Nieuws – Scientiae

3 Augustus 2020

Scientiae

De gebruikelijke wijze waarop velen tot Christus gebracht worden – William Guthrie

En waar Hij zo overtuigt van zonde, verderf en ledigheid des harten en de mens de zaligheid ter harte doet nemen als het ene nodige, en hem opwekt tot het gebruik der middelen die Hij zelf ter hulp verordineerd heeft: ik zeg, zulk werk zal zelden bevonden worden een goede uitslag of heerlijke uitkomst te missen

27 Juli 2020

Scientiae

Hoe God een zondaar rechtvaardigt – Thomas Halyburton

Indien een vonnis zou worden uitgesproken terwijl de zaken zo staan, moet het onvermijdelijk een vonnis van veroordeling zijn. De beschuldiging is bewezen, de aanklacht is afdoende, alle pleitgronden, die voorgesteld zijn worden terecht afgewezen, ja, van de rol afgevoerd. Maar aangezien de bestemde tijd nu gekomen is, komt de getrouwe Voorspraak, Die niet een van de Zijnen wil verliezen, tussenbeide …

23 Juli 2020

Scientiae

Eigen gerechtigheid of de gerechtigheid van Christus – Maarten Luther

Maar zeg dan: Gij o wet!, wilt uw gebied uitbreiden over het geweten, en daar heerschappij voeren, en haar van zonde beschuldigen en de blijdschap der ziele wegnemen, die ik door het geloof in Christus heb; en aldus zoekt gij mij in wanhoop te brengen, opdat ik het opgeve en verloren ga. Dit doet gij buiten uw post. …

22 Juli 2020

Scientiae

Als een krachteloze kracht gevonden – H.F. Kohlbrugge

Maar juist toen, toen ik zo krachteloos was, heb ik het meegemaakt dat de Heere de Sterkte van Zijn volk is. Sterk ben ik nooit geweest, dan alleen in de kracht des Heeren. Blij ben ik nooit geweest, dan alleen in de vreugde des Heeren…

3 Juli 2020

Scientiae

Christus’ bevelen eren boven alles – Samuel Rutherford

Kan u niet wat zachter praten, en wat minder geluid maken met uw gebeden? Om uzelf te redden uit de leeuwenkuil! Kunt u niet uw deuren en ramen gesloten houden?

3 Juli 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 5B

Weerlegging van hen die bewijzen aandragen tot verdediging van de vrije wil des mensen

2 Juli 2020

Scientiae

Christus een valse Belover? – Samuel Rutherford 

We doen Christus erg veel onrecht aan, als we niet geloven. Nee, u zegt dat u nog niet durft te geloven. U zegt dat u twijfelt. Weet u wat u zegt, wanneer u dat zegt?

2 Juli 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 5A

Weerlegging van hen die bewijzen aandragen tot verdediging van de vrije wil des mensen

29 Juni 2020

Scientiae

Geloof en Verzekering – John Brown – Johannes Brown van Wamphray 

In sommigen kunnen de daden en werkingen van dit geloof klaarder en meer onderscheiden zijn, én voor hen zelf én voor geestelijke aanschouwers; in anderen kan het overdekt zijn met een menigte twijfelingen, ongeloof, jaloersheid en andere verdorvenheden, dat de werkingen des geloofs bezwaard of gans niet te bemerken zijn door hen of anderen, zodat er niets zal gehoord worden, dan klachten en vrezen, twijfelingen en tegenwerpingen.

29 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 4B

Hoe God werkt in de harten der mensen

27 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 4A

Hoe God werkt in de harten der mensen

26 Juni 2020

Scientiae

De oprechte bekering – Theodorus van der Groe

de gebondenen van Sion worden hier in de tijd door de krachtige prediking van het Goddelijke Woord en de Heilige Geest uit hun diepe doodsslaap gewekt en wakker gemaakt en dan vinden zij zichzelf helaas zeer jammerlijk gebonden liggen in die kuil zonder God en zonder Christus in de wereld.

19 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 3B

Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is

18 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 3A

Dat uit des mensen verdorven natuur niets voortkomt dan alleen wat doemwaardig is

17 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 2D

Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen.

16 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 2C

Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen.

15 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 2B

Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen.

14 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn -Boek 2, Hoofdstuk 2A

Dat de mens nu beroofd is van wilsvrijheid en aan jammerlijke dienstbaarheid onderworpen.

13 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 1B

Over de kennis van God de Verlosser in Christus, welke eerst aan de vaderen onder de wet, daarna ook ons in het evangelie geopenbaard is.

12 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 2, Hoofdstuk 1A

Over de kennis van God de Verlosser in Christus, welke eerst aan de vaderen onder de wet, daarna ook ons in het evangelie geopenbaard is.

11 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 18

Dat God gebruik maakt van de dienst der goddelozen en hun gemoed neigt tot het uitvoeren van Zijn oordelen. En dat Hijzelf daarin desondanks rein blijft van elke smet.

10 Juni 2020

Scientiae

Preek – Filippenzen 2: 10 – ‘de  Naam Jezus’  – Grattan Guinnes – Leespreek

van alle namen, door onze Heere gedragen, is voorzeker de naam van Jezus de lieflijkste; een naam, zoet als de muziek van engelenharpen en geurig als de rozen des hemels. Moge de Allerhoogste mij ondersteunen, terwijl ik bij de betekenis van die naam wens stil te staan

10 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 17B

Waar deze leer van Gods voorzienigheid ons toe leiden moet wil het ons tot troost zijn.

9 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 17A

Waar deze leer van Gods voorzienigheid ons toe leiden moet wil het ons tot troost zijn.

8 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 16B

Dat God door Zijn kracht de door Hem geschapen wereld onderhoudt, beschermt en al haar delen door Zijn voorzienigheid regeert

4 Juni 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 16A

Dat God door Zijn kracht de door Hem geschapen wereld onderhoudt, beschermt en al haar delen door Zijn voorzienigheid regeert

2 Juni 2020

Scientiae

Pinksterpreek – Wat gelooft gij van den Heilige Geest? Johannes 14 – H. F. Kohlbrugge

Mijn Geliefden! Ik wens u een rechte Pinksterdag toe. Dat de Noordenwind ontwake, en de Zuidenwind kome en uw hart en doorwaaie! Dat de Geest aankome van de vier winden en blaze in veel dorre beenderen, opdat zij mogen naderen, elk been tot zijn been; dat zenuwen, vlees en huid ze bedekken, en dan de Geest van de Almachtige daarin kome!

30 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 15B

De vrije en goede wil en het verlichte verstand voor de zondeval en de verdorvenheid van de wil en het verduisterde verstand na de zondeval…

29 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 15A

De ziel en het lichaam in hun goede staat. De verdorvenheid na de zondeval en de herstelling in de herschepping van de ziel en het lichaam…

28 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14C

De leer van de duivelen: hun afkomst, hun bederf en hun vuile streken…

27 Mei 2020

Scientiae

Onze enige troost is een vaste troost in aanvechtingen – Zacharias Ursinus 

Onze enige troost is onoverwinnelijk en houdt stand tegen de aanvechtingen van de satan…

27 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14B

De leer van de engelen: hun bescherming, hun heerlijkheid en de eer die zij waardig zijn…

26 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 14A

Wat God ons openbaart met betrekking tot de schepping is afgestemd op ons begripsvermogen. En de leer van de engelen…

11 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek – ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13C

Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat – De Drie-eenheid Gods…

11 Mei 2020

Scientiae

Preek – De ellende van hen die Christus verwerpen – Thomas Boston – Spreuken 8: 36

Het allergrootste gevaar waarin een zondaar zich begeven kan is dat hij zondigt tegen Christus. Tegen de Zone Gods…

8 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13B

Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat – De Drie-eenheid Gods…

7 Mei 2020

Scientiae

De mond der ongelovigen voor eeuwig gestopt – John Brown

Is niet de rijkdom van Zijn volheid op al Zijn bedelingen geschreven? De monden der ongelovigen moeten dus voor eeuwig gestopt zijn…

7 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 13A

Dat van de schepping af in de Schriften een enig Wezen Gods geleerd wordt, hetwelk drie Personen in zich vervat – De Drie-eenheid Gods…

4 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 12

Dat God afgescheiden wordt van de afgoden, opdat Hij geheel en al alleen gediend worde…

2 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 11b

 Dat het zonde is om aan God een zichtbare gedaante toe te schrijven. En dat allen van de ware God afwijken die zichzelf afgoden oprichten

1 Mei 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 11a

 Dat het zonde is om aan God een zichtbare gedaante toe te schrijven. En dat allen van de ware God afwijken die zichzelf afgoden oprichten

28 april 2020

Scientiae

De vergeving der zonden toegepast – H.F. Kohlbrugge

En door de Geest, Die de doden levend maakt in hun zonden, wordt hij door het geloof met Christus Jezus verenigd, en liefelijke vrede en stille vreugde doorstromen zijn hart, terwijl hij de woorden verneemt: “Wees welgemoed, uwe zonden zijn u vergeven”

23 april 2020

Scientiae

Context & Structuur ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn

De context waarin de Institutie is geschreven en een overzicht van de structuur binnen de verschillende boeken, hoofdstukken en artikelen. …

22 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 10

Eerste boek – Hoofdstuk 10 –Dat de schrift, om alle bijgeloof terecht te wijzen, uitsluitend de ware God stelt tegenover alle goden der heidenen…

21 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 9

Eerste boek – Hoofdstuk 9 –Dat de dweepzieken, die met achterstelling der Schrift, zich wenden tot openbaring, alle beginselen der vroomheid omverwerpen…

21 april 2020

Scientiae

Preek – Moedwillige onbekeerlijkheid de grofste zelfmoord – ds. William Fenner

Ezechiël 18 vers 31b: ,Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?…

20 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 8 (B)

Eerste boek – Hoofdstuk 8 – Dat er voor zover de menselijk rede vordert voldoende sterke bewijzen ter beschikking staan om de geloofwaardigheid van de Schrift te handhaven…

18 april 2020

Scientiae

Angst voor het naderend oordeel – Petrus Immens

De ziel heeft wel eens te worstelen met angstvallige schrik en naarheden tegen het naderende oordeel op de jongste dag, als zij denkt: Wat zal het eens zijn als Christus zal komen op de wolken…

17 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 8 (A)

Eerste boek – Hoofdstuk 8 – Dat er voor zover de menselijk rede vordert voldoende sterke bewijzen ter beschikking staan om de geloofwaardigheid van de Schrift te handhaven…

16 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 7

Eerste boek – Hoofdstuk 7 – Door welk getuigenis de Schrift moet worden bekrachtigd opdat haar gezag vast sta, namelijk door het getuigenis van de Geest en dat het een goddeloos verzinsel is dat haar geloofwaardigheid afhangt van het oordeel der kerk….

15 april 2020

Scientiae

Het koninkrijk Gods – James Renwick met een ontroerend getuigenis van zijn leven en sterven

Vaarwel, zon, maan en sterren en alle aardse dingen. Vaarwel, worstelingen met een lichaam van zonde en van de dood. Welkom, schavot voor de dierbare Christus. Welkom, kroon der heerlijkheid, witte klederen en het lied van Mozes en het Lam…

15 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 6

Eerste boek – Hoofdstuk 6 – Om tot God de Schepper te komen is de leiding en de onderwijzing der Schrift nodig….

14 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 5b

Eerste boek – Hoofdstuk 5 (B) – Dat de kennis Gods schittert in de bouw der wereld en in haar voortdurende besturing (artikel 6-15)…

14 april 2020

Scientiae

(Preek) Een waarachtig medicijn voor allerlei ziekten – Psalm 81: 1-9 – H.F. Kohlbrugge

Het was de Heilige Geest, geliefden, die deze heerlijke Psalm aan de gemeente des Heeren schonk en dat wel door de hand van de man Gods Asaf…

14 april 2020

Scientiae

Misbruikte voorspoed de oorzaak van Gods oordelen – William Perkins

Misbruikte voorspoed is de oorzaak geweest van vele gruwelijke zonden tegen de eerste en tweede tafel der wet en in het bijzonder van de atheïstische goddeloosheid…

13 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 5a

Eerste boek – Hoofdstuk 5 (A) – Dat de kennis Gods schittert in de bouw der wereld en in haar voortdurende besturing (artikel 1-5)…

13 april 2020

Scientiae

(Preek) God onze beste toevlucht in de nood en het gevaar onzer kinderen – Hendrik Husly Viervant (1754-1814)

Hoeveel is er op dit moment, dat ons roept tot het opheffen van onze handen tot den Heere, ook voor onze kinderen! Wat is het bemoedigend dat wij dat mogen doen! God geeft ons daartoe de vrijheid en vrijmoedigheid in de doop die aan onze kinderen werd bediend…

11 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 4

Eerste boek – Hoofdstuk 4 – Dat de ingeschapen Godskennis deels door onwetendheid, deels door slechtheid verstikt of verdorven wordt…

10 april 2020

Scientiae

(Preek) Vader vergeef het hun… – Lukas 23: 34 – F.W. Krummacher

Zoals het zevenstemmig bazuingeklank, onder welks machtige galm eenmaal de muren van Jericho vielen, waardoor de Israëlieten de toegang tot het beloofde land ontvingen, zo klonken door het geheimzinnig duister van de lijdensnacht zeven kruiswoorden, die een nog veel grotere uitwerking hadden dan de zeven bazuinblazingen voor Jericho…

10 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 3

Eerste boek – Hoofdstuk 3 – Dat de kennis Gods van nature in de geest der mensen is ingeplant.

9 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 2

Eerste boek – Hoofdstuk 2 – Wat is het om God te kennen en waartoe dient die kennis?

8 april 2020

Scientiae

Samenvatting boek ‘de Institutie’ – Johannes Calvijn – Boek 1, Hoofdstuk 1

Eerste boek – Hoofdstuk 1 – Over de kennis van God de Schepper

8 april 2020

Scientiae

Een hartsterking in tijden van vervolging – Johannes Calvijn

Een feit is, dat men tegenwoordig liever alles toestaat, dan God zuiver te dienen, zodat u uw plicht jegens Hem slechts vervullen kunt, door u voor te bereiden op veel tranen, of ten minste bereid te zijn veel gemurmureer en bedreigingen te verdragen…

8 april 2020

Scientiae

Een gebed in tijden van nood en ziekte – Aurelius Augustinus

Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen dat wij gezondigd hebben…

7 april 2020

Scientiae

Een Bijbels pleidooi voor het houden van heilige samenkomsten / gezelschappen – Jakobus Koelman

Daarom zou ik van harte wensen, dat de bijzondere heilige samenkomsten meer dan voor dezen, mogen gehouden worden, en u die genegen zijt, om zulke bijeenkomsten te houden en bij te wonen wil ik ernstig opwekken, dat u niet alleen daarin voortgaat, maar dat u ook anderen daartoe uitlokt en aanspoort, en dat gij, noch anderen, u geenszins laat verzetten door de tegenstand, welken sommigen, met een schijn van heiligen ijver, daartegen opwerpen…