Ob man vor dem Sterben fliehen möge

Maarten Luther

De bekende Duitse reformator Maarten Luther biedt in dit werkje verrassend actuele raadgevingen voor christenen in tijden van pestilentie en besmettelijke ziekten. Hij gaat in op de vraag hoe burgers, artsen, verpleegkundigen en overheden hebben te handelen. Een ernstige waarschuwing blijft niet uit voor hen die in overmoedigheid de grens van roekeloosheid passeren. Anderzijds wijst hij op Gods beloften en wonderlijke zorg voor hen die in alle afhankelijkheid zich kwijten van hun liefdesplicht tot de naaste: “Welgelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.” Tenslotte dringt hij er op aan om naar de prediking in de kerk te gaan, om daar te leren hoe we getroost leven en sterven moeten.

Christus en Zijn bruid

A. Visser

In de Schrift komt God tot Zijn gevallen schepsel in de weg van een verbond. In al haar schone vormen wijst zij op de liefde van Christus als de Bruidegom die zich zeer genadig ontfermt over Zijn verloren (maar verkoren) bruid. Dit boek stelt het verbondshandelen van Christus in het geestelijk huwelijksverbond voor uit een harmonie van Oudtestamentische klanken: Psalm 45, Hooglied, Ezechiël en Hosea om daarna de lijnen door te trekken naar het Nieuw Testament waar het eindigt in de bruiloft des Lams.

De bevindelijke vertelvorm die opkomt uit de eenheid van deze Bijbelgedeelten doet een dringend beroep op de meest ellendige en moedeloze zondaar: “Kom tot de bruiloft.”

Mij is nodig van U gedoopt te worden

A. Visser

De Heilige Doop is door de Heere ingezet als een heerlijk sacrament in de christelijke gemeente. Zij is geschonken als een zichtbare predicatie en als een zegel op Gods beloften. Omdat zij zo heerlijk is en zo nuttig voor het geloof, is het voor de satan een geliefde akker om verdeeldheid in te zaaien. Juist bij het goede en zo vruchtbare zaad van dit sacrament moet het onkruid welig tieren. Alles wordt door hem in het werk gesteld om te voorkomen dat dit heilig sacrament haar vrucht zou hebben. Alle eeuwen door is er twist geweest over de betekenis van de doop. Legio dwalingen hebben de kop op gestoken en steeds zijn deze dwalingen fel bestreden door moedige kerkvaders. De ontwikkelingen rondom Abraham Kuyper en de effecten van zijn leer aangaande ‘de veronderstelde wedergeboorte’ hebben voor enorm veel verdeeldheid gezorgd. Maar ook de opkomst van de zogenaamde ‘Reformatorische Baptisten’ brengt velen in verwarring.

De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop

Thomas Hooker

Verschijnt binnenkort…