de wereld; en toch, o, hoe weinigen zijn er die ervoor beven en zich op verre afstand van haar houden! “Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt?”, 1 Kor. 5:6

Als vader vreemdgaat, wordt moeder verbitterd, worden de kinderen opstandig, worden de leerkrachten geteisterd, worden zijn/haar kinderen weer geslachtofferd enzovoorts…

Kortom: De zonde die in het hart van één mens woont, is in staat een gehele wereld te besmetten. Zo groot is haar besmettelijke aard.

Raadgeving 2 tegen deze list – Na het zoete komt het zure – de afrekening:

Het tweede is te overwegen dat het schijnbaar zoete in de zonde snel zal verdwijnen, en er zal blijvende schaamte, smart, afschuw en schrik voor in de plaats komen:

Als de maaltijd afgelopen is, komt de afrekening… Men moet niet denken met de duivel te kunnen dansen en dineren en daarna met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen avondmaal te zullen houden.

Raadgeving 3 tegen deze list – De grote verliezen die de ziel er door lijdt:

Ernstig overwegen dat de zonde zal uitlopen op de grootste en droevigste verliezen die onze ziel kan lijden.

 • Verlies van die Goddelijke gunst die beter is dan het leven,
 • Verlies van die vreugde die onuitsprekelijk heerlijk is;
 • Verlies van die vrede die alle verstand te boven gaat;
 • Verlies van die Goddelijke invloeden, waardoor de ziel verkwikt, verlevendigt, opgewekt, versterkt en vervrolijkt wordt,
 • Verlies van vele uitwendige weldaden, die anders de ziel genoten zou hebben.

Een trotse Fransman vroeg, toen Engeland de stad Calais verloor, spottend aan een Engelse kapitein: “Wanneer zult u Calais herwinnen?” De Engelsman antwoordde: “Als jullie zonden de onze overtreffen.”

Raadgeving 4 tegen deze list – Omdat de zonde ons betovert:

Dat de zonde een zeer bedrieglijke en betoverende aard heeft. De zonde wil de ziel kussen en zich mooi voordoen aan de ziel; nochtans zal ze de ziel voor eeuwig verraden.

De zonde zal met Delila tegen ons glimlachen, om ons daarna in de handen van de duivel over te leveren zoals Delíla Simson in de handen der Filistijnen overleverde.

 • De zonde merktekent de ziel als het eigendom van satan…
 • De zonde betovert de ziel zo dat zij de zonde niet meer kan weerstaan
 • De zonde betovert de ziel zo, dat de ziel het kwade goed noemt en het goede kwaad; ze noemt het bitter zoet en het zoete bitter, het licht duisternis en de duisternis licht
 • De zonde maakt de ziel gevoelloos: Al slaat en verwondt God tot in het merg; toch geeft de ziel daar niet om; ze kent geen vrees en wil in de goddeloosheid volharden

Den mens die betoverd is door de zonde, wil liever God, Christus, de hemel en zijn eigen ziel verliezen dan van zijn zonde scheiden.

O, pas daarom voor altijd op, dat u met het gouden lokaas van de satan niet blijft spelen of daaraan blijft knagen.

De tweede list – Het beschilderen van de zonden in de kleuren van de deugd

De satan weet dat, indien hij de zonde in haar eigen aard en wezen laat zien, de ziel zou vluchten

Daarom stelt hij ons de zonde niet in haar eigen kleuren voor, maar verguldt haar zo dat ze er als de deugd uitziet

 • Satan noemt gierigheid – zuinigheid
 • Dronkenschap – goede kameraadschap
 • Overmatigheid – gulheid
 • Losbandigheid – gezonde adolescentie

Raadgeving 1 tegen deze list – een vernislaagje maakt de zonde niet minder gruwelijk:

te bedenken dat de zonde geen greintje minder vuil, onrein en gruwelijk is, indien ze verguld en bedekt wordt met de kleuren van de deugd.

 • Een vergiftigde pijl is geen ziertje minder giftig, al is ze met goud verguld;
 • een wolf is nooit anders dan een wolf, al draagt hij schaapskleren.
 • De duivel blijft een duivel, al openbaart hij zich als een engel des lichts.

Zo is het nu ook met de zonde, hoe mooi ze er ook schijnbaar uitziet.

Raadgeving 2 tegen deze list – mooie woorden verpakken soms de grootste ellende:

Te overwegen dat de zonde het gevaarlijkst voor de ziel is als ze zich het meest als een deugd voordoet

 • Homofilie moet liefde heten
 • Ongewaarschuwd laten voortleven in de zonden moet respect heten
 • Abortus moet vrouwlievend heten
 • Euthanasie moet humaan heten…
 • Enzovoorts…

Zo dragen de grootste en afschuwelijkste ondeugden en dwalingen in de wereld de schoonste en gunstigste namen

Raadgeving 3 tegen deze list – Bezie de schoonschijnende zonden eens in het licht van het sterven:

De zonden bezien zoals u ze op uw sterfbed zult bezien…

O zielen, als u op uw sterfbed zult liggen en voor de rechterstoel zult staan, zal de zonde ontmaskerd worden en haar schijnschone kleding afgerukt worden. Ze zal dan vuiler, onreiner en vreselijker dan de hel blijken te zijn

De satan, die u nu tot de zonde verleidt, zal u eerlang doen zien dat “peccatum est Deicidium”, dat de zonde een Godsmoord is.

O zielen, de dag is nabij dat de duivel de gouden vernis van de zonde af zal schaven, en u dat monster, de zonde, in zulk een monsterachtige gedaante zal voorstellen dat uw gedachten in verwarring zullen geraken, uw aangezicht zal verbleken, de banden uwer lendenen los zullen worden, en uw knieën tegen elkaar zullen stoten.

Uw hart zal zo verschrikt worden dat gij geneigd zult zijn u met Achitófel op aarde te verhangen en met Judas uw ziel in de hel te verstikken.

O, aanschouwde zonde heden zoals gij haar tot in alle eeuwigheid zult moeten aanschouwen, en zoals God, uw consciëntie en de satan haar u aan het einde voor ogen zal stellen.

Raadgeving 4 tegen deze list – Bedenk wat die schoonschijnende zonden Christus gekost hebben…:

met ernst te overwegen dat zelfs die zonden die de satan met kleuren van goud bedekt en nieuwe schone namen geeft, het beste bloed, het edelste bloed, het levens- en hartebloed van de Heere Jezus heeft gekost. Luther heeft gezegd: “Eén druppel van het bloed van Christus is meer waard dan de hemel en de aarde.”

Bedenk eens wat die schoonschijnende zonde Christus gekost heerft!

 • Christus wilde uit de eeuwige schoot Zijns Vaders naar de streek des doods en der smarten komen.
 • God werd geopenbaard in het vlees, en de Schepper werd een schepsel.
 • Hij Die met heerlijkheid bekleed was, werd door een vleesklomp omhuld.
 • Hij Die hemel en aarde met Zijn heerlijkheid vervulde, werd als Kind in een voederbak gelegd.
 • De Zoon van God werd een zwakke Mens.
 • De God van Israël moest naar Egypte vluchten.
 • De God van de wet werd aan de wet onderworpen.
 • De God van de besnijdenis werd Zelf besneden.
 • De God Die de hemelen geschapen had, werd timmerman…
 • Hij Die de duivelen in ketenen bindt, liet Zich door hem verzoeken.
 • Hij Wiens de wereld en haar volheid is, leed honger en dorst.
 • De God der sterkte werd moe.
 • De Rechter van alle vlees werd veroordeeld, en de God des levens werd gedood.
 • Hij Die één is met Zijn Vader, riep in grote ellende uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
 • Hij Die de sleutels der hel en des doods aan Zijn gordel had, werd ingesloten in het graf van een ander.
 • In Zijn leven had Hij Zelf niets waarop Hij het hoofd kon neerleggen, en na Zijn dood had Hij geen eigen graf, waarin Zijn lichaam gelegd kon worden.
 • Dat hoofd, waarvoor de engelen hun kronen neerwerpen, werd met doornen gekroond.
 • Die ogen, die klaarder zijn dan de zon, werden door de duisternis van de dood uitgeblust.
 • Die oren, die niets anders horen dan Hallelujahs der engelen en heiligen, hoorden op aarde de lasteringen der menigte.
 • Dat aangezicht, dat schoner is dan dat van de mensenkinderen, werd door die beestachtige ellendige Joden bespuwd.
 • Die mond en die tong, die gesproken hadden zoals nooit iemand sprak, werden beschuldigd van godslastering.
 • Die handen, die de scepter des hemels zwaaiden, werden aan het kruis genageld.
 • Die voeten, gelijk aan blinkend koper, werden met ijzeren spijkers doorstoken.
 • Elk van Zijn zintuigen werd gekweld:
  – Zijn gevoel door geselingen en spijkers,
  – Zijn reuk door de stinkende geur van de Hoofdschedelplaats,
  – Zijn smaak door edik en gal,
  – Zijn gehoor door smaad en hoon,
  – Zijn gezicht door het aanschouwen van Zijn treurende moeder en discipelen.
  – Zijn ziel was troosteloos en verlaten.

Dit alles deed en leed Hij nu ook voor die zonden die de satan zo mooi opschildert

Nadat Julius Caesar vermoord was, liet Antonius zijn geheel bebloede en verscheurde mantel aan het volk zien.

Onmiddellijk raakte het volk in opstand, grepen hun stoelen en tafels, staken die in brand, en snelden daarmee naar de huizen van de moordenaars. Dezen kwamen in de vlammen om.

Als wij dan de zonden beschouwen, die onze Heere Jezus gedood hebben, o, hoe behoren onze harten dan opgewekt te worden om ons op de zonden, die de Heere der heerlijkheid vermoord hebben en meer kwaad gesticht hebben dan alle duivelen in de hel ooit konden doen, te wreken.

“Laten de gedachten aan een gekruisigde Christus u nooit verlaten.”

Laat dit uit uw mond klinken: “O, mijn God, zolang ik Uw wonden zie, zal ik nooit zonder wonden leven.”

Laat de lijdende en stervende Christus uw spijze en drank, uw zoetheid en troost, uw honing en uw verlangen, uw lezen en overdenking, ja, uw leven, uw dood en uw opstanding zijn.

Laat een blik op Zijn bitter lijden de zogenaamde zoete zonden voor eeuwige bitter maken!

De derde list – Dat satan de zonden vermindert en verkleint

O, zegt de satan, het is maar een beetje trots, een beetje wereldsgezindheid, een beetje onreinheid, een beetje dronkenschap enz

Kom, zegt de satan, het is maar een heel kleine zonde waaraan gij vasthoudt; gij kunt ze zonder enig gevaar voor de ziel doen; ze is zo klein, dat gij ze doen kunt en toch zal uw ziel leven.

Kom zegt satan, iedereen doet het.

Kom zegt satan, zo erg is het niet…

Kom zegt satan, een keertje maar…

Raadgeving 1 tegen deze list – Bedenk de grote ellende van 1 appel eten…:

Met ernst te overwegen dat die zonden die wij geneigd zijn klein te achten, over velen de grootste toorn van God gebracht hebben.

 • O, welk een vreselijke toorn heeft het eten van één appel,
 • Het sprokkelen van wat hout op de sabbat
 • Het aanraken van de ark niet over het hoofd en het hart van de mensen gebracht!

Zo verdient één kleine zonde de eeuwige dood

O, daarom, als de satan zegt: Het is maar een kleine zonde, zeg gij dan: O, maar die zonden die gij klein noemt, zijn de oorzaak dat God de hel uit de hemel doet regenen op de zondaars, zoals Hij op de inwoners van Sodom deed.

Raadgeving 2 tegen deze list – kleine zonde opent de deur voor grote:

met ernst te bedenken dat het toegeven aan een kleine zonde de weg opent tot het doen van grotere zonden. Hij die om een grotere zonde te vermijden, toegeeft aan een kleinere, zal, tienduizendmaal tegen één, door Gods rechtvaardigheid toegelaten worden om in grotere zonden te vallen.

De satan zal u:

 1. Eerst bij de dronkaard neer doen zitten;
 2. Dan verleidt hij u met hem te drinken,
 3. En ten slotte maakt hij u met hem dronken.

De satan zal u:

 1. Eerst onreine gedachten doen koesteren;
 2. Daarna doet hij u onrein worden in uw blikken;
 3. Vervolgens doet hij u onreine woorden spreken,
 4. Ten slotte wordt gij onrein in uw wandel.

De satan zal:

 1. Eerst uw blik richten op de gouden schat;
 2. Dan wekt hij uw begeerte op naar die gouden schat;
 3. Dan doet hij u die gouden schat in handen nemen,
 4. Daarna gaat gij langs goddeloze wegen om die gouden schat tot uw eigendom te maken,
 5. Tenslotte doet hij uw ziel voor eeuwig te verliezen

Gods Huis is de werkplaats van de Heilige Geest, dat weet satan zeer wel… O, hoevelen zijn er in onze dagen gevallen.

 1. Eerst hadden ze geringe gedachten van Gods Woord en Zijn instellingen.
 2. Dan gaan ze de Heilige Schrift en de ordinantiën verachten en maken ze tot een wassen neus.
 3. Daarna verwerpen ze het Woord en de ordinantiën,
 4. Ten slotte verheffen zij zichzelf en hun Godonterende en zielverdervende meningen boven de Heilige Schrift en de instellingen.

In onze dagen:

 • Naar de kerk hoeft niet altijd, meeluisteren kan ook
 • De gemeenschap der heiligen is niet altijd nodig, eens men een andere kerk meeluisteren
 • Waarom zou je eigenlijk naar de kerk gaan, thuis is veel rustiger
 • Enzovoorts…

Als een mens begint te zondigen, weet hij niet waar, wanneer en hoe hij daar een einde aan zal kunnen maken.

Gewoonlijk gaat hij van kwaad tot kwaad, van dwaasheid tot dwaasheid, totdat hij rijp is voor de eeuwige ellende

Daarom niet op de zonde zelf zien alsof ze klein  is, maar op haar aard (Godsmoord). En waarvoor zij de weg baant…

Raadgeving 3 tegen deze list – droevig om voor zo’n klein beetje genot God te tarten:

Het is de grootste dwaasheid om voor een geringe zaak zijn ziel in de waagschaal te stellen.

Zoals Ezau zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes verkocht.

Het is een hoogst onvriendelijke en trouweloze daad om voor een kleinigheid met God te breken.

Zo zal het sommige zielen eens eeuwig pijnigen, dat ze om één kleine zonde God, de hemel en hun ziel voor eeuwig verloren hebben

Zo is het de grootste onvriendelijkheid die iemand God, Christus en de Geest kan aandoen, om door aan een kleine zonde toe te geven,

Voor een slokje genot

 • God te doen klagen,
 • Christus te doen bloeden
 • de Geest te bedroeven

Raadgeving 4 tegen deze list – kleine verwaarloosde zonden kunnen groot worden:

Verwaarloosde kleine zonden kunnen dan zo groot worden dat we er tenslotte aan sterven. Zo schuilt vaak het grootste gevaar in de kleinste zonden.

Een schorpioen is klein en kan toch een leeuw doodsteken.

Een kleine muis kan, als ze in de slurf van een olifant terechtkomt, deze doen stikken.

Een kleine opening in het schip kan het doen zinken,

Een kleine breuk in een dijk kan alles door het water meevoeren

‘Kleine zonden aan de hand houden is vaak erger… Vallen in de grootste zonde kan uit zwakheid gebeuren, kleine zonden aanhouden is hardnekkigheid

Raadgeving 5 tegen deze list – Overweeg hoe heiligen liever stierven dan de minste zonden te doen:

Overweeg dat andere heiligen liever de ergste martelingen wilden ondergaan dan dat ze de minste zonde, zoals de wereld dat noemt, zouden doen.

Augustinus heeft gezegd: “Het is beter van honger te sterven, dan hetgeen de afgoden geofferd is te eten.”

Daniël en zijn vrienden wilden liever voor de leeuwen geworpen worden, of verbrand worden, dan voor het beeld van Nebukadnézar buigen.

Hun liefde tot de eer en heerlijkheid Gods en hun haat en verontwaardiging tegen de zonde was zo groot, dat zij liever wilden branden dan zondigen.

Marcus Arethusius, predikant in de tijd van keizer Constantijn, liet een afgodstempel afbreken. Toen Julianus keizer werd (361 n.c.) liet deze kiezer het die stad hem weer opbouwen. Zij waren gewillig dit te doen, maar de predikant weigerde.

Toen greep zijn volk, tot wie hij gepredikt had, hem en deden hem allerlei wrede martelingen ondergaan. Ze zouden daarmee ophouden als hij slechts een halve penning voor de bouw van de tempel wilde geven. Ook dat weigerde hij, hoewel die halve penning zijn leven gered zou hebben.

Hij handelde uit dat beginsel waarover veel christenen wel praten en dat allen wel belijden, maar waarnaar weinig handelen, namelijk: dat wij liever de ergste martelingen die mensen en duivelen kunnen uitvinden, willen ondergaan, dan de geringste zonde te doen die God zou onteren, onze consciëntie verwonden, de dienst van God verachtelijk zou maken, en onze ziel in eeuwig gevaar zou brengen.

Raadgeving 6 tegen deze list – De kleinste zonde stelt ons verdoemelijk in het gericht:

Met ernst te overwegen dat de ziel onder de schuld en het gewicht van de geringste zonde nooit staande zal kunnen blijven als God daar rekenschap van zal vragen.

Sommigen hebben slechts in hun voornemen hoererij gepleegd en kwamen niet tot de daad; anderen begingen slechts, zoals ze het noemden, een fout, zonder die te herstellen; weer anderen koesterden een onwaardige gedachte van God.

Deze allen zijn door die zonden voor Gods rechterstoel zo verschrikt en verbaasd geworden, dat ze gewenst hebben dat ze nooit geleefd hadden en in hun wezen geheel vernietigd mochten worden

Raadgeving 7 tegen deze list – God gaf Zijn Zoon voor de kleinste zonden over in de grootste smarten:

God heeft al de fiolen van Zijn uiterste toorn over Hem uitgegoten, en dat zowel vanwege de kleinste zonde als de grootste zonde. “De bezoldiging der zonde is de dood”

O, hoe behoorde ons dit even erg te doen beven voor de kleinste begeerlijkheid als voor de hel zelf, als we overdenken dat God de Vader Zijn Schootzoon niet wilde sparen, neen, niet voor de kleinste zonde. Hij deed Hem daarvoor de beker van Zijn toorn tot op de bodem leegdrinken.

De vierde list – Dat hij laat zien dat de besten van Gods kinderen zonden hebben en hun deugden verbergt

De satan laat wel hun zonden zien, maar hij verbergt hun smart en hun berouw daarover.

 • Hij laat de mens de echtbreuk van David,
 • de hoogmoed van Hizkía,
 • de dronkenschap van Noach,
 • de verloochening van Petrus,

En hij verbergt voor hen de tranen, de zuchten, het klagen, de verootmoediging en het berouw van deze oprechte zielen.

Nu, de hulpmiddelen en de raad tegen deze list van de satan zijn de volgende:

Raadgeving 1 tegen deze list – God toont niet alleen hun val maar ook hun herstel:

Ten eerste moeten we overwegen hoe God niet alleen hun val, maar ook hun wederopstaan heeft opgetekend.

 • Davids val was vreselijk, maar we lezen ook van zijn bekering “Delg mijn overtreding uit; was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij”
 • Het is waar, het hart van Hizkía verhief zich na de overvloed van barmhartigheid die God hem bewezen had; maar het is evenzeer waar dat Hizkía zich over de hoogmoed van zijn hart vernederde
 • Het is waar dat Job de dag van zijn geboorte vervloekte; maar het is evenzeer waar dat hij in waar berouw opstaat: Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as
 • De val van Petrus was vreselijk, maar waar hij eens in de zee sprong in geloof, daar vinden wij hem nu in een zee van tranen. Clementius beweert dat Petrus zijn leven lang zijn zonde zo diep betreurde dat hij, telkens als hij “s nachts de haan hoorde kraaien, op zijn knieën zou gevallen zijn en bitter weende.

O zielen, gij kunt evenals de heiligen zondigen; maar kunt gij met de heiligen ook rouwen over de zonde?

Velen kunnen zondigen als David en Petrus, die echter met hen niet wederkeren, en daarom voor eeuwig moeten omkomen.

Keizer Theodosius wilde Ambrosius dwingen om hem toe te laten tot “s Heeren Avondmaal, en verontschuldigde zijn eigen vuile zonde met die van David. Toen antwoordde Ambrosius: “gij zijt David gevolgd in zijn zonde; volg hem ook in zijn berouw, en denk dan aan de tafel des Heeren.”

Raadgeving 2 tegen deze list – Zij vielen wel maar leefden er niet in:

Zij vielen eens of tweemaal, en keerden in waar berouw zo weder dat ze, meer dan ooit daarvóór, aan Christus te nauwer verbonden werden.

Zij vielen bij geval en met veel tegenzin. De heiligen kunnen niet met een volkomen wil zondigen, maar als het ware met een halve wil, of liever onwillig, niet met volkomen toestemming.

Gij echter zondigt laatdunkend, hardnekkig, vrijwillig, met vreugde en uit gewoonte

gij wentelt u in de zonde en wilt eeuwig in uw zonden sterven, tenzij de Heere barmhartiger met u wil handelen. Denkt gij niet dat gij beter aldus kunt spreken:

Zij proefden maar ééns het vergif der zonde en ontkwamen ternauwernood; maar ik drink dagelijks dat vergif in, en zal ik nochtans ontkomen?

Raadgeving 3 tegen deze list – Zij werden gekastijd om hun zonden:

Het derde middel tegen deze list van satan is, met ernst te overwegen dat, hoewel God Zijn volk nooit om hun zonden zal onterven, Hij toch Zijn volk streng gekastijd heeft om hun zonden.

 • David moet klagen: “Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt”
 • Daarom zou het zwaard niet van zijn huis afwijken tot in eeuwigheid
 • Hoewel God Zijn goedertierenheid niet van hem zal wegnemen en in Zijn getrouwheid niet zal feilen, Zijn verbond niet zal ontheiligen, en hetgeen uit Zijn lippen gegaan is, niet zal veranderen, zal Hij toch hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen,

Als de satan u de zonden van anderen voorhoudt om u tot zonde te verleiden, denk dan ook aan de verdrukkingen van die anderen, opdat u voor de verleiding niet bezwijkt.

Leg uw hand op uw hart en zeg: O, mijn ziel, als ik met David zondig, moet ik met David lijden.

Josefus verhaalt dat niet lang nadat de Joden Christus gekruisigd hadden, er zovelen door de Romeinen veroordeeld werden om gekruisigd te worden dat er geen plaats genoeg was voor de kruispalen, noch kruispalen genoeg om hun lichamen daaraan op te hangen

Raadgeving 4 tegen deze list – Het doel van de optekening van deze zonden:

met ernst te overwegen dat God slechts twee voorname doeleinden heeft waarom Hij de grote zonden van Zijn heiligen heeft laten optekenen.

 1. Het ene doel is om hen die uit zwakheid in de zonde vallen, voor bezwijken en vertwijfelen te bewaren.
 2. Het andere doel is, dat de zonden bakens zullen zijn om anderen te waarschuwen; opdat zij die menen te staan, toezien dat ze niet vallen.

Het is nooit in Gods hart geweest om de zonden van Zijn kinderen neer te laten schrijven opdat anderen aangemoedigd zouden worden om te zondigen;

De vijfde list – Dat hij God voorstelt aan de ziel als zijnde alleen maar barmhartig

O, zegt de satan, gij behoeft u niet zo bezorgd te maken over de zonde. Gij behoeft niet zo bevreesd te zijn voor de zonde en niet zo onwillig te zijn om te zondigen.

God is een God van barmhartigheid, een God vol barmhartigheid, een God Die lust heeft in barmhartigheid,

een God Die nooit moede wordt barmhartigheid te bewijzen,

een God Die meer genegen is Zijn volk te vergeven dan Zijn volk te straffen.

Daarom zal God geen gebruik van uw zonden maken tot uw ondergang,

Waarom zoudt gij u dan zo druk maken over uw zonden?

Raadgeving 1 tegen deze list – Als God u niet tegenkomt is dat geen bewijs van barmhartigheid maar van uw verwerping…:

Denk er om dat het een van de grootste oordelen is om tot zondigen overgegeven te worden

Een ziel die aan de zonde overgegeven is, is een ziel die rijp is voor de hel, die zich haast om in de hel te komen.

We mogen wel smeken: O Heere, doe met mij wat U wilt, maar geef mij niet aan mijzelf en mijn zonden over…

Raadgeving 2 tegen deze list – God is barmhartig maar ook rechtvaardig…

De Heilige Schrift noemt Hem een zeer barmhartig God; maar ook een zeer rechtvaardig God.

Een bewijs hiervoor is, dat Hij de engelen die gezondigd hadden, uit de hemel geworpen heeft en ze overgaf aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, 2 Petrus 2:4

Een ander bewijs is, dat Adam uit het paradijs verdreven werd.

Dat Hij de oude wereld ombracht in de zondvloed.

Dat Hij op Sodom de hellevuur uit de hemel deed regenen

Boven alles, het grootste bewijs van Zijn rechtvaardigheid is, dat Hij al Zijn toorn op Zijn Schootzoon uitgegoten heeft, toen Deze de zonden van Zijn volk droeg en uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Raadgeving 3 tegen deze list – Dat onze zonden tegen Gods barmhartigheid en onder Gods lankmoedigheid de schrikkelijkste straffen verdienen…

Barmhartigheid is de Alfa rechtvaardigheid is de Omega

Als de barmhartigheid veracht wordt, zet zich de rechtvaardigheid op de troon

God is als een vorst, die zijn leger niet eerder tegen de opstandelingen zendt, voordat hij door een heraut vrede en verzoening heeft laten verkondigen.

Hij hangt eerst de witte vlag der genade uit. Als dat de mens inwint, is hij voor eeuwig gelukkig.

Blijft de mens hardnekkig, dan zal God de rode vlag van recht en oordeel uitsteken.

God is traag tot toorn; maar als Zijn lankmoedigheid misbruikt wordt om daardoor onze lusten uit te leven, zal Hij de hel uit de hemel doen regenen

Kijk maar naar het verbondsvolk. Hij zegende hen weldadig. Niemand kan die zegeningen tellen. Maar zij waren ondankbaar en wederstrevig en niemand zal al de ellenden die door hun zonden over hen kwamen, omvatten. (Vurige slangen…)

Onze Zaligmaker profeteerde van Jeruzalem, dat er niet één steen op de andere gelaten zou worden. Veertig jaar na Zijn hemelvaart werd dit vervuld. Keizer Vespasianus en zijn zoon Titus belegerden Jeruzalem.

 • De Joden werden door een vreselijke hongersnood Door de honger en door het zwaard stierven er 1.100.000.
 • Tweeduizend werden er in één nacht doorstoken.
 • Zesduizend kwamen er in de tempel om.
 • De stad werd geplunderd en geheel platgebrand.
 • 000 werden er gevangen genomen en ellendige slaven.
 • Vespasianus viel de stad binnen bij de beek Kedron, waar de Joden Christus gevangen namen, op dezelfde feestdag.
 • Hij geselde hen waar zij Christus gegeseld hadden.
 • Hij verkocht twintig Joden voor één penning, terwijl zij Christus voor dertig penningen verkocht hadden.

Zo is Kapérnaüm, dat tot de hemel toe verhoogd werd, tot de hel toe neergestoten. Geen zielen verzinken zo diep in de hel als die welke door een hand van barmhartigheid het dichtst bij de hemel gebracht werden

bedenkt dit, dat in de evangeliedagen de plagen die God over verachters en verkwisters van Zijn genade brengt, gewoonlijk geestelijke plagen zijn,

 • zoals verblinding van het verstand,
 • hardheid van het hart,
 • verdoving van de consciëntie;

hetgeen tienduizendmaal erger is dan de ergste uitwendige plagen die u kunnen treffen

O, wanneer de satan God aan u voorstelt als Iemand Die geheel uit barmhartigheid bestaat, opdat hij u daardoor tot goddeloosheid moge verleiden, zeg dan tot hem:

dat de zonden tegen de barmhartigheid Gods uw ziel in de grootste ellende zullen storten, en dat gij daarom, wat er ook van u moge worden, niet tegen Zijn barmhartigheid wilt zondigen.

De zesde list – Dat hij de ziel inbeeldt dat bekering een makkelijk werk is

Wel, zegt de satan, als gij zonde doet, is het niet zo moeilijk om u te bekering. U hoeft alleen maar:

 • Weder tekeren
 • Belijdenis van zonden te doen
 • Bedroefd te zijn
 • Vergeving te vragen
 • En uit te roepen: Heere, wees mij genadig.

Als gij dit doet zal God de schuld en uw zonde vergeven en u zaligmaken. Zoveel haast heeft het dus niet…

Raadgeving 1 tegen deze list – Dat het werk der bekering een geweldig en moeilijk werk is wat boven onze macht gaat…

Alleen de kracht die Christus uit de doden opgewekt heeft, kan het hart van een zondaar breken

Bekering is een bloem die niet in de tuin van onze natuur groeit. “Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen”

Sommige onwetende, misleide zielen denken dat deze vier woorden: “Heere, wees mij genadig” krachtig genoeg zijn om hen in de hemel te brengen.

Zovelen echter die bedrogen werden door een namaak juweel te kopen, zovelen zijn er in de hel door een valse bekering.

Velen rusten in hun bekering, al is het slechts de schaduw of een schijn van bekering;

wat iemand ertoe bracht te zeggen: Bekering verdoemt er meer dan de zonde.

Raadgeving 2 tegen deze list – Bedenk wat een echte bekering is…

Bekering is iets anders dan wat lichtvaardige, oppervlakkige belijders eronder verstaan.

Ware bekering is:

 • De ware bekering is niet alleen een zich afkeren van de zonde, maar ook een zich wenden tot het goede, een liefhebben van al het goede, een aanprijzen van al het goede, en een navolgen van al het goede
 • dat gij de zondigheid van de zonde gevoelt, hoe tegengesteld ze is aan de gezegende God
 • dat gij de vreselijke gevolgen der zonde inziet.
 • sluit de ware bekering droefheid over de zonde en diep berouw in het hart in. Ze breekt het hart en doet het wenen en zuchten, omdat door de zonde een liefhebbend, goeddoend God beledigd, een gezegende Zaligmaker opnieuw gekruisigd, en de zoete Trooster, de Heilige Geest, bedroefd en getergd wordt.
 • niet alleen een walging van de zonde, maar ook een walging van onszelf vanwege de zonde in ons.
 • De ware bekering is een treuren over de zonde, zoals deze een beledigen tegen en van God is. Die bekering werkt God alleen en drijft een mens naar God
 • de ware bekering doet een mens niet alleen vanwege zijn zonden van zichzelf walgen, maar ze maakt hem ook beschaamd over zijn zonde
 • bewerkt de ware bekering een mens zó, dat hij zijn zondig ik kruisigt en tegen zijn zondig ik ingaat. Hoe meer God mishaagd is geworden door de zwartheid der zonde, des te meer zal Hij een behagen hebben in het rood der schaamte over de zonde

Nu, geliefden, neemt al de genoemde zaken samen, en zegt mij of de bekering zulk een gemakkelijke zaak is, als de satan u wil doen geloven.

Wees er zeker van, het is even moeilijk om een wereld te scheppen dan om uzelf te bekeren.

Een godzalig man zegt: De ware bekering stroopt al de kleren van de oude Adam volkomen af, zodat de mens geheel naakt komt te staan, en geen hemd aanhoudt.

Zoals de zondvloed Noachs tijdgenoten allen verzwolgen heeft, zo behoort de vloed van boetetranen onze zoetste en voordeligste zonden te verzwelgen.

Raadgeving 3 tegen deze list – Bedenk dat er toch niet zoveel verdoemd zouden zijn als het eenvoudig was…

Als het werk der bekering zulk een gemakkelijk werk was als de satan wil doen voorkomen, er dan zeker niet zovelen het nu zouden uitschreeuwen onder de toorn en eeuwige ondergang vanwege de verschrikkingen der consciëntie. Ja gewis, er zouden er niet zo ontelbaar velen naar de hel gaan, omdat ze zich niet wilden bekeren, indien de bekering zulk een gemakkelijk werk was geweest.

Basilius zegt: O, hoe zult gij u in stukken willen scheuren! Hoe zult gij u beklagen! Wat zult gij zeggen? Wee mij, dat ik de last van zonde niet afgeworpen heb. Wee mij, dat ik mijn vlekken niet afgewassen heb, maar nu door mijn ongerechtigheden doorstoken word.

Wilt gij dan beweren dat het gemakkelijk is zich te bekeren? Waarom doet niet een ieder die op zijn sterfbed de hel voor zich ziet het dan nog even snel?

Raadgeving 4 tegen deze list – Bedenk dat satan die nu doet alsof het eenvoudig is, u op uw sterfbed zal voorhouden dat het onmogelijk is …

hij die u nu verzoekt tot zondigen, omdat de bekering gemakkelijk zou zijn, u eerlang tot wanhoop zal brengen en voor eeuwig de nek van uw ziel zal breken, door u voor ogen te stellen dat de bekering het moeilijkste werk is dat ooit in de wereld gedaan kan worden

De zevende list – Dat hij de ziel inbeeldt dat we de zonden wel meester zijn zodat we ons wel in haar omgeving kunnen wagen…

De satan zegt:

 • Gij kunt gerust langs de deur van de hoer lopen, als gij maar niet in het bed van de hoer kruipt.
 • Gij kunt gerust met de dronkaard mee drinken, als gij maar niet met hem dronken wordt.
 • Gij kunt gerust naar de schone Izébel kijken en met Delila spelen en stoeien, als gij met hen maar geen goddeloosheid bedrijft.
 • Gij kunt gerust met Achan (in Jericho) het goud in uw handen nemen, als gij het maar niet steelt

Raadgeving 1 tegen deze list – We moeten alle gelegenheden tot zondigen vermijden…

In Spreuken 4:14-15 staat: “Kom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen; verwerp dien, ga er niet door; wijk ervan en ga voorbij.” Zich in de buurt van de zonde te begeven en dan te bidden: “Leid ons niet in verzoeking”, is hetzelfde als zijn vinger in het vuur te steken en dan te bidden of hij niet verbrand mag worden.

Raadgeving 2 tegen deze list – We kunnen de zonden niet overwinnen als we ons niet van de gelegenheden afkeren…

Het is voor een mens onmogelijk de zonde te overwinnen, als hij met de gelegenheden tot zondigen dartelt en speelt.

God wil de verzoeking niet wegnemen, tenzij u zich van de gelegenheid afkeert.

Het is bij God rechtvaardig, dat hij die het waagt op de rand van de put te dansen, in die put valt,

en dat hij die de gelegenheden tot zondigen niet wil ontvluchten, een slaaf van de zonde blijft.

Zolang er brandstof in ons hart is voor een verzoeking, kunnen wij nooit veilig zijn.

Het is een kenmerk van ongenade als wij geen afkeer hebben van de gelegenheid tot zonde…

De achtste list – Dat hij aan ons de uiterlijke welvaart toont van de goddelozen …

De satan zegt:

 • Merk op hoeveel weldaden zij genieten die juist in die wegen wandelen die u afschrikken. Van hoeveel kruis en druk zij bevrijd zijn die goddeloos leven.
 • Die in Gods wegen wandelen brengen hun dagen zuchtend, treurend en wenend door.

Daarom, zegt de satan, als gij ooit van de donkere nacht van tegenspoed bevrijd wilt worden en de zonneschijn van voorspoed wilt genieten, moet u ook in hun wegen gaan wandelen.

Raadgeving 1 tegen deze list – Voorspoed zegt niets over hoe God over ons denkt…

God kan een mens veel weldaden uit Zijn hand schenken, terwijl Zijn hart tegen die mens is

Omgekeerd kan Gods hand tegen een mens zijn, terwijl Zijn hart vol liefde jegens die mens is

Gewoonlijk hebben de slechtste mensen het meeste en de beste mensen het minste van de goederen der aarde, hoewel de laatsten het meest van de hemel bezitten.

Raadgeving 2 tegen deze list – Besef hoe het God vertoornt om met Zijn gaven Hem in het gezicht te slaan…

Te zeggen dat genade vrijheid geeft om te zondigen, is des duivels logica

Een mens openbaart de grootste goddeloosheid, als hij meent zeer slecht te mogen zijn omdat God zeer goed is. In de hel kan geen bozer geest wonen

Goed voor kwaad te vergelden, is Goddelijk. Goed met goed te vergelden is menselijk. Kwaad met kwaad te vergelden, is beestachtig. Maar kwaad voor goed te vergelden, is duivels.

Zulke zielen maken God tot een machteloze afgod, Die niet zal en kan doen wat Hij zegt. Zij zullen echter ondervinden dat God even streng in het straffen is, als Hij genadig is in het vergeven van anderen

Raadgeving 3 tegen deze list – Besef dat de grootste ellende is om je ellende niet te kennen. De grootste slag om niet geslagen te worden…

Wee, wee die ziel op wie God geen roede legt. Dit is de ergste slag van alle slagen, als God weigert te slaan.

Als de dokter de patiënt opgeeft, kunt u wel zeggen: Luid de doodsklok maar, de man is dood. Zo is het ook als God een mens overgeeft om ongeremd te zondigen. U kunt dan ook zeggen: Deze ziel is verloren, luid de doodsklok maar. Hij is tweemaal gestorven en bij de wortel uitgerukt.

Gemis aan kastijding is:

 • De moeder der zorgeloosheid,
 • De stiefmoeder van de ondeugd,
 • Het vergif voor de godsdienst,
 • De mot voor de heiligheid,
 • De oorzaak van goddeloosheid.

Iemand heeft eens gezegd: Niets schijnt me ongelukkiger te zijn dan hij die geen tegenspoed gekend heeft.

Augustinus heeft gezegd: De godsdienst heeft vaak rijkdom gebaard, en deze dochter heeft haar moeder spoedig verslonden.

Raadgeving 4 tegen deze list – Hun bezit is niets in het licht van hun gemis…

De weldaden die ze genieten, betekenen niets in vergelijking met de weldaden die ze missen. Het is waar, ze hebben eer en rijkdom, genoegens en vrienden. Hun macht en invloed kunnen groot zijn

“Hun ogen puilen uit van vet; er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd”, Ps. 73.

Toch is dit alles niets in vergelijking met wat ze missen:

 1. Zij hebben geen deel aan God,
 2. Geen deel aan Christus
 3. Geen deel aan de Geest
 4. Geen troost uit de beloften
 5. Geen deel aan het verbond der genade
 6. Geen eeuwige heerlijkheid
 7. Zij missen gerechtigheid, rechtvaardiging, heiligmaking, aanneming tot kinderen en
 8. Zij missen de vergeving der zonden; zij zijn niet verlost van de heerschappij der zonde.
 9. Zij missen Gods goedertierenheid, die beter is dan het leven;
 10. Zij missen die onuitsprekelijke heerlijke vreugde;
 11. Zij missen die vrede die alle verstand te boven gaat;
 12. Zij missen die genade waarvan de minste vonk meer waard is dan de hemel en de aarde.
 13. Zij hebben geen toekomstige stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
 14. Zij missen die schatten die niet vergaan,
 15. die heerlijkheid die niet verwelkt,
 16. en dat Koninkrijk dat onbeweeglijk is

Goddelozen zijn de armste mensen in de wereld…

Raadgeving 5 tegen deze list – Besef dat God rekenschap zal vragen van elke penning die u bezit en uitgeeft

Misbruikte weldaden zullen gewis in pijnlijke slagen veranderen. Gods uitstel is geen afstel.

O, vervloekt zij de dag waarop de zon van voorspoed zo sterk op mij geschenen heeft, en deze betoverende wereld mij zo toegelachen heeft, waardoor ik God vergeten heb, aan Jezus Christus geen waarde gehecht heb, mijn ziel verwaarloosd heb, en de dag des oordeels zo ver weg gesteld heb!

De negende list – Dat hij aan ons het lijden voor ogen stelt van hen die God dienen …

Hij zegt: Ziet u niet dat niemand in de wereld zo gekweld, verdrukt en opgejaagd wordt als zij die heiliger en bedachtzamer wandelen dan hun naasten?

 • Ze worden in huis bespot
 • Buiten gehoond
 • Hun ellenden komen net als Jobs boden
 • Er is geen einde aan hun verdriet en moeite.

Daarom, zegt de satan, kunt gij beter in de wegen wandelen die minder lastig zijn en minder verdrukking geven, ook al zijn ze zondiger.

Wie is er nu zo dwaas om al zijn dagen in droefenis, ergernis en verdrukking door te brengen, als hij dat voorkomen kan door in de wegen te gaan wandelen die ik hem voor ogen stel?

Raadgeving 1 tegen deze list – Dat al de verdrukkingen die Gods volk overkomen, zodanig zijn dat ze tot hun nut en heerlijk voordeel dienen

Caspar Olevianus heeft op zijn ziekbed eens gezegd: Door deze ziekte heb ik geleerd hoe groot God is en wat het kwaad der zonde is. Ik heb tevoren nooit zo recht geweten wie God is en wat de zonde betekent als heden.

Verdrukking is nuttig want:

 • Verdrukkingen zijn de kristallen spiegel waarin de ziel het helderst het lelijke gelaat van de zonde aanschouwt.
 • De verdrukkingen zullen medewerken om de zonden gereinigd en gedood te krijgen,
 • Verdrukkingen zijn Gods oven, waarin Hij Zijn volk van hun drek reinigt
 • Verdrukkingen vormen een drank die de kwade gesteldheid beter geneest dan de gewone medicijnen.
 • Verdrukkingen doden de verdorvenheden die in ons hart wonen
 • Verdrukkingen zijn goede middelen om de heiligen voor de zonde te bewaren: Een kind dat zichzelf eens gebrand heeft, is bang voor het vuur. O, zegt de ziel onder de roede, de zonde is bitter, en in het toekomende wil ik door de kracht van Christus de bekering niet meer voor zo’n dure prijs betalen.
 • De verdrukkingen zullen de heiligen vruchtbaarder in heiligheid maken. De bloemen geuren het meest na een bui. Gelovigen nemen innerlijk in wasdom toe, als ze uiterlijk verdrukt worden.
 • Verdrukkingen vermenigvuldigen de vertroostingen Gods in de ziel: “Daarom, zie, Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn, en Ik zal naar haar hartspreken.”
 • Verdrukkingen worden door sommigen “de moeder van de deugd” genoemd.
 • Al de stenen die naar Stefanus geworpen werden, brachten hem dichter bij Christus, de Hoeksteen.
 • De wateren hieven de ark van Noach dichter naar de hemel.
 • Verdrukkingen dienen om het hart der heiligen ootmoedig en teder te houden
 • Hoe meer sommige specerijen geslagen en gebroken worden, des te zoeter is de geur die ze verspreiden. Zo is het ook met de heiligen als zij verdrukt worden. Daarom kunnen zij het kruis omhelzen, zoals anderen een wereldse kroon omhelzen.
 • De verdrukkingen dienen om de heiligen dichter bij God te brengen en doen hen met meer aandrang en ernst tot God bidden. “Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik; maar nu onderhoud ik Uw woord”, Psalm 119:67.
 • De verdrukkingen dienen om de ingezonken genaden te genezen en te doen herleven. Ze verwarmen de liefde die verkoeld is; ze versterken het geloof dat ingezonken is; ze verlevendigen de hoop die kwijnt, en ze wekken de blijdschap en troost op die verdwenen waren

Welnu, wilt u wel geloven dat verdrukkingen verklede zegeningen zijn? Laat satan dan zwijgen…

Raadgeving 2 tegen deze list – Dat de verdrukkingen de gelovigen geen kwaad kunnen doen

Socrates heeft van zijn vijanden gezegd: Ze kunnen mij doden, maar zij kunnen mij niet beschadigen. Het lichaam was voor hem slechts een omhulsel; zijn ziel konden ze niet bereiken. Zo mogen de verdrukkingen ons doden, maar zij kunnen ons niet beschadigen. Zij mogen het leven wegnemen, maar zij kunnen mijn God, mijn Christus, mijn kroon niet wegnemen.

Raadgeving 3 tegen deze list – Dat de verdrukkingen slechts van korte duur zijn

Al is de verdrukking scherp, ze zal niet lang duren. Er ligt slechts een korte tijd tussen genade en heerlijkheid, tussen ons recht op de kroon en het dragen van de kroon, tussen ons recht op de hemelse erfenis en het bezit van de hemelse erfenis.

Toen de vrienden van Athanasius hem kwamen beklagen vanwege zijn verbanning en ellende, zei hij: Het is maar een kleine wolk, die spoedig over zal drijven. Het duurt slechts een dag, en dan zal God Zijn verdrukte volk sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest geven. Al hun droefheid zal in blijdschap, al hun klachten zullen in vertroostingen, hun rouwklederen in bruiloftsklederen, en hun vasten in een vrolijke maaltijd veranderen

Raadgeving 4 tegen deze list – Besef dat kastijdingen onderpanden zijn van het kindschap

Als God Zijn volk liefheeft, waarom worden zij dan gekastijd? Dit komt omdat zij niet weten dat kastijdingen onderpanden zijn van hun aanneming tot kinderen, en bewijzen van hun kindschap.

“Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik”, Openb. 3:19

Een ziel is in haar eerste bekering nog als een ruwe steen, maar God gaat ze door verdrukkingen behouwen en polijsten, en vormt ze alzo voor de hemelse heerlijkheid. Dit bewijst dat Hij het uit liefde doet, en daarom behoren de verdrukkingen voor Gods volk geen hinderpaal tot heiligheid te zijn en geen reden om de weg der goddeloosheid te gaan bewandelen.

De tiende list – Om zich te spiegelen aan mensen die slechter zijn dan zij zelf…

Wel, zegt de satan,

 • Gij zijt maar zo nu en dan een beetje lichtzinnig en losbandig, maar anderen verontreinigen en verderven zichzelf dagelijks door hun vuile daden.
 • Gij bedriegt uw naaste maar in kleine, onbetekenende dingen, maar anderen doen dat in zaken van het grootste belang, zelfs zo dat ze de grootste schade lijden.
 • Gij zit maar een poosje met de dronkaard te praten en drinkt maar zo nu en dan een glaasje. Maar anderen drinken zich dagelijks met hem dronken
 • . Gij zijt maar een beetje hoogmoedig van hart, in blikken en in woorden. Maar anderen bestaan uit enkel hoogmoed en trots.

 

Raadgeving 1 tegen deze list – dat iemand zeker een huichelaar is die andermans zonden ziet en zijn eigen zonden klein acht…

Hij gebruikt dan liever een bril om de zonden van anderen te bezien, dan een spiegel om zijn eigen zonden te aanschouwen. Hij wijst dan met zijn vinger naar de zweren van een ander. Hij vergroot en verzwaart de zonden van anderen en verkleint en verontschuldigt de zijne

Raadgeving 2 tegen deze list – We moeten niet alleen onze daden bezien maar ons wezen …

Hoe nauwer wij ons voor God en Zijn Woord onderzoeken, des te meer verrotting zullen wij in onze beenderen vinden. Een zondaar en de zonde zullen geestelijk in zichzelf sterven als hij in de spiegel van Gods Woord ziet

De elfde list – Dat hij het verstand besmet met gevaarlijke dwalingen …

 • Satan zegt dat we de middelen van God gegeven niet nodig hebben
 • Ze zeggen dat de Heilige Schrift bedrieglijke en twijfelachtige dingen bevat
 • Ze zeggen dat het een dwaling is God in een Middelaar te aanbidden
 • Ze zeggen dat er nooit zulk een Persoon als Jezus Christus geweest is, maar dat alles maar een zinnebeeldige voorstelling is.
 • Ze zeggen dat er geen God of duivel, geen hemel of hel is.
 • Ze beweren dat er in de heiligen geen zonde woont,
 • Dat ze onder geen andere wet staan dan die van de Geest der vrijheid

Deze en dergelijke goddeloze meningen veroorzaken dat de vloed van zonden met geweld onder ons doorbreekt.

Raadgeving 1 tegen deze list – dwalingen maken het hoofd dwaas en het leven losbandig …

De dwaling vreet als de kanker voort en maakt de ziel melaats voor God.

Het was Gods zware en vreselijke plaag over de heidenen, dat Hij hen overgaf in een verkeerde zin en hen vervuld deed blijven met alle ongerechtigheid, Rom. 1:28-32.

Raadgeving 2 tegen deze list – de waarheid in liefde aannemen en grondig bewaren…

Niemand op aarde is zo beschermd tegen de dwaling als hij die de waarheid in liefde aanneemt

Ach zielen, als u niet met dwalingen besmet wilt worden, laat dan het woord van Christus, dat begeerlijker is dan goud, ja dan veel fijn goud, rijkelijk in u wonen.

Niet het horen van de waarheid, noch het kennen van de waarheid, ook niet het prijzen van de waarheid of het spreken over de waarheid, maar het inwonen van de waarheid in uw ziel, zal uw oordeel gezond houden te midden van al die glinsterende dwalingen

Raadgeving 3 tegen deze list – die de dwaling aanhangt zal eeuwige schade oplopen…

O, dat gij de waarheid nu zoudt willen kopen en ze niet gaat verkopen. Bedenk, dat gij ze nooit kunt terugkopen, wat gij er ook voor zoudt willen geven. Al zoudt gij de hele wereld in ruil voor de waarheid ontvangen, dan is dat nog te weinig.

Welnu, bedenk dat een dag, ja, een uur doorgebracht in het onderzoek van de waarheid, of in het verbreiden van de waarheid, aan uw ziel meer troost en voordeel zal geven, dan wanneer gij duizend jaar besteedt in het onderzoek en verbreiden van verdorven en valse meningen, die hun oorsprong hebben uit de hel en niet uit de hemel, uit de god dezer wereld en niet uit God, Die aan het einde van deze wereld alle verdorven meningen der mensen zal oordelen.

Raadgeving 4 tegen deze list – om al die leringen en meningen te verwerpen en te haten die tegen de Godzaligheid ingaan en die een deur openen voor de goddeloosheid

  

5 Listen van satan waardoor hij arme zielen tegenhoudt om in Christus te geloven

DE EERSTE LIST: DE SATAN HOUDT AAN DE ZIEL DE GROOTHEID EN DE WALGELIJKHEID VAN ZIJN ZONDEN VOOR

Wat, zegt de satan, denkt gij dat gij ooit genade door Christus zult ontvangen; gij die met zulk een opgeheven hand tegen Christus gezondigd hebt?

 • U hebt de aanbiedingen der genade veracht.
 • U hebt de Geest der genade bedroefd.
 • U hebt het Woord der genade niet gewaardeerd.
 • U hebt het bloed des verbonds, waardoor u verzoend, gerechtvaardigd, gereinigd en gezaligd had kunnen worden, met voeten getreden.
 • U hebt al het kwaad wat u bedenken kon, gesproken en gedaan.

Nee, nee, zegt de satan: Hij heeft genade voor ánderen, maar niet voor u.

Hij schenkt vergeving aan anderen, maar niet aan u.

Hij bekleedt anderen met Zijn gerechtigheid, maar niet u.

Voor u is het tevergeefs om te denken dat u in Christus mag geloven en dat u uw schuldige ziel op Christus zou mogen werpen,

Raadgeving 1 tegen deze list – Hoe groter uw zonden, des te meer heeft u een Zaligmaker nodig…

 • hoe groter uw zonden zijn, des temeer een Zaligmaker nodig hebt.
 • Hoe groter uw last is, des temeer hebt gij iemand nodig om te dragen.
 • Hoe gevaarlijker uw kwaal, des temeer hebt gij een Heelmeester

Alleen een dwaas zal als volgt redeneren:

 • Mijn last is zwaar, daarom zal ik niet om een helper roepen.
 • Mijn wond schrijnt hevig, daarom zal ik geen balsem
 • Mijn kwaal is dodelijk, daarom zal ik niet naar de Medicijnmeester

O, het is geestelijke krankzinnigheid, het is logica van de duivel aldus te redeneren: Mijn zonden zijn groot, daarom wil ik niet naar Christus gaan en durf ik niet op Christus te leunen en in Hem te rusten.

Wie de wijsheid heeft die van boven is, spreekt juist andersom: Hoe groter mijn zonden zijn, des temeer heb ik genade en barmhartigheid nodig.

Note: Erskine zegt; Petrus sprak ‘ga uit van mij want ik ben een zondig mens’ maar hij had moeten zeggen ‘kom in mij want ik ben een zondig mens…’

Redeneer liever aldus! Mijn zonden zijn groot, dáárom zal ik tot Christus gaan, Die mij vreugde, barmhartigheid en genade wil betonen.

Bedenk dat Hij de zonden vergeeft om Zijns Naams wil. Hoe groter de weldaad, hoe groter de eer voor Hem is.

Hij kan en wil niet alleen penningen schuld, maar ook talenten schuld, niet alleen één zonde, maar ook talloze zonden vergeven,

Ja zegt u, maar ik heb de Heere al zo lang vermoeid met mijn zonden. Hoor wat God Zelf zegt bij monde van Jesaja:

Jes. 43:24-25 “gij hebt Mij arbeid gemaakt met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.

Ja zegt u, maar God toornt schrikkelijk over mijn zonden. Hoor eens wat Micha getuigt:

Micha 7:18-19 “Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.”

Ja zegt u, maar het oordeel is al over mij besloten… Ik ga te grond de vloed is mij te hoor. Maar hoor dan wat de Heere aan de boeteprediker Jeremia opdraagt:

Jer. 3:12 “Ga heen en roep deze woorden uit (…), en zeg: Bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de HEERE, zo zal Ik Mijn toorn op ulieden niet doen vallen; want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE. Ik zal den toorn niet in eeuwigheid behouden.”

Raadgeving 2 tegen deze list – Overweeg de beloften van genade en barmhartigheid aan alle wederkerende zondaren gedaan …

Het tweede middel tegen deze list van satan is, met ernst te overwegen dat de belofte van genade en barmhartigheid gedaan wordt aan wederkerende zondaren.

Note: Bunyan tekens ons de wederkerenden in de poel wankelmoedigheid. En wijst op de stapstenen (de beloften Gods voor de komende zielen)…

Daarom, al zijt gij nog zo goddeloos, indien gij wilt wederkeren, wil God uw God zijn, en Hij zal u barmhartigheid en vergeving schenken.

2 Kron. 30: 8-9: “Verhardt nu ulieder nek niet gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren. Want als gij u bekeert tot den HEERE, zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden (…) want de HEERE uw God is genadig en barmhartig, en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert.”

Ach zegt u, maar ik ben zo schuldig en ik verfoei mij. Ik heb mijn tranen tot mijn spijze dag en nacht (ps. 42). Hoor dan wat de profeet Joël zegt:

Joël 2:12-14: “Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. Wie weet*, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben”

Ja zegt u, maar dat is het nou… Wie weet of Hij Zich wenden zal… Wie Weet of Hij mij barmhartig wil zijn… Hor dan wat de kanttekeningen zeggen:

*Kantt. “Hiermee trekt de profeet geenszins in twijfel, of God de oprechtelijk boetvaardige zondaars in genade wil ontvangen, de zonden vergeven en de zaligheid schenken (wat de Schrift overal buiten twijfel stelt)”

Ja, maar is Hij wel te vinden voor zo’n doorbrenger als ik ben? Ja! Hoor maar wat Jesaja spreekt:

Jesaja 55: 6-8: “Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.”

De kanttekenaren wijzen er nadrukkelijk op…

Kantt.: terwijl Hij Zijn goedertierenheid den armen zondaren aanbiedt, dezelve tot boete en bekering nodigende.”

Maar wat houdt dat dan in, zich bekeren? Jesaja vervolgt in vers 7: het is verlaten en wederkeren…

“De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.”

Ja maar… Hoe kan God nou zo’n mens genadig zijn? Ach zegt de Heere…

“Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.”

Kantt.: het is alsof Hij zeide: Gij mensen zijt van zulken aard, dat gij het niet lichtelijk vergeeft noch vergeet als u iemand vertoornd heeft, inzonderheid als hij het te grof maakt; maar Ik vergeef weldra al dengenen dien het leed is dat zij Mij vertoornd hebben, en die Mij om vergeving bidden.”

O zondaar, uw grote overtredingen zullen u niet van de barmhartigheid uitsluiten als gij uw zonden door bekering tot de Fontein van barmhartigheid wilt wederkeren…

Christus’ hart en Christus’ armen zijn wijd geopend om wederkerende verloren zonen te omhelzen.

Het is niet de grootheid van uw zonden, maar veel meer het hardnekkig volharden in de zonde, dat uw eeuwige ondergang zal veroorzaken.

Raadgeving 3 tegen deze list – Overweeg dat de grootste zondaren genade kregen …

Manasse, de zoon van de Godvruchtige Hiskia was een berucht zondaar.

 • Hij richtte altaren op voor Baäl in de tempel Gods
 • hij aanbad en diende de sterren als goden
 • hij deed zijn zonen door het vuur gaan;
 • hij nam de toevlucht tot waarzeggerij en tovenarij;
 • hij deed de straten van Jeruzalem vol stromen van onschuldig bloed van allen die voor Baäl niet wilden buigen
 • Hij deed zijn schoonvader Jesaja in een holle boom en zaagde hem in stukken

Toen hij zich echter verootmoedigde en de Heere zocht, liet God Zich verbidden en bracht hem – die tevoren als een gevleesde duivel handelde – in Jeruzalem terug; maakte hem aan zichzelf bekend en kroonde hem met goedertierenheid en barmhartigheid, 2 Kron. 33.

Zo was Paulus eens een godslasteraar, een vervolger en verdrukker der gemeente. Nochtans is hem barmhartigheid geschied, 1 Tim. 1:13.

Maria Magdaléna was een beruchte hoer, uit wie Christus zeven duivelen wierp en aan wie Hij vergeving schonk. Op de morgen van Zijn opstanding is Hij het eerst aan haar verschenen.

Jansenius zegt dat het zeer opmerkelijk is, dat onze Zaligmaker eerst aan Maria Magdaléna verschenen is en daarna aan Petrus alleen. Beiden hadden zwaar gezondigd…

Christus toont hierdoor dat zelfs de ergste zondaars bemoedigd en getroost kunnen worden om tot Hem te komen, in Hem te geloven en hun ziel op Christus te werpen, om in dit leven barmhartigheid en hierna de eeuwige heerlijkheid te verkrijgen.

Het is een zeer kostbare waarheid, waaraan de ergste zondaar zich kan vastklemmen dat de opstandingsvrucht van Christus is (Ps. 68:19):

“Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERS God!”

Als gij een wederhorig kind of een opstandige dienstknecht zijt, wat dan nog? Als gij een weerspannige vloeker, dronkaard of sabbatontheiliger zijt, wat dan nog?

 • Christus heeft gaven ontvangen voor u, zelfs voor de wederhorigen.
 • Hij heeft de gave van vergeving voor schuldigen
 • De gave der gerechtigheid voor onrechtvaardigen
 • Alle gaven des Geestes voor u dwazen

Waardoor uw hart tot een gelukkige woning voor God gemaakt kan worden om in te wonen.

O zondaars, zal Christus, Die al de volheid der genade, barmhartigheid en heerlijkheid in Zichzelf heeft dit niet voor u willen doen?

Gewis, de innerlijke bewegingen Zijner barmhartigheid gaan uit naar de ergste opstandelingen.

O, als gij uzelf maar als oproerling aan Hem overleveren wilt, zult gij ondervinden dat Hij gewillig is om te vergeven.

Ja, Hij is Iemand Die geheel uit vergevende barmhartigheid bestaat.

O, die gereedheid en bereidwilligheid van Jezus Christus om de grootste oproerlingen in gunst te ontvangen!

Wilt u bewijzen?

1.De Vader der barmhartigheden omhelsde de verloren zoon en kuste de mond die hoeren had gekust en zwijnendraf had gegeten

 1. Nehemia riep uit: “Gij zijt een God van vergevingen”, Neh. 9:17.
 2. Efraïm had afgoderij bedreven en was van God afgeweken. Hij was schuldig aan lauwheid en ongeloof. Toch zegt God: “Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Mijn ingewand rommelt over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen”, Jer. 31:20.

Wel, zegt God: al is Efraïm schuldig aan karmozijnrode zonden, toch is hij Mij een zoon, een dierbaar kind.

Al ziet hij zwart van het zondevuil en al is hij rood van schuld, toch ben Ik met innerlijke ontferming over hem bewogen. Ik zal hem genadig, ja zékerlijk genadig zijn…

O zondaars, als deze innerlijke bewegingen der barmhartigheid u niet doen versmelten en inwinnen, dan zal Gods rechtvaardigheid een snelle getuige tegen u zijn, en u in de eeuwige ellende doen verzinken, omdat gij God op Zijn hart getrapt hebt.

Christus hangt nog steeds de witte vlag der genade en der barmhartigheid uit voor wederkerende zondaars die zich aan Zijn voeten vernederen.

Blijft u echter hardnekkig wederstaan, dan zal Christus Zijn rode, bloedige vlag uitsteken, en zult u door de hand der rechtvaardigheid voor eeuwig omkomen.

Zondaars, er is geen andere weg om door Christus” ijzeren roede niet gedood te worden dan Zijn gouden scepter te kussen!

Psalm 2: 6 ber.

Vreest ‘s HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;
Juicht, bevend op ‘t gezicht van Zijn vermogen,
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid,
Eer u Zijn toorn verdelg’ voor aller o – gen;
op uw’ weg tot stof doe wederkeren,
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn langgehoond gezag.

Raadgeving 4 tegen deze list – Christus heeft nergens wederkerende zondaren, hoe groot ook, van de genade uitgezonderd …

O zondaars, waarom zoudt gij wreder en onbarmhartiger voor uw eigen ziel zijn dan Christus is?

Christus heeft u niet van de barmhartigheid uitgesloten; waarom zoudt gij dan uw eigen ziel buiten de barmhartigheid sluiten?

O, ik wens dat gij veel mocht peinzen over die kostbare woorden van Johannes: ” die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen“, Joh. 6:37.

Wel, zegt Christus, zo iemand wil komen of tot Mij komende is, hij moge meer of minder zondig zijn, meer of minder onwaardig, hij moge nog zo schuldig zijn, nog zo vuil, nog zo wederspannig, nog zo melaats zijn, nochtans, indien hij maar komen wil, Ik zal hem geenszins uitwerpen…

In de gemeente van Korinthe zaten ze allemaal: hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers…

En wat zegt Paulus dan: En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods.”

O zondaars, denkt niet dat Hij Die zulke beruchte wederkerende zondaars in barmhartigheid ontvangen heeft, u zal verwerpen

Hij is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid, Hebr. 13:8.

Hoor eens!

 1. Christus werd in de stal van een herberg geboren, om te tonen dat Hij alle komenden ontvangen wil.
 2. Zijn kleed werd in vieren gedeeld, om te tonen dat wij, uit welke windstreek van de wereld wij ook komen, ontvangen zullen worden.
 3. Als we naakt zijn, heeft Christus kleding om ons te bedekken;
 4. Hebben we geen schuilplaats, Christus wil het voor ons zijn.
 5. Het opschrift boven het kruis was in het Grieks, Latijn en Hebreeuws geschreven, om te getuigen dat Christus de Koning der Joden én der heidenen was.

De apostel stelt buiten alle twijfel: “Waarom Hij ook volkomenlijk kan zaligmaken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden”, Hebr. 7:25.

Nu, Hij zou geen algenoegzame Zaligmaker zijn, als Hij niet zowel de grootste als de kleinste zondaar zou kunnen zaligmaken.

O zondaars, zegt tot Jezus dat Hij u van de barmhartigheid niet heeft uitgesloten, en dat u daarom besloten hebt neer te gaan zitten om te wenen, te wachten en op de deur der genade te kloppen, totdat Hij zeggen zal: “Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven… 

Raadgeving 5 tegen deze list – Hoe groter zondaar u bent, hoe gepaster u voor Christus bent…

Hoe groter zondaar gij zijt, des te dierbaarder zult voor Hem zijn, als Hij u zal beschouwen als de arbeid Zijner ziel: “Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden”, Jes. 53:11.

Hoe duurder we iets betalen, des te waardevoller is het voor ons.

Christus heeft voor de grootste zondaars het hoogste betaald, het meeste gebeden, het diepste gezucht, en daarom zijn ze dierbaarder voor Christus dan anderen die minder zondig zijn.

Rachel was voor Jakob dierbaarder dan Lea, omdat ze hem meer gekost had. Hij werkte, verdroeg en leed dag en nacht meer voor haar dan voor Lea.

O zondaars, de grootheid van uw zonden doet de vrijheid en rijkdom van Christus’ genade en Zijn vrije liefde des te helderder uitkomen.

Romeinen 5: 20b  “En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest”

Als u als de grootste der zondaren komt en genade vindt dan doet dit de hemel en de aarde weergalmen van Zijn lof

Dan zal een ieder het horen dat Hij liefheeft die het meest onbeminnelijk zijn…

dat Hij de grootste gunst bewijst aan hen die het zwaarst tegen Hem gezondigd hebben….

Paulus, Maria Magdaléna en anderen uit de Heilige Schrift zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Wie hebben meer tegen Christus gezondigd dan dezen?

En wie hebben zoeter en uitnemender openbaringen der Goddelijke liefde en gunst ontvangen dan dezen?

Raadgeving 6 tegen deze list – Dat uw zonden hoe langer u van Christus wegblijft steeds sterker worden en u hebt geen macht tegen deze grote menigte…

O zondaar, bedenk dat er op de aarde geen andere weg is om krachtdadig van de schuld, het vuil en de kracht der zonde bevrijd te worden, dan door het geloof tot de Zaligmaker te komen.

Het is niet het besluiten nemen
het is niet het klagen en wenen
het is niet het goede voornemen
maar het is het geloven

Dat doet u Goddelijk doet zegevieren over dat lichaam der zonde dat tot heden te sterk is voor u, en dat gewis uw ondergang zal worden, als het door de hand des geloofs niet uitgeroeid zal worden.

Raadgeving 7 tegen deze list – Dat er niets in Christus is wat u ontmoedigen kan tot Hem te komen en in Hem te geloven …

Als gij Zijn natuur, Zijn gesteldheid, Zijn Namen, Zijn ambten als Koning, Priester en Profeet beschouwt

Dan zult gij niets vinden dat de grootste zondaren ontmoedigt om in Hem te geloven

Als u Zijn Goddelijke natuur ziet, dan mag u wel moed grijpen want Hij is veel sterker dan satan die u niet wil loslaten…

Als u Zijn Namen hoort, (bijvoorbeeld Zaligmaker) dan mag u als onzalige wel moed grijpen dat Hij u kan helpen…

Als u Zijn ambten hoort:

 • Priester (om voor de schuld van het volk te verzoenen),
 • Profeet (om ons dwazen ware wijsheid te leren)
 • Koning (om ons te regeren en beschermen)

…dan mogen we het wel uitsnikken: wat is Hij gepast en dierbaar!!

Er zijn dus geen dingen om ons te ontmoedigen. Daarentegen wel veel dingen die ons aanmoedigen om Hem aan te nemen en in Hem te geloven.

 • Christus is het grootste Goed,
 • het uitnemendste Goed,
 • het voornaamste Goed,
 • het meest gepaste Goed,
 • het noodzakelijkste
 • Hij is een zuiver Goed,
 • een wezenlijk Goed,
 • een allesomvattend Goed,
 • een eeuwig Goed,
 • een ziel verzadigend

Zondaars, zijt gij arm? Christus heeft goud om u rijk te maken.

Zijt gij naakt? Christus heeft koninklijke klederen, witte klederen, om aan te trekken.

Zijt gij blind? Christus heeft ogenzalf om u te verlichten.

Zijt gij hongerig? Christus is het Manna om u te voeden.

Zijt gij dorstig? Hij wil een Fontein van levend water zijn om u te verkwikken.

Zijt gij verwond? Gij vindt genezing onder Zijn vleugelen.

Zijt gij ziek? Hij is de ware Medicijnmeester om u te genezen.

Zijt gij gevangenen? Hij heeft een losprijs voor u betaald.

O zondaars, zeg mij of er iets in Christus is dat u weerhoudt om in Hem te geloven?!

Nee toch? Is er niet alles in Christus dat u kan aanmoedigen om in Hem te geloven? Ja toch? O, gelooft dan in Hem!

Jesaja roept het uit: “Al zijn dan uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol, Jes. 1:18. “

Zelfs zullen uw ongerechtigheden dan niet alleen vergeven, maar ook vergeten worden.

Ze zullen niet meer gedacht worden. God zal ze achter Zijn rug werpen, Hij zal ze in de diepten der zee werpen, Jes. 43:25; 38:17; Micha 7:19.

Tenslotte: Raadgeving 8 tegen deze list – Dat er een absolute noodzaak is om in Hem te geloven …

De hemel is te rein en te schoon om ongelovigen te herbergen. Hun verblijfplaats is bereid in de hel:

“Maar den vreesachtigen en ongelovigen … is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en sulfer, hetwelk is de tweede dood”, Openb. 21:8.

Indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven“, heeft Christus gezegd, Joh. 8:24.

En hij die in zijn zonden sterft, komt in zijn zonden ten oordeel en gaat naar de hel.

Iedere ongelovige is een veroordeeld mens. “die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zoon van God”, zegt Johannes.

“En hij die niet in den Zoon gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”, Joh. 3:18, 36.

O zondaars, de wet, het Evangelie en uw eigen consciëntie hebben het oordeel der verdoemenis over u uitgesproken,

er is geen ander middel om dit oordeel weg te nemen dan het geloof in Christus.

Daarom wek ik u op als een Mozes de gebeten Israëlieten om op Jezus de verhoogde Middelaar te zien.

Roep Hem aan, en als Hij vertoeft verbeid Hem, wacht op Hem van Wien alle goede en volmaakte gift komt.

Geeft Hem geen rust, totdat Hij u de parel van het geloof gegeven heeft.

Deze is meer waard dan hemel en aarde, en zal u
in dit leven gezegend maken
in het sterven onbevreesd maken
– en in de dag van Christus’ wederkomst heerlijk maken.

Ziehier de middelen tegen deze eerste list van satan, waardoor hij duizenden weerhoudt om in Christus te geloven.