Eerste boek – Hoofdstuk 8 – Dat er voor zover de menselijk rede vordert voldoende sterke bewijzen ter beschikking staan om de geloofwaardigheid van de Schrift te handhaven.

Hoofdstuk 8, art. 9

Het is wonderlijk om te zien hoe God gegeven heeft dat de wet van Mozes alle eeuwen door is blijven bestaan. Zelfs wanneer zij door de priesters zijn weggeborgen, doet God ze weer vinden door de koning Josia. Het is Gods hand die er zorg voor gedragen heeft dat Zijn Woord eeuw uit eeuw in is bewaard gebleven. Door mondelinge overdracht in de begintijd en later door schriftelijke overleveringen. En nooit is er een tittel of jota van op de aarde gevallen in de 6000 jaar geschiedenis die achter ons ligt.

Hoofdstuk 8, art. 10

Het is bijzonder om te zien hoe God ook ten tijde van het Nieuwe Testament altijd zorg gedragen heeft voor Zijn woord. Vele en felle vervolgingen mochten niet baten, pogingen om alle geschriften te verbranden ook niet. Wat is het wonderlijk dat God zorg gedragen heeft voor een Griekse vertaling van de Schrift in de tijd dat de Hebreeuwse taal ten onder ging. Het is opmerkelijk dat God zelfs Zijn grootste vijanden, de Joden, gebruikt heeft om de Schrift beschikbaar te houden en te stellen voor de Nieuwtestamentische kerk.

Hoofdstuk 8, art. 11

Ook in het Nieuwe Testament valt de betrouwbaarheid van de Schrift op. Drie afzonderlijke evangelisten beschrijven het leven van Christus, zonder met elkaar in tegenspraak te raken. Het moet de mond van alle tegensprekers wel stoppen als wij zien welke wijsheden de eenvoudige vissers gingen spreken na hun roeping tot apostelen. Wat een gezonde woorden uit de mond van Paulus nadat hij dreiging en moord blazende op de weg naar Damascus is neergeveld.

Hoofdstuk 8, art. 12

Het is opvallend dat de Heilige Schrift alle eeuwen door is aangevallen door de meest begaafde geleerden maar desondanks nooit dermate is beschadigd dat zij aan waarde of kracht heeft ingeboet. Er is geen boek op aarde wat in alle landen, alle dorpen en alle steden haar invloed en kracht heeft uitgeoefend, en wel zo krachtig dat het velen heeft gebracht tot de omhelzing als zijnde Gods Woord. Wie een blik slaat op het effect van dit Woord moet tot de verwonderende conclusie komen: die geschrift is in staat om bij alle mensen, in alle tijden en culturen een intoming van de zonden te bewerken waardoor haar lezers door alle eeuwen heen werden tot een lichtend licht en een zoutend zout.

Hoofdstuk 8, art. 13

Wanneer wij zien op het bloed van zovele heilige mannen die hun leven gegeven hebben voor dit Woord, mag ons dat wel een krachtig getuigenis zijn. Het Woord is met het bloed der martelaren bezegeld die met blij- en vrijmoedigheid hun leven daarvoor aflegden. De getuigenissen van de gelovigen zijn een steunsel voor het geloof, hoewel deze alleen dan van wezenlijk belang zijn als de Heilige Geest eerst Zelf het woord heeft bezegeld en bekrachtigd in het hart van de gelovige.