Artikelen en overdenkingen

Samenvatting lezing D.L. H3/4, art. 1 – Over de vrije wil

Lezing 21 – Dordtse Leerregels – H3/4 Het derde en vierde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels draagt als thema: “Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God, en de manier van deze” Zoals we in H1 zagen hoe onze Vaderen met name Gods eer verdedigden, zo zagen we...

Jakobus Koelman – Middelen om Christus lief te krijgen

Jakobus Koelman – Middelen om Christus lief te krijgen

Middelen om Christus lief te krijgen - Koelman 1. Twee voorbereidende middelen om Hem lief te krijgen en om veel brandende liefde tot Hem te krijgen: 1.1 Tracht een historisch geloof te krijgen: - dat er een Middelaar en Zaligmaker is… - dat de Zoon van God mens...

God liefhebben boven alles – n.a.v. Thomas Watson

Welke liefde kan God behagen en is derhalve een vervulling van de liefdeswet? Indien het een oprechte liefde is, hebben wij God lief met ons ganse hart: "Gij zult den HEERE uw God liefhebben met uw ganse hart". God wil het gehele hart hebben. Wij moeten onze liefde...

De noodzaak van de goede werken – Toegelicht

Wanneer we Mattheus 25 lezen blijkt dat het in het oordeel op de jongste dag zal gaan over goede werken. We zijn in onze strijd tegen de Roomse leer afkerig geraakt van de goede werken, maar dat is niet Bijbels. Christus Zelf leert ons dat de uitverkorenen welkom...

Aantekeningen lezing over de Heilige Doop – A. Visser

Het werkverbond en de val Het is voor een mens onmogelijk om God kennen dan alleen als Hij Zich aan ons openbaart. Want “niemand heeft ooit God gezien.”(Joh. 1: 18) De Heere handelt met de mensenkinderen altijd in de weg van een verbond. In de staat der rechtheid was...

Wat is het medicijn tegen geesteloosheid in de kerk?

We leven in een tijd waarin veel geesteloosheid de kerk bedreigt. Maar niet minder lijdt de kerk zelf aan geesteloosheid. Wat is het medicijn hiertegen? We vinden dezelfde verzuchting bij ds. E. M. Bounds (1835-1913) in zijn boek ‘Preacher and Prayer’. Hij legt de...

Romeinen 1: “Schandelijke bewegingen”

Het is opmerkelijke dat de schandelijke bewegingen, tussen mannen met mannen en vrouwen met vrouwen, als een direct gevolg van het verlaten van God, en het stellen van de mens als God in Zijn plaats, wordt voorgesteld. Blijkbaar is er een direct verband tussen deze,...

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God ( Psalm 53: 2)

Psalm 53: 2 "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God" Het was de goddeloze filosoof Nietsche (1844-1900) die aan het eind van de negentiende eeuw tot deze verschrikkelijke uitspraak kwam.[1] Weg met de traditionele gedachte dat er een heerlijk, heilig en...