Cesar Malan (1787 – 1864) – Preek 1 Kor. 16: 22
“Ach, dat God aan mijn stem slechts genoeg kracht mocht geven om deze te laten doordringen tot die schuilhoek waar uw hart zich verbergt. Ja! Dat ik u aanstoot mocht geven, u moge lastig vallen en kwellen (…) opdat u tenslotte zou geloven dat het vreselijk is te vallen in de handen van een levende God (…) zodat u zou vlieden de toekomende toorn!”
“Hoe zal het dan zijn, als de vervloeking van de rechtvaardige Rechter die zondaar zal treffen die in de tijd werd aangespoord tot boetvaardigheid, die werd gedrongen door Gods ontferming om te geloven in de Heere Jezus! Die werd aangespoord zich aan die goedertieren Koning te onderwerpen, Hem zijn hart te geven en Hem te dienen. Hoe zal het dan zijn met die zondaar die deze uitnodigingen zal hebben veracht, die zaligheid versmaad, die Zaligmaker verworpen en zich tegen Diens onpeilbare liefde zal hebben verhard?”