Nieuws – Scientiae

23 juni 2022

Scientiae

De liefde van Christus verbindt, ondanks de verscheidenheid

Het is Christus in de ene gelovige, Die naar Zichzelf uitgaat in een andere gelovige. Het is de Heilige Geest in de ene tempel, Die gemeenschap houdt met Zichzelf in een andere tempel. En daaruit hebben wij het bewijs van onze overgang uit de dood in het leven….

27 januari 2022

Scientiae

Met lichaam en ziel van Christus – Rutherford

Nu, geliefden, u allen beschouwt uzelf als de gelosten van Christus, en ik wilde dat het zo was. Maar als u gelost bent, bent u zowel naar lichaam als naar ziel gelost. U bent niet van uzelf en u moet ook niet van uzelf zijn…

1 januari 2022

Scientiae

Een nieuwjaarsgedicht – H.F. Kohlbrugge

Zeeg’nen en verlossen
Is Uw grootste lust;
Breek des twijfels keten,
Schenk mijn ziele rust.
Toon mij Uwe liefde,
Die ’t vertrouwen wekt
En met sterke drijving
Mij steeds tot U trekt….

31 december 2021

Scientiae

Gods inzettingen te zwaar? – Samuel Rutherford

U weet wat Jerobeam zei toen hij het gouden kalf invoerde: ‘Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem (en daar te aanbidden); zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben’ (1 Kon. 12: 28). Hij wil zeggen: het valt niet te ontkennen dat het Gods wet is dat we opgaan naar Jeruzalem en daar aanbiddden. Echter…

13 december 2021

Scientiae

Leespreek – Psalm 51 – H.F. Kohlbrugge

Wie zich aan anderen spiegelt, spiegelt zich zacht. Wij allen hebben gezondigd als Adam, als David, en wonen allen in hetzelfde zondige en schandelijke vlees – het gaat er nu om, dat wij grondig onze opstand, onze verdraaidheid, onze ongeschiktheid voor de Wet erkennen en voor God belijden, niet om daarop te blijven zitten, maar opdat het er ons om te doen zij, dat de kracht van de opstanding van Christus door Gods genade aan ons verheerlijkt worde…

21 augustus 2021

Scientiae

Onze goede werken alleen in Christus volkomen – Joh. Calvijn

Kortom, wij moeten uit dit alles besluiten, dat de gemeenschap met Christus zo waardevol is, dat wij door haar niet alleen onverdiend gerechtvaardigd zijn, maar dat onze werken ook als rechtvaardig worden aangenomen en met eeuwige beloning worden vergolden…

3 augustus 2021

Scientiae

Opwekking tot gebed voor predikanten – Octavius Winslow

Een christenleraar te zien die bij zijn eigen persoonlijke smart, die hij dikwijls in eenzaamheid en stilte draagt, nog gebogen gaat onder de smarten die de zijne niet zijn, terwijl anderen tot hem opzien om medelijden, troost en raad bij hem te vinden, dat is een gezicht dat terdege in staat is om ten behoeve van ieder christenleraar de sluimerende geest van het gebed op te wekken…

19 juli 2021

Scientiae

Het lijden van een Christen – Matthew Henry

En nu, indien Christus niet vrijgesteld was van lijden, waarom zouden de Christenen dat verwachten…?

3 juli 2021

Scientiae

De overtuiging van zonden op zichzelf geeft niemand deel aan Christus – Theodorus van der Groe

Een bloot werk van overtuiging, hoedanig het dan ook wezen moge, kan op zichzelf, niemand enig part of deel aan Christus en aan de zaligheid geven.

1 juli 2021

Scientiae

De noodzaak van de goede werken – Toegelicht

Wanneer we Mattheus 25 lezen blijkt dat het in het oordeel op de jongste dag zal gaan over goede werken. We zijn in onze strijd tegen de Roomse leer afkerig geraakt van de goede werken, maar dat is niet Bijbels. Christus Zelf leert ons dat de uitverkorenen welkom

13 april 2021

Scientiae

‘s Mensen uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen – (samenvatting lezing) Thomas Boston

Hoort dan, o onwedergeboren mens, en zijt overtuigd dat gij van nature in een zeer ellendige toestand totaal onbekwaam zijt om uzelf in enig opzicht te herstellen. Niemand kan tot Christus komen dan alleen als de Vader hem daartoe trekt. U bent dus totaal afhankelijk van Zijn genade want gij zijt bedorven en onbekwaam, dood in zonden en misdaden….

8 april 2021

Scientiae

Middelen om Christus lief te krijgen –  (samenvatting lezing) Jakobus Koelman

Zoek verlichting, opheldering, overtuiging en gevoel van uw zondige, ellendige, rampzalige en machteloze staat zonder en buiten de Middelaar. En hoe u de Heere Jezus in alles nodig hebt, hoewel u Hem nu niet liefhebt…

23 maart 2021

Scientiae

Samenvatting ‘Kostbare hulpmiddelen tegen satans listen’ – Thomas Brooks

“Christus, de Heilige Schrift, uw eigen hart en satans listen, zijn de vier voornaamste dingen die het eerst en het meest bestudeerd en onderzocht behoren te worden

23 maart 2021

Scientiae

Is er brandende liefde tot Christus in u? – Jakobus Koelman

Maar die nogal voor vromen doorgaan en van wie men nog enige verwachting heeft om naar de liefde van hen te oordelen, dat ze niet huichelachtig, noch dood en geheel vleselijk zijn, maar dat ze de wortel der zaak in zich schijnen te hebben, helaas! hoe weinig kracht

20 maart 2021

Scientiae

Kennis van onszelf opent de deur naar de ware kennis van God – Joh. Calvijn

Door deze kennis van onszelf, die ons onze nietigheid toont, wordt ons, wanneer zij waarlijk in het hart is doorgedrongen, de toegang tot de ware kennis van God vergemakkelijkt

20 maart 2021

Scientiae

Gehoorzaamheid aan de overheid is Gods bevel – Joh. Calvijn

Wij zijn echter niet alleen verplicht om de overheid, die haar macht uitoefent overeenkomstig het recht en haar plicht, maar ook overheden verdragen, die als tirannen haar macht misbruiken

20 maart 2021

Scientiae

Het (beperkt) gezag van de dienaren des Woords’ – Joh. Calvijn

Laten wij er toch aan denken, dat alle gezag dat de Schrift aan de leraren (predikanten) toekent, volledig in de ambtsbediening van het Woord bestaat en begrensd is

26 februari 2021

Scientiae

Samenvatting ‘Traktaat Heilig Avondmaal’ – Joh. Calvijn

Een bijzonder lezenswaardig werkje van Johannes Calvijn met betrekking tot het Heilig Avondmaal. Zeker in onze tijd zeer aan te bevelen. Voor uw gemak prettig leesbaar samengevat…

12 januari 2021

Scientiae

Samenvatting ‘De Preek’ – C. Trimp

Een praktisch boek gericht op het maken van de preek (homiletiek) met aandacht voor gezonde exegese. Zorgvuldig samengevat…

1 december 2020

Scientiae

De zekerheid van het geloof – Maarten Luther

Dit is de ware heilzame leer van het Christelijk geloof, namelijk, dat deze gewisse verzekering en dit getuigenis van de Heilige Geest, in het hart moeten zijn, zodat het geheel niet twijfelt, dat wij door Christus, Gods kinderen zijn, vergeving van zonden en het eeuwige leven hebben, en dat wij ook moeten weten, dat God met alle ernst dit geloof eist en verbied om hieraan te twijfelen…

10 november 2020

Scientiae

Zoete banden die mij binden aan het lieve volk van God – Jakobus Groenewegen

Zoete banden die my binden,
Aan des Heeren lieve Volk,
Wis zy zijn mijn herte vrinden,
Hare taal mijn herte tolk;
’T zijn de kindere van mijn vader,
En van ’t zelfde huysgezin,
Wy bestaan malkander nader,
Als de bant van aardse min.
..

9 november 2020

Scientiae

De fakkel van Gods genade in ons brandende – H.F. Kohlbrugge

Laat ons maar ledige en ontledigde vaten zijn, opdat de fakkel van Zijn genade en van Zijn macht in ons brande! Wie meent iets te hebben, iets te kunnen, die heeft niet wat hij hebben moet...

9 november 2020

Scientiae

Een vriendelijk en genadevol aangezicht voor aangevochtenen – H.F. Kohlbrugge

Daarom, wie onder de druk ligt van zonde, dood, duivel, wereld en het eigen vlees. En hij zou van deze tirannie verlost willen worden, die zie op zijn Heere en Heiland...

9 november 2020

Scientiae

Een vriendelijk en genadevol aangezicht voor aangevochtenen – H.F. Kohlbrugge

Daarom, wie onder de druk ligt van zonde, dood, duivel, wereld en het eigen vlees. En hij zou van deze tirannie verlost willen worden, die zie op zijn Heere en Heiland...

9 november 2020

Scientiae

Het lied van de wet en de stem van het evangelie – Maarten Luther

De stem van de wet verschrikt, wanneer zij voor de hoogmoedigen het lied zingt: ‘Midden in dit leven zijn wij door de dood omgeven.” Maar de stem van het evangelie richt ons weer op, en zegt

9 november 2020

Scientiae

De noodzaak van gelovig bidden – Maarten Luther

Want is het geen Godslastering om met een gebed voor God te verschijnen en toch staande te houden dat men tevergeefs bidt en God niet zal verhoren?…

9 november 2020

Scientiae

Geen reden meer tot vrees voor degenen die God vrezen – Maarten Luther

Waarvoor zijn wij dan nog bang, als deze God ons gunstig gezind is? Waarom vrezen wij dan nog voor de toorn van de gehele wereld? Wanneer Hij onze Toevlucht is, zouden wij dan niet veilig zijn, ook al stortte de hemel in?

9 november 2020

Scientiae

Daniël verloor liever het leven dan dat hij iets aan zijn godsdienstige praktijk zou veranderen – Johannes Calvijn

Tegenwoordig zouden velen denken, dat hij zonder reden zijn leven op het spel gezet heeft, nu hij zich blootstelde aan de doodstraf, hoewel hem SLECHTS verhinderd werd om in het openbaar te laten zien zijn afhankelijkheid van God. Maar, aangezien Daniël hier niet zijn eigen deugdzaamheid uitbazuint, maar de Geest door zijn mond spreekt, moet men het er voor houden, dat God behagen heeft gehad in de dapperheid van die heilige profeet. Ook laat zijn vrijmoedige optreden zien hoezeer zijn vroomheid te prijzen was, omdat hij zijn eigen leven liever wilde verliezen dan – wat de dienst van God betreft – iets aan zijn gewoonte in dezen te veranderen

9 november 2020

Scientiae

Daniëls vrome ongehoorzaamheid  – Matthew Henry

Toen hij wist dat het geschrift getekend was ging hij voort te doen gelijk hij voor dezen gedaan had en bracht geen enkele verandering aan in de uitvoering. Menigeen, ja menig goed man zou het voorzichtig gevonden hebben, het die dertig dagen lang na te laten, als hij het niet kon volhouden dan alleen met gevaar voor eigen leven. Hij kon dan zoveel te vaker bidden, als die dagen verlopen waren en het gevaar voorbij was, of hij kon zijn plicht gedaan hebben op een andere tijd en op een andere plaats

9 november 2020

Scientiae

Leven uit het gevoel of uit het geloof  – Ralph Erskine

Als het schijnt dat Hij toornt of Zich verbergt, gooit het alles omver, en roept: De Heere heeft vergeten genadig te zijn! Maar het geloof leest de liefde Gods in het aangezicht van Jezus Christus

9 november 2020

Scientiae

Gods wonderen in Schotland – Een opstandeling gegrepen – John Welch

Twaalf mannen vormden zijn lijfwacht wanneer hij door de velden of bossen van Lothian en Fife reed. Zijn Meester beschermde hem en zegende zijn werk. Op een keer was hij in het nauw gedreven en wist niet hoe te ontkomen. Ten einde raad deed hij een beroep op de Schotse gastvrijheid door op een deur van een ‘landlord’ te kloppen. Nu kon hij weten dat deze man niets van de zogenaamde veldpredikers moest hebben.

8 Oktober 2020

Scientiae

God meer gehoorzaam zijn dan de mensen – Johannes Calvijn

De Heere is dus de Koning der koningen: wanneer Hij zijn heilige mond geopend heeft, moet Hij alleen voor allen en boven allen gehoord worden; verder zijn wij onderworpen aan die mensen, die over ons staan, maar niet anders dan in Hem. Indien zij iets bevelen, dat tegen Hem ingaat, dan moet dat niet geteld worden. En wij moeten ons hier niet bekommeren om geheel die waardigheid, waarmee de overheden bekleed zijn: want haar geschiedt geen onrecht, wanneer ze bedwongen wordt onder die bijzondere en waarlijk opperste macht Gods…

3 Augustus 2020

Scientiae

De gebruikelijke wijze waarop velen tot Christus gebracht worden – William Guthrie

En waar Hij zo overtuigt van zonde, verderf en ledigheid des harten en de mens de zaligheid ter harte doet nemen als het ene nodige, en hem opwekt tot het gebruik der middelen die Hij zelf ter hulp verordineerd heeft: ik zeg, zulk werk zal zelden bevonden worden een goede uitslag of heerlijke uitkomst te missen

27 Juli 2020

Scientiae

Hoe God een zondaar rechtvaardigt – Thomas Halyburton

Indien een vonnis zou worden uitgesproken terwijl de zaken zo staan, moet het onvermijdelijk een vonnis van veroordeling zijn. De beschuldiging is bewezen, de aanklacht is afdoende, alle pleitgronden, die voorgesteld zijn worden terecht afgewezen, ja, van de rol afgevoerd. Maar aangezien de bestemde tijd nu gekomen is, komt de getrouwe Voorspraak, Die niet een van de Zijnen wil verliezen, tussenbeide …

23 Juli 2020

Scientiae

Eigen gerechtigheid of de gerechtigheid van Christus – Maarten Luther

Maar zeg dan: Gij o wet!, wilt uw gebied uitbreiden over het geweten, en daar heerschappij voeren, en haar van zonde beschuldigen en de blijdschap der ziele wegnemen, die ik door het geloof in Christus heb; en aldus zoekt gij mij in wanhoop te brengen, opdat ik het opgeve en verloren ga. Dit doet gij buiten uw post. …

22 Juli 2020

Scientiae

Als een krachteloze kracht gevonden – H.F. Kohlbrugge

Maar juist toen, toen ik zo krachteloos was, heb ik het meegemaakt dat de Heere de Sterkte van Zijn volk is. Sterk ben ik nooit geweest, dan alleen in de kracht des Heeren. Blij ben ik nooit geweest, dan alleen in de vreugde des Heeren…

3 Juli 2020

Scientiae

Christus’ bevelen eren boven alles – Samuel Rutherford

Kan u niet wat zachter praten, en wat minder geluid maken met uw gebeden? Om uzelf te redden uit de leeuwenkuil! Kunt u niet uw deuren en ramen gesloten houden?

3 Juli 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 5B

Weerlegging van hen die bewijzen aandragen tot verdediging van de vrije wil des mensen

2 Juli 2020

Scientiae

Christus een valse Belover? – Samuel Rutherford 

We doen Christus erg veel onrecht aan, als we niet geloven. Nee, u zegt dat u nog niet durft te geloven. U zegt dat u twijfelt. Weet u wat u zegt, wanneer u dat zegt?

2 Juli 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 5A

Weerlegging van hen die bewijzen aandragen tot verdediging van de vrije wil des mensen

29 Juni 2020

Scientiae

Geloof en Verzekering – John Brown – Johannes Brown van Wamphray 

In sommigen kunnen de daden en werkingen van dit geloof klaarder en meer onderscheiden zijn, én voor hen zelf én voor geestelijke aanschouwers; in anderen kan het overdekt zijn met een menigte twijfelingen, ongeloof, jaloersheid en andere verdorvenheden, dat de werkingen des geloofs bezwaard of gans niet te bemerken zijn door hen of anderen, zodat er niets zal gehoord worden, dan klachten en vrezen, twijfelingen en tegenwerpingen.

29 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 4B

Hoe God werkt in de harten der mensen

27 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 4A

Hoe God werkt in de harten der mensen

26 Juni 2020

Scientiae

De oprechte bekering – Theodorus van der Groe

de gebondenen van Sion worden hier in de tijd door de krachtige prediking van het Goddelijke Woord en de Heilige Geest uit hun diepe doodsslaap gewekt en wakker gemaakt en dan vinden zij zichzelf helaas zeer jammerlijk gebonden liggen in die kuil zonder God en zonder Christus in de wereld.

19 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 3B

Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is

18 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 3A

Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is

17 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 2D

Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen.

16 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 2C

Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen.

15 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 2B

Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen.

14 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 2A

Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen.

13 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 1B

Over de kennis van God de Verlosser in Christus, welke eerst aan de vaderen onder de wet, daarna ook ons in het evangelie geopenbaard is.

12 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 1A

Over de kennis van God de Verlosser in Christus, welke eerst aan de vaderen onder de wet, daarna ook ons in het evangelie geopenbaard is.

11 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 18

Dat God gebruik maakt van de dienst der goddelozen en hun gemoed neigt tot het uitvoeren van Zijn oordelen. En dat Hijzelf daarin desondanks rein blijft van elke smet.

10 Juni 2020

Scientiae

Preek – Filippenzen 2: 10 – ‘de  Naam Jezus’  – Grattan Guinnes – Leespreek

van alle namen, door onze Heere gedragen, is voorzeker de naam van Jezus de lieflijkste; een naam, zoet als de muziek van engelenharpen en geurig als de rozen des hemels. Moge de Allerhoogste mij ondersteunen, terwijl ik bij de betekenis van die naam wens stil te staan

10 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 17B

Waar deze leer van Gods voorzienigheid ons toe leiden moet wil het ons tot troost zijn.

9 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 17A

Waar deze leer van Gods voorzienigheid ons toe leiden moet wil het ons tot troost zijn.

8 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 16B

Dat God door Zijn kracht de door Hem geschapen wereld onderhoudt, beschermt en al haar delen door Zijn voorzienigheid regeert

4 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 16A

Dat God door Zijn kracht de door Hem geschapen wereld onderhoudt, beschermt en al haar delen door Zijn voorzienigheid regeert

2 Juni 2020

Scientiae

Pinksterpreek – Wat gelooft gij van den Heilige Geest? Johannes 14 – H. F. Kohlbrugge

Mijn Geliefden! Ik wens u een rechte Pinksterdag toe. Dat de Noordenwind ontwake, en de Zuidenwind kome en uw hart en doorwaaie! Dat de Geest aankome van de vier winden en blaze in veel dorre beenderen, opdat zij mogen naderen, elk been tot zijn been; dat zenuwen, vlees en huid ze bedekken, en dan de Geest van de Almachtige daarin kome!

30 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 15B

De vrije en goede wil en het verlichte verstand voor de zondeval en de verdorvenheid van de wil en het verduisterde verstand na de zondeval…

29 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 15A

De ziel en het lichaam in hun goede staat. De verdorvenheid na de zondeval en de herstelling in de herschepping van de ziel en het lichaam…

28 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14C

De leer van de duivelen: hun afkomst, hun bederf en hun vuile streken…

27 Mei 2020

Scientiae

Onze enige troost is een vaste troost in aanvechtingen – Zacharias Ursinus 

Onze enige troost is onoverwinnelijk en houdt stand tegen de aanvechtingen van de satan…

27 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14B

De leer van de engelen: hun bescherming, hun heerlijkheid en de eer die zij waardig zijn…

26 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14A

Wat God ons openbaart met betrekking tot de schepping is afgestemd op ons begripsvermogen. En de leer van de engelen…

11 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13C

Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat – De Drie-eenheid Gods…

11 Mei 2020

Scientiae

Preek – De ellende van hen die Christus verwerpen – Thomas Boston – Spreuken 8: 36

Het allergrootste gevaar waarin een zondaar zich begeven kan is dat hij zondigt tegen Christus. Tegen de Zone Gods…

8 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13B

Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat – De Drie-eenheid Gods…

7 Mei 2020

Scientiae

De mond der ongelovigen voor eeuwig gestopt – John Brown

Is niet de rijkdom van Zijn volheid op al Zijn bedelingen geschreven? De monden der ongelovigen moeten dus voor eeuwig gestopt zijn…

7 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13A

Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat – De Drie-eenheid Gods…

4 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 12

Dat God afgescheiden wordt van de afgoden, opdat Hij geheel en al alleen gediend worde…

2 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 11b

 Dat het zonde is om aan God een zichtbare gedaante toe te schrijven. En dat allen van de ware God afwijken die zichzelf afgoden oprichten

1 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 11a

 Dat het zonde is om aan God een zichtbare gedaante toe te schrijven. En dat allen van de ware God afwijken die zichzelf afgoden oprichten

28 april 2020

Scientiae

De vergeving der zonden toegepast – H.F. Kohlbrugge

En door de Geest, Die de doden levend maakt in hun zonden, wordt hij door het geloof met Christus Jezus verenigd, en liefelijke vrede en stille vreugde doorstromen zijn hart, terwijl hij de woorden verneemt: “Wees welgemoed, uwe zonden zijn u vergeven”

23 april 2020

Scientiae

Context & Structuur ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn

De context waarin de Institutie is geschreven en een overzicht van de structuur binnen de verschillende boeken, hoofdstukken en artikelen. …

22 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 10

Eerste boek – Hoofdstuk 10 –Dat de schrift, om alle bijgeloof terecht te wijzen, uitsluitend de ware God stelt tegenover alle goden der heidenen…

21 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 9

Eerste boek – Hoofdstuk 9 –Dat de dweepzieken, die met achterstelling der Schrift, zich wenden tot openbaring, alle beginselen der vroomheid omverwerpen…

21 april 2020

Scientiae

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

Ezechiël 18 vers 31b: ,Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?…

20 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 8 (B)

Eerste boek – Hoofdstuk 8 – Dat er voor zover de menselijk rede vordert voldoende sterke bewijzen ter beschikking staan om de geloofwaardigheid van de Schrift te handhaven…

18 april 2020

Scientiae

Angst voor het naderend oordeel – Petrus Immens

De ziel heeft wel eens te worstelen met angstvallige schrik en naarheden tegen het naderende oordeel op de jongste dag, als zij denkt: Wat zal het eens zijn als Christus zal komen op de wolken…

17 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 8 (A)

Eerste boek – Hoofdstuk 8 – Dat er voor zover de menselijk rede vordert voldoende sterke bewijzen ter beschikking staan om de geloofwaardigheid van de Schrift te handhaven…

16 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 7

Eerste boek – Hoofdstuk 7 – Door welk getuigenis de Schrift moet worden bekrachtigd opdat haar gezag vast sta, namelijk door het getuigenis van de Geest en dat het een goddeloos verzinsel is dat haar geloofwaardigheid afhangt van het oordeel der kerk….

15 april 2020

Scientiae

Het koninkrijk Gods – James Renwick met een ontroerend getuigenis van zijn leven en sterven

Vaarwel, zon, maan en sterren en alle aardse dingen. Vaarwel, worstelingen met een lichaam van zonde en van de dood. Welkom, schavot voor de dierbare Christus. Welkom, kroon der heerlijkheid, witte klederen en het lied van Mozes en het Lam…

15 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 6

Eerste boek – Hoofdstuk 6 – Om tot God de Schepper te komen is de leiding en de onderwijzing der Schrift nodig….

14 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 5b

Eerste boek – Hoofdstuk 5 (B) – Dat de kennis Gods schittert in de bouw der wereld en in haar voortdurende besturing (artikel 6-15)…

14 april 2020

Scientiae

(Preek) Een waarachtig medicijn voor allerlei ziekten – Psalm 81: 1-9 – H.F. Kohlbrugge

Het was de Heilige Geest, geliefden, die deze heerlijke Psalm aan de gemeente des Heeren schonk en dat wel door de hand van de man Gods Asaf…

14 april 2020

Scientiae

Misbruikte voorspoed de oorzaak van Gods oordelen – William Perkins

Misbruikte voorspoed is de oorzaak geweest van vele gruwelijke zonden tegen de eerste en tweede tafel der wet en in het bijzonder van de atheïstische goddeloosheid…

13 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 5a

Eerste boek – Hoofdstuk 5 (A) – Dat de kennis Gods schittert in de bouw der wereld en in haar voortdurende besturing (artikel 1-5)…

13 april 2020

Scientiae

(Preek) God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den Heere, ook voor onze kinderen! Wat is het bemoedigend dat wij dat mogen doen! God geeft ons daartoe de vrijheid en vrijmoedigheid in de doop die aan onze kinderen werd bediend…

11 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 4

Eerste boek – Hoofdstuk 4 – Dat de ingeschapen Godskennis deels door onwetendheid, deels door slechtheid verstikt of verdorven wordt…

10 april 2020

Scientiae

(Preek) Vader vergeef het hun… – Lukas 23: 34 – F.W. Krummacher

Zoals het zevenstemmig bazuingeklank, onder welks machtige galm eenmaal de muren van Jericho vielen, waardoor de Israëlieten de toegang tot het beloofde land ontvingen, zo klonken door het geheimzinnig duister van de lijdensnacht zeven kruiswoorden, die een nog veel grotere uitwerking hadden dan de zeven bazuinblazingen voor Jericho…

10 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 3

Eerste boek – Hoofdstuk 3 – Dat de kennis Gods van nature in de geest der mensen is ingeplant.

9 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 2

Eerste boek – Hoofdstuk 2 – Wat is het om God te kennen en waartoe dient die kennis?

8 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 1

Eerste boek – Hoofdstuk 1 – Over de kennis van God de Schepper

8 april 2020

Scientiae

Een hartsterking in tijden van vervolging – Johannes Calvijn

Een feit is, dat men tegenwoordig liever alles toestaat, dan God zuiver te dienen, zodat u uw plicht jegens Hem slechts vervullen kunt, door u voor te bereiden op veel tranen, of ten minste bereid te zijn veel gemurmureer en bedreigingen te verdragen…

8 april 2020

Scientiae

Een gebed in tijden van nood en ziekte – Aurelius Augustinus

Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen dat wij gezondigd hebben…

7 april 2020

Scientiae

Een Bijbels pleidooi voor het houden van heilige samenkomsten / gezelschappen – Jakobus Koelman

Daarom zou ik van harte wensen, dat de bijzondere heilige samenkomsten meer dan voor dezen, mogen gehouden worden, en u die genegen zijt, om zulke bijeenkomsten te houden en bij te wonen wil ik ernstig opwekken, dat u niet alleen daarin voortgaat, maar dat u ook anderen daartoe uitlokt en aanspoort, en dat gij, noch anderen, u geenszins laat verzetten door de tegenstand, welken sommigen, met een schijn van heiligen ijver, daartegen opwerpen…