Eerste boek – Hoofdstuk 16 – Dat God door Zijn kracht de door Hem geschapen wereld onderhoudt, beschermt en al haar delen door Zijn voorzienigheid regeert.

Hoofdstuk 16, art. 1

Het is dwaas om te stellen dat God slechts de Schepper is maar Zich daarna niet met Zijn schepping bemoeit. Het geloof moet geloven dat God ook de Onderhouder en Bestuurder van alle dingen is. Niet door een algemeen bestuur, in de vorm van natuurwetten bijvoorbeeld, maar met een bijzondere zorg zodat de psalmist zegt dat God voor de musjes nog een huis bereidt. David zegt: de Heere aanschouwt de mensenkinderen. Psalm 104 leert ons dat God spijze geeft op Zijn tijd, dat de verberging van Zijn aangezicht de schepping verschrikt en dat wanneer Hij hun adem wegneemt zij niet meer zijn. Paulus zegt met recht: in God zijn wij en bewegen wij ons.

Hoofdstuk 16, art. 2

De voorzienigheid moeten wij zetten tegenover de zogenaamde toevalligheden of lotgevallen. Geloof in toeval is een letterlijke miskenning van Gods voorzienigheid en regering. Christus stelt echter (Matth. 10)  dat de haren van ons hoofd zijn geteld en dat er geen vallen kan zonder de wil van de hemelse Vader.

Het heeft ons veel te zeggen dat, waar wij de zon verantwoordelijk stellen voor alle warmte, leven en vruchtbaarheid, God in Zijn scheppingsvolgorde de aarde vol van kruiden en vruchten deed zijn als gevolg van Zijn eigen licht voor Hij de lichtdragers (o.a. de zon) schiep. Niemand geve dus goddelijke eer aan de zon alsof wij van haar afhankelijk zouden zijn. Het feit dat de zon bij Jozua bleef staan en bij Hizkia tien graden achterwaarts keerde laat zien dat de zon niet louter door natuurwetten en krachten wordt voortgestuwd maar dat zij in Gods hand is.

Hoofdstuk 16, art. 3

God eist van ons dat wij Hem erkennen als Schepper en Onderhouder en Regeerder. Niet als de sofisten als een half ingeslapen en luie schepper, maar als een levende, regerende, machtige en  arbeidzame God met wie wij te rekenen hebben. Het is de gelovigen een  troost dat hun God niet maar een onbewogen beweger is zoals de wijsgeren wilden, maar een God die hen met vaderlijke zorg omringt.