“Jezus heeft het gezegd: “Verwonder u niet! Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, dan zou de wereld het hare liefhebben.” Nu, wij zijn niet van de wereld, die heeft ons uitgeworpen, gelijk de zee haar doden uitwerpt. Weg met deze, roept men, hij is een walg in onze ogen! Wat zullen wij doen? Prediken wij het Evangelie, wij worden verdoemd van de mensen; prediken wij het niet, wij worden verdoemd van God! Dus is de beste keus: het Evangelie prediken, van de mensen verdoemd worden en door God ons horen zalig spreken, zie Matth. 5: 10 – 12. Onze Heiland, na leed en lijden verhoogd aan ‘s Vaders rechterhand, is onze Heere, is onze God en Koning. Hij is het Hoofd van Zijn kerk, wij leden van Zijn lichaam, wij onderdanen in Zijn rijk, wij strijden onder Zijn banieren, met geestelijke wapenen ter rechter- en ter linkerhand.
Wij vrezen niet, Hij is met ons, Hij leidt ons met een sterke hand, en helpt ons door de vloeden en door de vlammen en over al hoogten heen: Wat is de kracht des geloofs? Een vasthouden aan de onzichtbare God, een rusten, een juichen in Hem, een toevlucht nemen tot Hem, een pal staan in Zijn kracht, een dringend inzien in het Paradijs Gods, op de kroon van de overwinning. God is onze Rots, daar slaan de baren van duivel en wereld het hoofd te pletter aan.
God is ons schild, dat verbrijzelt de scherpste schichten van de vijand. Geen nood, waar wij strijden, daar is God; waar het dal van de dood is, daar is God; waar de duivel met zijn ganse heir op ons losstormt, daar is God; waar de wereld grijnst en ons aangrimt en lastert en haat en vervolgt, daar is God; waar zonde en dood ons dreigen, daar is God. Ja, onze God, wij volgen Hem; op Zijn bevel gaan wij, waar Hij ons zendt; wij sidderen niet, Hij is met ons, geen haar valt ons van ‘t hoofd zonder Zijn wil. Zijn wil geschiede! Houden wij niets meer, wij houden toch Hem. Hij houdt ons! “Niemand zal Mijn schapen uit Mijn hand rukken,” zegt Jezus.
Daarom met de staf des geloofs alle twijfelingen en bezwaren van het ongeloof afgekeerd en gezien op de Voleinder des geloofs, Jezus de Christus, de Getrouwe en Waarachtige; gezien op Zijn kruis; gezien op Zijn overwinning! Als Jezus met ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat zal ons van Zijn liefde scheiden?! Wij overwinnen rijkelijk door Hem, die alles overwonnen heeft. Hij heeft de schande niet geacht, en heerst en leeft nu tot in eeuwigheid. Wij zullen met Hem heersen, met Hem zullen wij leven. Dit doe u moed houden, lieve vriend! wat ook moog gebeuren, weg met al vleselijke bedenkingen, alles moet ten beste dienen voor hen, die geloven. Daarom in al vrijmoedigheid bij het erkennen van onze zonden onze toevlucht genomen tot de genadestoel in Christus bloed, om te ontvangen het getuigenis, meerder bevestiging door de Geest, dat wij kinderen Gods zijn, erfgenamen en ook erfgenamen van Jezus  Christus. De Heere sterke u!”